Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:524 i lydelse enligt SFS 2009:1157
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Kungörelse (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • FFS 2006:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 1996:16: Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal beslutade den 9 december 1996. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 21 § förordningen (FFS 1986:36) om förmåner till hemvärnets personal samt efter hörande av Arbetsmarknadsstyrelsen och de frivilliga försvarsorganisationerna som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt efter samråd med hemvärnets centrala förtroenderåd, följande. Inledande bestämmelser 1§ Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom Försvarsmakten och hemvärnspersonal, som deltar i utbildning eller tjänstgöring som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till bibehållande av kompetens i en krigsbefattning och instruktörsutbildning. Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig försvarsorganisation. 2§ För beräkning och utbetalting av ekonomiska förmåner till hemvärnets personal, utom avtalspersonalen, ansvarar berörd försvarsområdesbefälhavare och i förekommande fall chefen för östkustens marinkommando. Befattningspenning 3§ Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell. Kodsiffra 8 7 6 5 4-1
 • FFS 1998:7: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnspersonal
 • FFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2004:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2003:10: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2000:8: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2008:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän
 • FFS 2022:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän

Allmänna bestämmelser

1 §  Med frivillig försvarsverksamhet avses i denna förordning verksamhet som främjar totalförsvaret och som omfattar försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.

[S2]En organisation som bedriver frivillig försvarsverksamhet benämns i denna förordning frivillig försvarsorganisation.

[S3]De frivilliga försvarsorganisationerna anges i bilaga till förordningen.

2 §  En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorganisation (en frivillig) om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret. Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.

[S2]Innan ett avtal enligt första stycket ingås, skall myndigheten kontrollera med den frivilliga försvarsorganisationen att den frivillige är lämplig för tjänstgöringen.

Myndigheternas uppgifter

3 §  Myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, efter hörande av berörda frivilliga försvarsorganisa-tioner och de samarbetsorgan som organisationerna kan ha bildat,

 1. ange målen för utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret,
 2. ange vilken utbildning som myndigheten anser bör genomföras,
 3. lämna organisationerna underlag för upplysningsverksamhet,
 4. vid behov teckna avtal enligt 2 §,
 5. registrera och krigsplacera sådan personal som ingått avtal,
 6. i övrigt stödja den frivilliga försvarsverksamheten. Förordning (2002:712).

4 §  Avtal om tjänstgöring får ingås med den som fyllt 16 år eller, om tjänstgöringen avser Försvarsmakten, 18 år. Den som skall tjänstgöra i Försvarsmakten skall vara svensk medborgare.

[S2]Av avtalet skall framgå tjänstgöringens art, tjänstgöringsskyldighetens omfattning samt tjänstgöringstidens längd.

5 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten ska, inom sina respektive verksamhetsområden, fördela och betala ut organisationsstöd till de frivilliga försvarsorganisationerna.

[S2]Myndigheterna får inom respektive område, i samverkan med andra berörda myndigheter, komma överens med organisationerna om uppdrag inom totalförsvaret. Förordning (2008:1012).

Övriga bestämmelser

6 §  Om förmåner i samband med tjänstgöring enligt denna förordning finns särskilda bestämmelser.

7 §  Föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning får utfärdas, efter hörande av berörda myndigheter och organisationer, av Försvarsmakten i fråga om verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övrigt. Förordning (2008:1012).

 • FFS 1995:20: Försvarsmaktens föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom Försvarsmakten
 • FFS 2024:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (1995:20) om frivillig försvarsverksamhet inom Försvarsmakten

8 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Försvarsmaktens beslut enligt 5 § första stycket får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1012).

Bilaga

De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av
Svenska försvarsutbildningsförbundet,
Insatsingenjörernas riksförbund,
Flygvapenfrivilligas riksförbund,
Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
Frivilliga radioorganisationen,
Försvarets personaltjänstförbund,
Svenska blå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,
Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Sjövärnskårernas riksförbund,
Svenska brukshundklubben,
Svenska fallskärmsförbundet,
Svenska pistolskytteförbundet,
Svenska skyttesportförbundet,
Sveriges civilförsvarsförbund, och
Sveriges bilkårers riksförbund. Förordning (2009:1157).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då kungörelsen (1970:301) om frivillig försvarsverksamhet skall upphöra att gälla.
  2. I fråga om avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:295, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:FöU9
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:695) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1999:696) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-08-15

Förordning (1999:832) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2001:252) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:504) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:712) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före 6 §; nya 5, 8 §§
Ikraftträder
2002-10-15

Förordning (2005:818) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:269) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:769) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1012) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:686) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:1157) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-01-01