Förordning (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:522 i lydelse enligt SFS 2018:201
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning tillämpas på den som, utan att göra det i tjänsten, fullgör instruktörsuppgifter inom hemvärnet och annan frivillig utbildningsverksamhet inom totalförsvaret (instruktör).

Arvoden m.m.

2 §  En instruktör får ett veckokursarvode, när han eller hon medverkar vid en kurs, under förutsättning att kursen pågår minst tre kalenderdygn i en följd med minst sex timmars verksamhet varje dygn och att instruktören medverkar under huvuddelen av kurstiden.

3 §  En instruktör som är yrkesofficer skall vid ledighet för medverkan enligt 2 § inte få löne- eller semesteravdrag för ledigheten. En statlig myndighet får i ett särskilt fall medge att samma villkor skall tillämpas även på en annan tjänsteman vid myndigheten.

4 §  En instruktör som inte omfattas av bestämmelserna i 3 § får under medverkan enligt 2 § ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för särskilda kostnader med högst det belopp som motsvarar sådan dagpenning som en totalförsvarspliktig får enligt 2 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får utöver vad som följer av första stycket, ersättning betalas till instruktörer enligt föreskrifter som meddelas, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Förordning (2008:1010).

5 §  Vid annan medverkan som instruktör än som avses i 2 § får instruktören timarvode som skall innefatta ersättning för normalt förberedelse- och efterarbete samt restid.

[S2]Om en instruktör under ett helt dygn medverkar i utbildning som bedrivs under sådana villkor som förutsätts för att en yrkesofficer skall få övningsdygnstillägg enligt kollektivavtal, får instruktören ett arvode som motsvarar övningsdygnstillägget.

Övriga förmåner

6 §  En instruktör får fria resor mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen. Om någon färdbiljett inte tillhandahålls har instruktören rätt till resekostnadsersättning. Han eller hon har vidare rätt till traktamente m.m. under rese- och utbildningstiden.

[S2]Vid beräkning av reseförmåner som avses i första stycket tillämpas bestämmelserna i 10 kap. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och Försvarsmaktens avtal om rörlighet och kostnadsersättningar för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S, Seko FM samt Saco-S FM. Förordning (2018:201).

Övriga bestämmelser

7 §  Den berörda frivilliga försvarsorganisationen betalar kostnaderna för instruktörer utom kostnader enligt 3 §.

[S2]Arvoden som avses i 2 och 5 §§ bestäms, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och i övrigt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Innan Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar ett sådant beslut ska de samråda med varandra. Förordning (2008:1010).

 • KBMFS 2002:2: Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

8 §  De föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning får meddelas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Förordning (2008:1010).

 • KBMFS 2002:2: Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning
 • FFS 2004:3: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:30) om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten
 • FFS 1994:30: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten
 • FFS 2022:1: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten

Ändringar

Förordning (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:693) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1999:834) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Omfattning
ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2002:502) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Omfattning
ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2008:1010) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Omfattning
ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2018:201) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-05-21