FFS 1999:4

Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning

FFS 1999:4

Utkom från trycket 1999-06-15

Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning;

beslutade den 7 juni 1999

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1994:657) om

användning av tretungad flagga följande.

Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifterna i denna författning gäller för Försvarsmakten,

Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan,

Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer utom såvitt

avser föreskrifterna i 3, 6, 19, 20 och 25 - 38 §§ som endast gäller för

Försvarsmakten.

2 § Med flagga förstås i dessa föreskrifter flaggduk som hissas på flaggstång

eller mast.

3 § Chef för förband eller skola (motsv.) skall i lokala bestämmelser ange vilken

flaggstorlek som skall gälla vid vissa angivna tillfällen. Hänsyn skall därvid tas till

flaggstångens längd. Den största flaggstorleken skall användas på allmänna

flaggdagar samt i samband med officiella besök, såvida inte väderförhållandena

hindrar detta.

Förande av örlogsflagga

Användning

4 § Örlogsflagga skall föras på flaggstång på eller invid kanslihus inom ett

förbands eller skolas (motsv.) område samt på eller invid huvudbyggnad för

myndighet enligt 1 §.

Inom kasernområde (motsv.) får örlogsflagga endast föras på ett ställe.

Örlogsflagga skall föras på flaggspel ombord på rustat örlogsfartyg. På sådant

fartyg skall även en mindre örlogsflagga, örlogsgös, föras på gösstake i förstäven

när fartyget är förtöjt eller till ankars. Örlogsgös får dock inte föras på ubåt eller

vissa trängfartyg.

Vad som i denna författning föreskrivs om örlogsflagga skall i tillämpliga delar

även gälla örlogsgös.

5 § Örlogsflagga får inte föras på försvarsanläggningar om sekretessbelagda

uppgifter därigenom kan röjas.

Särskilda föreskrifter om användning inom Försvarsmakten

6 § Örlogsflagga skall utöver vad som anges i 4 § föras

- på eller invid stabsbyggnad som tillhör en enhet som ligger inom eller

förfogar över lokaler inom en annan enhets kasernområde,

- vid tillfällig förläggningsplats som står under militärt befäl,

- vid salutbatteri,

- på marinens båtar,

- på bilar vid officiella besök.

Tider för örlogsflaggas hissande och nedhalande

7 § Vid högsta beredskap skall örlogsflagga vara hissad hela dygnet.

8 § Örlogsflagga som förs på fartyg under gång skall vara hissad hela dygnet.

Detta gäller dock inte ubåt i undervattensläge. Ubåt skall ha nationalitetsmärke på

tornet.

9 § När förhållanden som anges i 7 eller 8 §§ inte föreligger, skall örlogsflagga

hissas och halas ned enligt följande.

Under tiden den 1 mars till och med den 31 oktober skall flaggan hissas klockan

08.00 och halas ned vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.

Under tiden den 1 november till och med den sista dagen i februari skall flaggan

hissas klockan 09.00 och halas ned vid solens nedgång.

Norr om polcirkeln skall, under den period då solen inte visar sig över horisonten,

flaggan hissas klockan 09.00 och halas ned klockan 12.00.

10 § Örlogsflagga får, efter tillstånd av överbefälhavaren eller den han bestämmer,

vara hissad efter solens nedgång. Flaggan skall då vara belyst av strålkastare.

Handhavande av örlogsflagga

11 § Örlogsflagga får inte beröra marken eller annat underlag utom då den

används som bårtäcke vid militärbegravning.

12 § Smutsig, urblekt eller trasig örlogsflagga får inte användas.

13 § När en örlogsflagga har använts som bårtäcke eller när den blivit så sliten

eller fransig att den inte kan repareras, skall den kasseras. Kasserad flagga skall

brännas under värdiga former. Örlogsflagga som använts som bårtäcke får dock

överlämnas till anhörig.

14 § Örlogsflagga skall hissas och halas ned i jämn och långsam takt. Flagglinans

parter skall vara sträckta. Flaggan skall vara samlad tills den hissas och genast

hopsamlas vid nedhalande.

15 § När paradmarsch blåses eller spelas skall hastigheten på hissandet och

nedhalandet anpassas till marschen så att örlogsflaggan är i topp respektive

nedhalad då paradmarschen är slut.

16 § Hissad örlogsflagga skall vara väl i topp och flagglinan sträckt och fäst.

Överskjutande del av flagglinan skall fästas upp. Flaggan skall hänga fritt.

17 § Skifte av örlogsflagga på en flaggstång som har två flagglinor skall utföras

genom att en ny örlogsflagga hissas i topp, varefter den tidigare örlogsflaggan

halas ned.

Hälsning

18 § På örlogsfartyg och båt som för örlogsflagga får hälsning med örlogsflaggan

utföras endast som svar på hälsning från handelsfartyg och båtar eller från flagga i

land. Härvid skall flaggan sakta halas ned och därefter hissas direkt i topp.

