FFS 2000:5

Riksarkivets föreskrifter om ändring i Krigsarkivets föreskrifter (FFS 1993:21) om fortsatt giltighet för av Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2000:5

Utkom från

trycket

2000-06-13

Riksarkivets föreskrifter om ändring i Krigsarkivets föreskrifter (FFS

1993:21) om fortsatt giltighet för av Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut;

beslutade den 20 mars 2000.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 12 § första stycket arkivförordningen

(1991:446) att tabellen i Krigsarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet för av

Riksarkivet utfärdade gallringsbeslut skall ha följande lydelse.

Nr Datum Myndighet(er) TFG

183

1967-04-05

Marinförvaltningen

-

234

1969-10-16

Försvarets materielverk

-

260

1970-10-02

Försvarsstabens säkerhets-

-

avdelning

272

1971-01-29

Försvarsstabens säkerhets-

-

avdelning

278

1971-03-31

Myndigheter under Försvars-

-

departementet

282

1971-05-03

Försvarsstabens säkerhets-

-

avdelning

299

1971-11-17

Försvarets radioanstalt

-

311

1972-01-17

Försvarsstabens säkerhets-

-

avdelning

FFS 2000:5

Sida 2

Nr Datum Myndighet(er) TFG

315

1972-02-29

Signalskyddsnycklar hos

801:850010

totalförsvaret. Ändrat genom

nr 668

398

1974-01-02

Totalförsvarets signalskydds-

-

avdelning och förutvarande

Statens signalskyddsnämnd

533

1976-08-04

Försvarets materielverk,

-

Arméförvaltningen (Armétyg-

förvaltningen), Marinförvalt-

ningen och Försvarets inten-

denturverk

537

1976-08-27

Militärområdesstaber, Gotlands

801:760276

militärområdesstab, försvars-

områdesstaber och Civilför-

svarsstyrelsen

593

1977-10-11

Försvarets materielverk, huvud-

-

avdelningen för flygmateriel

598

1977-11-14

Myndigheter under Försvars-

801:770326

departementet

616

1978-02-17

Försvarets materielverk

-

640

1978-08-15

Försvarets materielverk

-

668

1979-02-22

Signalskyddsnycklar hos

801:850010

Totalförsvaret. Ändring till

nr 315

716

1980-02-06

Försvarets materielverk och

-

dess föregångare

762

1981-02-23

Vapenfristyrelsen

-

764

1981-02-25

Vissa myndigheter under

801:820100

Försvarsdepartementet.

Kompletterad genom nr 858

765

1981-02-25

Vissa myndigheter under

801:810028

Försvarsdepartementet

FFS 2000:5

Sida 3

Nr Datum Myndighet(er) TFG

769

1981-03-13

Flygstaben

-

781

1981-08-12

Myndigheter under Försvars-

801:810089

departementet

796

1981-12-04

Vissa myndigheter under För-

801:820005

svarsdepartementet. Avsnittet

personalredovisningshand-

lingar har upphävts och ersatts

av beslut 1988:17

826

1982-05-25

Milomaterielförvaltningar med

-

miloförråd

856

1982-10-27

Försvarets materielverk

-

857

1982-11-09

Myndigheter under Försvars-

801:820099

departementet

858

1982-11-19

Vissa myndigheter under För-

801:820100

svarsdepartementet. Komplet-

terar nr 764

875

1983-04-06

Vissa myndigheter under För-

801:830034

svarsdepartementet

901

1983-08-26

Försvarets materielverk

-

902

1983-08-31

Myndigheter under Försvars-

-

departementet

903

1983-09-02

Nämnden för vapenfriutbild-

-

ning

918

1983-11-03

Myndigheter under Försvars-

801:830092

departementet

941

1984-02-14

Försvarets materielverk

-

954

1984-04-11

Försvarets forskningsanstalt

-

978

1984-10-16

Myndigheter under Försvars-

801:840064

departementet

FFS 2000:5

Sida 4

Nr Datum Myndighet(er) TFG

982

1984-10-25

Myndigheter under Försvars-

801:840070

departementet

990

1984-11-19

Försvarets materielverk

-

997

1984-12-18

Civilbefälhavarna

-

1985:11

1985-02-12

Försvarets materielverk

-

1985:12

1985-01-15

Myndigheter under Försvars-

-

departementet

1985:26

1985-04-24

Myndigheter under Försvars-

801:850012

departementet

1985:35

1985-06-10

Chefen för marinen

-

1985:61

1985-09-30

Vissa myndigheter under För-

801:850044

svarsdepartementet

1985:101

1985-11-12

Myndigheter under Försvars-

801:860004

departementet

1985:102

1985-11-12

Myndigheter under Försvars-

801:860002

departementet

1985:103

1985-11-12

Myndigheter under Försvars-

-

departementet

1985:105

1985-12-16

Myndigheter under Försvars-

801:860005

departementet

1986:3

1986-02-04

Myndigheter under Försvars-

801:860012

departementet

1986:5

1986-02-07

Myndigheter under Försvars-

801:860021

departementet

1986:7

1986-02-13

Myndigheter under Försvars-

-

departementet

1986:17

1986-05-16

Myndigheter under Försvars-

801:860024

departementet

FFS 2000:5

Sida 5

Nr Datum Myndighet(er) TFG

1986:53

1986-12-07

Försvarets materielverk och

801:870001

marinens förband

1986:61

1986-12-16

Försvarets materielverk

-

1986:66

1986-12-19

Myndigheter under Försvars-

-

departementet

1987:22

1987-03-11

Värnpliktsverket

-

1987:23

1987-03-11

Fortifikationsförvaltningen

-

1987:31

1987-05-22

Militärbefälhavarna och Got-

-

lands militärkommando.

Undantaget avseende utdata-

listorna från system INFI

(beslutet s 3) skall inte

längre tillämpas

1987:32

1987-05-22

Militärhögskolan

-

1988:10

1988-03-21

Vissa myndigheter under För-

801:880013

svarsdepartementet

1988:15

1988-03-30

Myndigheter under Försvars-

801:880016

departementet

1988:16

1988-03-30

Myndigheter under Försvars-

801:880017

departementet

1988:17

1988-03-30

Värnpliktsverket

-

1988:28

1988-06-20

Myndigheter under Försvars-

801:880030

departementet

1988:29

1988-07-05

Myndigheter under Försvars-

801:880031

departementet

1988:46

1988-11-01

Flygtekniska försöksanstalten

-

1989:39

1989-08-15

Bergslagens värnpliktskontor

-

1989:42

1989-09-27

Överstyrelsen för civil bered-

-

skap

FFS 2000:5

Sida 6

Nr Datum Myndighet(er) TFG

1989:43

1989-10-16

Myndigheter under Försvars-

-

departementet

1990:4

1990-03-08

Myndigheter under Försvars-

801:900007

departementet

1990:9

1990-03-23

Vissa myndigheter under För-

-

svarsdepartementet

1990:17

1990-05-02

Myndigheter under Försvars-

801:900012

departementet

1990:24

1990-05-18

Myndigheter under Försvars-

801:900015

departementet

1990:62

1990-08-06

Myndigheter under Försvars-

801:900023

departementet

1990:114

1990-10-30

Myndigheter under Försvars-

801:900048

departementet

1990:120

1990-11-20

Myndigheter tillhörande

801:900052

Försvarsmakten

1990:124

1990-11-30

Myndigheter under Försvars-

801:900053

departementet

1990:125

1990-12-17

Myndigheter under Försvars-

801:910001

departementet

1991:5

1991-01-14

Överbefälhavaren

-

1991:11

1991-02-19

Myndigheter under Försvars-

801:910012

departementet

1991:43

1991-04-23

Fortifikationsförvaltningen

-

RA-FS

1991-11-05

Myndigheter under Försvars-

801:910039

1991:12

departementet

RA-MS

1991-11-19

Försvarets civilförvaltning

-

1991:3

FFS 2000:5

Sida 7

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000.

Ulf Söderberg

Karin Åström