Upphävd författning

Kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1973-03-30
Ändring införd
SFS 1973:206 i lydelse enligt SFS 1996:885
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Motorreparationstjänsten är en organisation som träder i verksamhet vid krig eller, om regeringen bestämmer det, annars vid höjd beredskap.

[S2]Motorreparationstjänsten har till uppgift att utföra monterings-, reparations- och underhållsarbeten på sådana motorer, motordrivna fordon, släpfordon samt motor- och tryckluftsdrivna arbetsmaskiner som utnyttjas för totalförsvarsverksamhet. Förordning (1996:885).

2 §  I fred åligger det Försvarsmakten att i samarbete med berörda myndigheter organisera motorreparationstjänsten samt planlägga och förbereda dess verksamhet. Förordning (1994:706).

3 §  Försvarsmakten utövar den centrala ledningen av motorreparationstjänsten. Vid Försvarsmakten finns en riksreparationsledare. Förordning (1994:706).

4 §  Inom varje militärområde utövar militärbefälhavaren ledningen av motorreparationstjänsten. I varje militärområdesstab finns en militärområdesreparationsledare.

5 §  Inom Gotlands militärkommando utövas ledningen av motorreparationstjänsten av militärkommandochefen och inom försvarsområde av försvarsområdesbefälhavaren.

[S2]I militärkommandostaben finns en militärkommandoreparationsledare. I varje försvarsområdesstab finns en försvarsområdesreparationsledare. Dessutom finns ortsreparationsledare.

6 §  Arbeten enligt 1 § andra stycket utförs efter överenskommelse mellan Försvarsmakten, å ena sidan, och statlig eller kommunal myndighet eller enskilt företag, å andra sidan, vid reparationsverkstad hos myndigheten eller företaget. Sådana arbeten utförs även vid Försvarsmaktens reparationsorgan. Förordning (1994:706).

7 §  Försvarsmakten får efter hörande av berörda myndigheter bestämma att förtur skall ges visst arbete eller vissa arbeten som skall utföras av motorreparationstjänsten. Förordning (1996:885).

8 §  Det åligger Överstyrelsen för civil beredskap att tillse att utrustning och lokaler som behövs för motorreparationstjänsten ej planlägges för annat ändamål. Arbetsmarknadsstyrelsen eller, efter dess bestämmande, länsarbetsnämnd svarar för att motorreparationstjänsten förses med erforderlig arbetskraft. Förordning (1996:885).

9 §  Försvarsmakten skall övervaka att reparationsverkstäderna har sådan beredskap, att de med kort varsel kan utföra planlagda arbetsuppgifter. Försvarsmakten skall därvid särskilt tillse att verktygs- och maskinutrustning samt arbetsredskap och servicefordon i tillräcklig utsträckning finns i reparationsverkstäderna samt att erforderlig verktygs- och maskinutrustning, som inte kan ställas till förfogande av vederbörande verkstad, anskaffas och förvaras. Förordning (1994:706).

10 §  För arbete som utförts vid reparationsverkstad hos enskilt företag utgår ersättning enligt den prissättning som i allmänhet gäller inom branschen vid varje särskild tid.

11 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Försvarsmakten efter hörande av berörda myndigheter.

[S2]Arvoden till den som är krigsplacerad som reparationsledare inom motorreparationstjänsten får bestämmas av Försvarsmakten. Förordning (1996:885).

 • FFS 1996:6: Försvarsmaktens föreskrifter om motorreparationstjänsten för totalförsvaret

Ändringar

Kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten

Förordning (1993:292) om ändring i kungörelsen (1973:206) om motorreparationstjänsten

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:706) om ändring i kungörelsen (1973:206) om motorreparationstjänsten

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 7, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:885) om ändring i kungörelsen (1973:206) om motorreparationstjänsten

Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 11 §§
Ikraftträder
1996-10-01

Ändring, SFS 2000:754

Omfattning
upph.