På båt som för örlogsflagga får som svar på hälsning från handelsfartyg och båtar

eller från flagga i land, i stället för hälsning med örlogsflagga enligt vad som

föreskrivs i första stycket, flaggspelet fällas till vågrätt läge och därefter resas till

lodrätt läge innan det åter sätts på avsedd plats.

Särskilda föreskrifter om hälsning inom Försvarsmakten

19 § När en örlogsflagga hissas eller halas ned skall militär personal som tjänstgör

i Försvarsmakten och som bär uniform, om vederbörande kan se flaggan, göra halt

och front mot denna samt göra hälsning under den tid flaggan hissas eller halas

ned. Trupp skall verkställa hälsning på stället med front mot flaggan. Beväpnad

trupp skall, om verksamheten så medger, skyldra gevär.

Militära fordon skall stannas, om trafikförhållandena så medger.

Blottad fana skall föras till givakt och personal med sabel skall göra stor salut.

20 § Hälsning på örlogsflagga ombord skall utföras av militär personal som

tjänstgör i Försvarsmakten och som bär uniform och som går ombord på eller

lämnar ett rustat örlogsfartyg över landgång eller fallrep. Hälsning skall utföras

vid passage av relingen. Om flaggan inte är hissad görs hälsning mot den plats där

den brukar föras.

Flaggning på halv stång

21 § När konungen, drottningen eller tronföljaren har avlidit skall örlogsflagga i

land samt örlogsflagga på fartyg som är förtöjt eller till ankars föras på halv stång

från och med den tidpunkt när dödsfallet tillkännagetts officiellt fram till den

tidpunkt när begravningen har avslutats, om inte överbefälhavaren, eller den han

bestämmer, beslutat annorlunda. Så snart begravningsakten är avslutad skall

flaggan hissas i topp.

När någon annan person inom konungahuset har avlidit skall örlogsflagga i land

samt örlogsflagga på fartyg som är förtöjt eller till ankars föras på halv stång den

dag dödsfallet tillkännages officiellt samt den dag begravningen äger rum fram till

den tidpunkt när begravningen har avslutats. Så snart begravningsakten är avslutad

skall flaggan hissas i topp.

Utlyses landssorg eller har andra dödsfall av nationell betydelse inträffat skall

örlogsflagga föras på halv stång mellan de tidpunkter som meddelas av

överbefälhavaren eller den han bestämmer.

22 § På örlogsfartyg under gång skall örlogsflagga föras på halv stång endast vid

en ceremoni i anslutning till ett dödsfall eller vid transport av en avlidens stoft.

23 § Örlogsflagga skall föras på halv stång enligt vad som föreskrivs i 21 och 22

§§ även om det är en allmän flaggdag.

24 § Örlogsflagga som skall föras på halv stång skall först hissas i topp och

därefter halas ned en tredjedel av stångens (motsv.) höjd. På fasadstång skall

örlogsflagga halas ned till mitten. När örlogsflagga på halv stång skall halas ned,

skall den först hissas i topp.

Särskilda föreskrifter om flaggning på halv stång inom Försvarsmakten

25 § Örlogsflagga i land samt örlogsflagga på fartyg som är förtöjt eller till ankars

skall föras på halv stång i samband med dödsfall inom förbandet eller skolan

(motsv.) och i övrigt enligt vad chefen för förbandet eller skolan (motsv.)

bestämmer. Flaggan skall föras på halv stång den dag dödsfallet inträffar, dock

inte förrän de närmast anhöriga har underrättats, och den dag begravningen äger

rum. Så snart begravningsakten är avslutad skall flaggan hissas i topp.

Örlogsflagga skall föras på halv stång även om det är en allmän flaggdag.

Rätt för förband att föra örlogsflagga i utlandet

26 § Svenska förband som befinner sig utomlands får, efter medgivande av

överbefälhavaren eller den han bestämmer samt i samråd med den mottagande

staten och vid internationell tjänst i förekommande fall även berörd internationell

organisation, föra örlogsflagga. Flaggan skall föras enligt vad som gäller i Sverige

eller i enlighet med lokala bestämmelser efter beslut av den svenske officer som

har högst tjänsteställning i området.

Övrig flaggning

Tvärskuren flagga

27 § Tvärskuren flagga skall föras på en annan flaggstång än den där örlogsflagga

förs, inom eller i anslutning till ett militärt område. Finns sådan flaggstång skall

tvärskuren flagga föras på allmänna flaggdagar, högtidsdagar och besöksdagar

samt i övrigt enligt förbands- eller skolchefs (motsv.) bestämmande.

