FFS 1995:20

Försvarsmaktens föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom Försvarsmakten

FFS 1995:20

Utkom från trycket 1995-09-15

Försvarsmaktens föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom

Försvarsmakten;

beslutade den 11 september 1995.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 7 § förordningen (1994:524) om frivillig

försvarsverksamhet och efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och

Överstyrelsen för civil beredskap samt berörda organisationer följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter gäller Försvarsmakten i dess samarbete med de frivilliga

försvarsorganisationerna.

Frivillig försvarsutbildning skall i första hand syfta till att ställa avtalspersonal till

Försvarsmaktens förfogande och utveckla kompetensen hos redan krigsplacerade.

Frivillig försvarsverksamhet skall bidra till att vidmakthålla försvarsviljan och

stärka samhörigheten mellan medborgarna och totalförsvaret.

Personalförsörjning

2 §

Central produktionsledare fastställer efter hörande av berörd frivillig

försvarsorganisation vilka befattningar som skall bemannas med avtalspersonal. För

sådana befattningar har de frivilliga försvarsorganisationerna bemanningsansvar.

Behov av personal för den egna organisationens krigsplanlagda verksamhet

fastställs av berörd organisation.

Avtal

3 §

Avtal enligt 2 § första stycket förordningen (1994:524) om frivillig

försvarsverksamhet skall tecknas på formuläret Frivilligavtal för avtalspersonal

(M7102-383690).

Utbildning

4 §

Frivillig försvarsutbildning omfattar färdighetsutveckling, avtalsutbildning, frivillig

befälsutbildning och instruktörsutbildning.

5 §

Grundutbildning bedrivs för att utbilda avtalspersonal till befattningar på olika

nivåer i krigsorganisationen.

Krigsplacering respektive förordnande av avtalspersonal skall ske snarast efter

genomförd godkänd utbildning.

6 §

Repetitionsutbildning bedrivs för avtalspersonal för att den skall kunna

vidmakthålla kunskaper och färdigheter för krigsbefattningen. Utbildningen

genomförs som övning eller kurs.

7 §

Kompletteringsutbildning bedrivs för att öka den frivilliges kunskaper och

färdigheter så att han skall kunna tjänstsgöra i sin krigsbefattning eller erhålla annan

krigsbefattning.

8 §

Krigsförbandskurs genomförs med utvald personal i ett krigsförband.

9 §

Frivillig befälsutbildning bedrivs för att vidmakthålla och utveckla dugligheten hos

officerare, värnpliktigt befäl och hemvärnsbefäl.

10 §

Befordringsutbildning är en del av frivillig befälsutbildning och bedrivs för att

tillgodose krigsorganisationens behov samt för att möjliggöra kompetensutveckling

av den som är särskilt lämplig för det. Befordringsutbildning bedrivs normalt som

central utbildning.

Behörig att delta i befordringsutbildning är den som av krigsförbandschef bedöms

vara lämplig för sådan utbildning och som efter genomförd befattningsutbildning

har en plats i krigsorganisationen på den nivå utbildningen ger kompetens för.

Befordran skall ske snarast efter genomförd godkänd befordringsutbildning.

Åldersgränser

11 §

Utbildning med automatvapen får genomföras med den som har fyllt 17 år.

12 §

Utbildning i strid får genomföras med den som har fyllt 18 år.

Försvarsmaktens stöd

13 §

Stöd till frivillig försvarsverksamhet ges efter dialog med respektive organisation

enligt central produktionsledares bestämmande.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1995.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg