FFS 2000:3

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1990:13) om uniformssystem m/87 och fältuniformssystem 90

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2000:3

Utkom från

trycket

2000-03-10

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens före-

skrifter (FFS 1990:13) om uniformssystem m/87 och fältuniformssystem 90;

beslutade den 25 februari 2000.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § förordningen (1996:927)

med bestämmelser för Försvarsmaktens personal att Överbefälhavarens före-

skrifter (FFS 1990:13) om uniformssystem m/87 och fältuniformssystem 90 skall

upphöra att gälla vid utgången av mars 2000.

Owe Wiktorin

Stefan Ryding-Berg