Tider för tvärskuren flaggas hissande och nedhalande

28 § Vad som i 8 och 9 §§ föreskrivs om tider för örlogsflaggas hissande och

nedhalande skall även gälla i fråga om tvärskuren flagga som förs på båt eller

fartyg som disponeras av Försvarsmakten.

Vad som i 9 och 10 §§ föreskrivs om tider för örlogsflaggas hissande och

nedhalande och om belysning skall även gälla i fråga om tvärskuren flagga som

förs i land.

Handhavande av och hälsning på tvärskuren flagga

29 § Vad som i 11-17 §§ föreskrivs om handhavande av örlogsflagga skall

även gälla i fråga om tvärskuren flagga.

Militär personal som tjänstgör i Försvarsmakten och som bär uniform skall, på sätt

som föreskrivs i 19 §, hälsa på tvärskuren flagga som hissas eller halas ned vid

ceremoniella tillfällen.

Tvärskuren flagga utomlands

30 § Svensk militär enhet som deltar som representant för Försvarsmakten vid

utställning, uppvisning eller liknande i utlandet får, efter medgivande av den

mottagande staten, föra tvärskuren flagga. Flaggan skall föras enligt vad som

gäller i Sverige eller, efter överenskommelse med den på platsen ansvarige, i

enlighet med lokala bestämmelser.

Flaggvimpel

31 § Med flaggvimpel avses i dessa föreskrifter en flaggduk i form av ett långt

band som smalnar av till en spets och hissas på flaggstång eller mast. Blågul

flaggvimpel får inte ha gult kors. Flaggvimpeln skall föras med det blåa fältet

uppåt. Flaggvimpelns längd skall vara en tredjedel av stångens höjd. En

flaggvimpel får inte ersätta en örlogsflagga.

32 § En flaggvimpel får föras på en annan flaggstång än den där örlogsflagga förs,

inom eller i anslutning till ett militärt område, om tvärskuren flagga inte är hissad.

En flaggvimpel får inte föras på en flaggstång i omedelbar närhet av en stång med

örlogsflagga. En flaggvimpel får vara hissad även efter solens nedgång.

Utländsk nationsflagga och internationell flagga

33 § Utländsk nationsflagga eller internationell flagga får föras på flaggstång inom

eller i anslutning till ett militärt område när förband eller skola (motsv.) har

officiellt utländskt besök eller besök från en internationell organisation.

Vid flaggning inom eller i anslutning till ett kasernområde eller en stabsbyggnad

skall svensk flagga inta främsta platsen. Vid ojämnt antal flaggstänger skall

svensk flagga föras i mitten. Om flaggstängerna är av jämnt antal skall svensk

flagga föras på den flaggstång som står till höger av de båda stängerna i mitten,

om man står vänd i samma riktning som paradriktningen.

34 § Utländska nationsflaggor och internationella flaggor skall placeras utgående

från landets respektive organisationens namn på franska språket. I samband med

övningar inom ramen för Partnerskap för fred och motsvarande övningar får dock

placering ske utgående från namnet på engelska språket enligt NATO-standard.

Flaggorna skall placeras i bokstavsordning, på franska respektive engelska

språket, från hedersplatsen och utåt, varannan till höger och varannan till vänster,

om man står vänd i samma riktning som paradriktningen. Utländska

nationsflaggor skall placeras före internationella flaggor.

På överblivna flaggstänger skall svensk tvärskuren flagga föras.

35 § Utländsk nationsflagga eller internationell flagga får inte föras på halv stång

om inte medgivande har lämnats av en officiell representant för vederbörande

nation respektive organisation.

36 § Militär personal som tjänstgör i Försvarsmakten och som bär uniform skall

hälsa på utländsk nationsflagga och internationell flagga enligt vad som föreskrivs

om hälsning på örlogsflagga i 19 och 20 §§.

Annan officiell flagga

37 § Om en flagga som har godkänts av överbefälhavaren eller den han

bestämmer, såsom förbandsflagga, eller en landskaps- respektive kommunflagga

skall föras, skall den placeras utanför utländska nationsflaggor, FN-flaggan och

EU-flaggan men innanför övriga internationella flaggor. Egen landskapsrespektive

kommunflagga skall placeras främst i respektive kategori.

Icke officiell flagga

38 § Icke officiell flagga, såsom kompani-, skol-, företags- och liknande flagga,

får föras på en flaggstång inom ett militärt område enligt förbands- eller skolchefs

(motsv.) bestämmande. En sådana flagga får dock inte föras på en flaggstång som

ingår i en grupp stänger där örlogsflagga, tvärskuren svensk flagga, utländsk

nationsflagga eller internationell eller annan officiell flagga förs eller på en

flaggstång i omedelbar närhet av en sådan grupp flaggstänger.

Undantag

39 § Överbefälhavaren eller den han bestämmer får medge undantag från

föreskrifterna i denna författning.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg