Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-09-26
Ändring införd
SFS 1996:927 i lydelse enligt SFS 2018:616
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
 • FFS 2023:5: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med
 • FFS 2023:9: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (2022:3) om skyddsobjekt och skyddsvakter
 • FFS 2023:2: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2000:4) om

1 kap. Förordningens tillämpningsområde m.m.

[K1]1 §  Denna förordning gäller för sådan personal som tjänstgör i Försvarsmakten.

[S2]Förordningen gäller dessutom för dem som är anställda som yrkesofficerare vid andra myndigheter och som har en motsvarande anställning vid Försvarsmakten.

[K1]2 §  Om det i en författning som har beslutats av regeringen eller i ett kollektivavtal finns en föreskrift som avviker från denna förordning, gäller i stället den föreskriften.

[K1]3 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

 • FFS 2018:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering
 • FFS 2018:6: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm
 • FFS 2018:3: Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm
 • FFS 2017:2: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:32) om befordringsberedningar
 • FFS 2019:6: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst
 • FFS 2000:4: Försvarsmaktens föreskrifter om tjänsteställningsbefordran av avtalspersonal
 • FFS 2008:2: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran av totalförsvarspliktig personal
 • FFS 2019:7: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering
 • FFS 2017:4: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst
 • FFS 2000:3: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1990:13) om uniformssystem m/87 och fältuniformssystem 90
 • FFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:2) om befordran av totalförsvarspliktig personal
 • FFS 2022:3: Försvarsmaktens föreskrifter om skyddsobjekt och skyddsvakter
 • FFS 2022:4: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:6) om personaltjänst

2 kap. Personalens indelning m.m.

[K2]1 §  I Försvarsmakten finns militär och civil personal. Den militära personalen indelas i befäl och meniga.

[K2]2 §  Den militära personalen består av följande grupper.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.
GruppOmfattar
1. YrkesofficerareDe som är anställda tills vidare som militära tjänstemän i Försvarsmakten enligt officersförordningen (2007:1268) och som tjänstgör kontinuerligt.
2. ReservofficerareDe som är anställda tills vidare som militära tjänstemän i Försvarsmakten enligt 18 eller 20 § officersförordningen (2007:1268) och som tjänstgör tidvis.
3. Anställda gruppbefäl, soldater och sjömänDe som är tidsbegränsat anställda eller tillsvidareanställda som militära tjänstemän och som tjänstgör kontinuerligt eller tidvis och som inte är yrkes- eller reservofficerare.
4. OfficersaspiranterDe som är antagna till eller genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan.
5. RekryterDe som är antagna till eller genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.
6. Totalförsvarspliktig personalTotalförsvarspliktiga som enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in eller krigsplacerats för tjänstgöring i Försvarsmakten och som inte tillhör någon av grupperna under 1–5.
7. Krigsfrivillig personalPersonal som med stöd av särskilda föreskrifter har antagits såsom krigsfrivilliga.
8. HemvärnssoldaterPersonal som ingått avtal enligt 5 § hemvärnsförordningen (1997:146).
9. Frivillig personalPersonal som ingått avtal med Försvarsmakten enligt 4 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.
10. Tjänstepliktig personalPersonal som antingen såsom civila tjänstemän vid Försvarsmakten eller annars utan att tillhöra någon av grupperna 1–9 har tagits i anspråk för tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation.
11. Personal i Försvarsmaktens internationella militära insatserPersonal som tjänstgör i internationella militära insatser.
Förordning (2018:616).

[K2]3 §  Om tjänstegrader och befordran finns bestämmelser i officersförordningen (2007:1268). Försvarsmakten bestämmer villkoren för och beslutar om befordran av militär personal som inte är anställd. Förordning (2010:589).

 • FFS 2019:6: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst
 • FFS 2008:2: Försvarsmaktens föreskrifter om befordran av totalförsvarspliktig personal
 • FFS 2017:4: Försvarsmaktens föreskrifter om personaltjänst
 • FFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:2) om befordran av totalförsvarspliktig personal

3 kap. Befälsrätt

[K3]1 §  Befälsrätt innebär rätt och skyldighet för den som tillhör den militära personalen att i tjänsten föra befäl över annan militär personal. Befälsrätten kan vara begränsad till en viss tjänsteutövning eller ett visst tjänsteuppdrag.

[S2]Den som har befälsrätt över någon annan är dennes förman.

[K3]2 §  En chef har befälsrätt över den personal som tjänstgör under honom eller henne. Befälsrätt över en chef medför också befälsrätt över den personal som står under dennes befäl.

[K3]3 §  En militär eller civil chef får begära av sin personal att den skall biträda honom eller henne med personliga angelägenheter endast under tjänstetid och om det behövs för att chefen skall kunna utöva sina tjänsteåligganden effektivare.

[K3]4 §  Befälsrätt över dem som har befattningar i Försvarsmakten som läkare, veterinär, tandläkare, apotekare, psykolog, själavårdare eller jurist omfattar inte medicinska, psykologiska, religiösa respektive juridiska frågor.

[K3]5 §  Den som har befälsrätt får inte ge en order som strider mot svensk lagstiftning eller folkrätten.

4 kap. Soldaterinran m.m.

[K4]1 §  När någon för första gången börjar militärtjänstgöring skall han eller hon upplysas om vad som gäller för honom eller henne enligt denna förordning och i övrigt under tjänstgöringen. Han eller hon skall också upplysas om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik.

[S2]I upplysningen skall ingå en erinran (soldaterinran), som meddelas på ett värdigt sätt av chefen för organisationsenheten eller den han eller hon utser.

[K4]2 §  Soldaterinran ska ha följande lydelse.

[S2]”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär.

[S3]Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.

[S4]Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Vi ska alltid göra vårt yttersta, oavsett uppgift och vårt handlande ska präglas av de värderingar som vi är satta att försvara.

[S5]Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara del av en grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss. Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas.

[S6]Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till Försvarsmakten.” Förordning (2010:589).

[K4]3 §  Försvarsmaktens personal skall i sitt arbete iaktta de principer som soldaterinran ger uttryck för och skall uppträda så att Försvarsmaktens anseende främjas.

[S2]En chef i Försvarsmakten skall agera på ett sådant sätt att han eller hon är ett föredöme för övrig personal.

5 kap. Skyldighet att tjänstgöra utomlands

[K5]1 §  Bestämmelser om att sända en svensk väpnad styrka till ett annat land finns i regeringsformen, lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands och lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete. Med de begränsningar som följer av dessa bestämmelser får den som tjänstgör vid Försvarsmakten beordras att fullgöra tjänsteuppgifter i ett annat land. Förordning (2016:650).

6 kap. Klädsel

Klädsel i tjänsten

[K6]1 §  Den militära personalen och civil personal som tjänstgör i vakt- eller bevakningstjänst skall bära uniform.

[S2]Civil personal som inte tjänstgör i vakt- eller bevakningstjänst skall bära uniform när det är särskilt påkallat.

[S3]I fred får Försvarsmakten medge undantag från första stycket i den utsträckning som det bedöms lämpligt.

[K6]2 §  Försvarsmakten får medge att uniform bärs också av militär personal som tjänstgör vid andra myndigheter än de som sägs i 1 kap. 1 §.

Klädsel utom tjänsten

[K6]3 §  Den som deltar i en politisk demonstration får inte bära uniform.

[K6]4 §  Den som är avstängd från arbetet, liksom den som avtjänar frihetsstraff, får inte bära uniform.

[K6]5 §  I övrigt får uniform bäras utom tjänsten enligt Försvarsmaktens bestämmande.

7 kap. Hälsning och annan hedersbevisning

Hälsning av personal i uniform

[K7]1 §  Personal i uniform skall hälsa på

 1. Sveriges statschef och dennes gemål samt utländska statschefer vid officiella tillfällen,
 2. Sveriges flagga eller annat lands flagga förd som blottad fana, en blottad förbandsfana, ett blottat förbandsstandar, en svensk eller utländsk örlogsflagga när den hissas eller halas samt en tvärskuren svensk eller utländsk flagga när den hissas eller halas vid ett ceremoniellt tillfälle.

[S2]Personal i uniform skall i övrigt hälsa enligt Försvarsmaktens bestämmande.

[S3]Hälsning utförs på det sätt som Försvarsmakten bestämmer.

Bärande av sorgetecken

[K7]2 §  Vid statschefens eller dennes gemåls frånfälle skall den anställda militära personalen bära sorgetecken till uniformen från den tidpunkt då frånfället har tillkännagetts officiellt och under så lång tid som bestäms särskilt.

Militärbegravning

[K7]3 §  Om någon som tillhör den militära personalen förolyckas under tjänsteutövning, skall han eller hon begravas genom militär begravning. Sådan begravning får utföras också i andra fall enligt Försvarsmaktens bestämmande.

[S2]Militärbegravning skall inte äga rum mot de anhörigas önskan.

8 kap. Försvarsinformation

[K8]1 §  Personalen skall i den omfattning som Försvarsmakten bestämmer medverka för att ge försvarsinformation inom och utom Försvarsmakten. Sådan medverkan skall anses som tjänstgöring.

[K8]2 §  Försvarsinformationens ändamål är att sprida kunskap om vår säkerhetspolitik, om totalförsvaret och om det militära försvarets roll i totalförsvaret. Försvarsinformationen skall ge ökad förtrogenhet med uppgifterna i försvarets tjänst.

[S2]Försvarsinformation skall vara saklig och så fullständig som säkerhetsföreskrifterna medger.

[K8]3 §  Försvarsinformationen skall utgå från de mål för säkerhetspolitiken som statsmakterna har fastställt. Den skall inriktas på att belysa de uppgifter som statsmakterna har lagt på Försvarsmakten och dess verksamhet och ha avseende på organisation, materielanskaffning, utbildning och övningar samt de utrikespolitiska, militärpolitiska och militärtekniska förhållanden som har varit och är av betydelse för statsmakternas beslut.

[K8]4 §  Försvarsinformation skall inte innehålla partipolitiska ställningstaganden. De partier som är representerade i riksdagen och deras ungdoms- och kvinnoförbund bör dock ges tillfälle att informera Försvarsmaktens personal om sin syn på säkerhets- och försvarspolitiken.

9 kap. Personalens medverkan i ceremonier, idrottstävlingar m.m.

[K9]1 §  Militär personal svarar för vakttjänsten vid statschefens residens.

[S2]Närmare bestämmelser om högvakten meddelas av Försvarsmakten.

 • FFS 2018:6: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2018:3) med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm
 • FFS 2018:3: Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm
 • FFS 2022:3: Försvarsmaktens föreskrifter om skyddsobjekt och skyddsvakter

[K9]2 §  Försvarsmakten får besluta att personalen skall medverka i tjänsten vid statsceremonier eller vid andra ceremonier som anordnas i anslutning till utländska officiella besök här i landet eller vid liknande tillfällen.

[K9]3 §  Försvarsmakten får besluta att personalen skall medverka i tjänsten vid utställningar eller liknande evenemang, om medverkan tjänar ett militärt eller annat allmännyttigt intresse.

[K9]4 §  Om det inte medför någon särskild kostnad för staten, får Försvarsmakten bestämma att personalen skall medverka som funktionärer vid idrottstävling eller liknande tävling under ordinarie arbets- och övningstid, om sådan medverkan kan inordnas som ett led i och är likvärdig med den militära utbildningen eller om tävlingen är av militär betydelse och medverkan är nödvändig för att tävlingen skall kunna genomföras.

[K9]5 §  Deltagande i och träning inför en idrottstävling eller en liknande tävling får enligt Försvarsmaktens bestämmande anses som tjänstgöring.

10 kap. Upprätthållande av ordning

[K10]1 §  En förman skall, i den mån omständigheterna kräver det och med de inskränkningar som anges i 3 och 4 §§, ingripa på sätt sägs i 6 § mot underlydande, som inom ett område eller utrymme som används av Försvarsmakten eller på allmän plats stör ordningen inom Försvarsmakten eller allmän ordning eller utgör en fara för disciplinen.

[K10]2 §  Den skyldighet som en förman har enligt 1 § har också annan personal i uniform med lägst löjtnants tjänstegrad i fråga om ingripanden mot personal som har lägre tjänstegrad eller saknar sådan grad.

[K10]3 §  På allmän plats får ingripanden enligt 1 och 2 §§ göras endast mot personal i uniform.

[K10]4 §  Om ett ingripande på allmän plats kan antas orsaka större allmän uppmärksamhet, får ingripandet göras endast om förseelsen är att anse som allvarlig.

[S2]Ingripanden på allmän plats för att upprätthålla allmän ordning får göras endast om någon polisman, vaktpersonal eller ordningspatrull inte är omedelbart tillgänglig eller om ingripandet görs för att hjälpa dessa. Förordning (2014:1220).

[K10]5 §  Den som ingriper skall, om det kan antas att han eller hon inte känns igen av den som ingripandet riktas mot, uppge sin tjänstegrad och sitt namn och även kunna legitimera sig.

[K10]6 §  Den som ingriper skall uppmana den som ingripandet riktas mot att upphöra med sin ordningsstörande verksamhet. Blir han eller hon inte åtlydd skall han eller hon, om det krävs, ta befälet över den som ingripandet riktas mot samt utöva detta tills syftet med ingripandet har nåtts.

[K10]7 §  För övervakning av den militära personalens uppförande på allmän plats får Försvarsmakten på begäran av Polismyndigheten sända ut en särskild ordningspatrull.

[S2]På tåg, fartyg eller luftfartyg tjänstgör ordningspatruller enligt Försvarsmaktens bestämmande på begäran av det berörda trafikföretaget. Förordning (2014:1220).

[K10]8 §  Vaktpersonalen skall utöver vad som följer av 1 och 2 §§ ingripa mot militär personal i uniform som i närheten av ett post- eller vaktställe stör ordningen inom Försvarsmakten eller allmän ordning eller utgör en fara för disciplinen.

[K10]9 §  Ordnings- och vaktpersonalen skall informeras noga om i vilken utsträckning våld får användas.

11 kap. Vissa åtgärder beträffande rättsärenden m.m.

[K11]1 §  Bestämmelserna i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. och i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall gås igenom med de totalförsvarspliktiga i den omfattning som behövs. Detsamma gäller bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning och lagen (1994:261) om fullmaktsanställning beträffande den anställda militära och civila personalen.

[S2]För var och en skall göras klart vilka disicplinpåföljder som kan komma i fråga samt vilka bestämmelser som finns om åtalsanmälan, överklagande och omprövning samt om omhändertagande och kroppsvisitation och annan undersökning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal

  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:149) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1999:694) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1999.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas beträffande den som vid förordningens ikraftträdande är antagen till grundläggande yrkesofficersutbildning enligt äldre bestämmelser i officersförordningen (1994:882).
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
1999-08-15

Förordning (2004:149) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2007:268) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 5 kap 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:1269) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:288) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:5) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-02-11

Förordning (2010:589) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:652) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:1220) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 10 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:614) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:650) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:616) om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01