FFS 1996:6

Försvarsmaktens föreskrifter om motorreparationstjänsten för totalförsvaret

FFS 1996:6

Utkom från trycket 1996-08-23

Försvarsmaktens föreskrifter om motorreparationstjänsten för totalförsvaret;

beslutade den 12 augusti 1996

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 11 § i kungörelsen (1973:206) om

motorreparationstjänsten och efter samråd med Överstyrelsen för civil beredskap

följande.

Uppgifter

1 §

Motorreparationstjänsten skall utöver de uppgifter som anges i 1 § andra stycket

kungörelsen (1973:206) om motorreparationstjänsten även svara för fördelning och

distribution av reservdelar för de uppgifterna.

Ledning i krig

2 §

Försvarsmaktens högkvarter utövar den centrala ledningen av

motorreparationstjänsten genom riksreparationsledaren med ställföreträdare. De

skall vara krigsplacerade i högkvarteret.

Riksreparationsledaren och dennes ställföreträdare placeras av överbefälhavaren.

3 §

Militärbefälhavaren utövar högre regional ledning av motorreparationstjänsten

genom militärområdesreparationsledaren med ställföreträdare. De skall vara

krigsplacerade i militärområdesstab. Ställföreträdande

militärområdesreparationsledare får krigsplaceras vid underhållsregemente.

Militärområdesreparationsledare och dennes ställföreträdare placeras av

militärområdesbefälhavaren.

4 §

Försvarsområdesbefälhavaren och militärkommandochefen utövar lägre regional

ledning av motorreparationstjänsten genom försvarsområdesreparationsledaren

respektive militärkommandoreparationsledaren med ställföreträdare. Dessa skall

vara krigsplacerade i försvarsområdesstab respektive militärkommandostab.

Försvarsområdesreparationsledare respektive militärkommandoreparationsledaren

och deras ställföreträdare placeras av försvarsområdesbefälhavaren respektive

militärkommandochefen.

5 §

Lokalt skall motorreparationstjänsten inom ett reparationsområde samordnas av en

ortsreparationsledare med ställföreträdare. Ortsreparationsledare skall vara civil

och placeras av försvarsområdesbefälhavaren respektive militärkommandochefen.

6 §

För regional samordning, eller särskilda ledningsuppgifter, får biträdande

reparationsledare placeras i regional och lokal ledning. Dessa skall vara

krigsplacerade eller vara civila. De placeras av chefen för respektive militär

ledningsnivå.

7 §

Reparationsledare skall samordna motorreparationstjänstens resurser och samverka

med övriga delar av totalförsvaret i respektive ledningsnivå.

Förberedelser i fred

8 §

Motorreparationstjänstens förberedelser i fred leds centralt av högkvarteret

tillsammans med riksreparationsledaren i samarbete med övriga berörda centrala

myndigheter.

9 §

Regionalt leds förberedelser i fred av militärområdesstab tillsammans med

militärområdesreparationsledaren i samarbete med civilbefälhavare,

försvarsområdesbefälhavare med försvarsområdesreparationsledaren och övriga

berörda regionala myndigheter.

10 §

Reparationsverkstäder som planläggs som kris- och krigsviktiga företag (K-

företag) skall vara resurser för motorreparationstjänsten.

11 §

Militärområdesstab skall i samverkan med civilbefälhavare vart femte år lämna

förslag till planläggningsmål för motorreparationstjänsten inom militärområdet.

Högkvarteret fastställer planläggningsmålen i samverkan med Överstyrelsen för

civil beredskap.

12 §

Försvarsområdesbefälhavare respektive militärkommandochef skall i samverkan

med försvarsområdesreparationsledare respektive

militärkommandoreparationsledare och länsstyrelse fastställa indelning av

försvarsområdet respektive militärkommandot i reparationsområden.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1996.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg