lagen.nu

Arkivförordning (1991:446)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1991-05-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:606
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning ges bestämmelser om sådana arkiv och arkivmyndigheter som avses i arkivlagen (1990:782). Dessutom ges bestämmelser om godkännande och märkning av sådana skrivmateriel och förvaringsmedel som avses i lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv.

2 § Riksarkivet får, om regeringen inte föreskriver annat, meddela föreskrifter om

 • 1. godkännande och märkning av skrivmateriel och förvaringsmedel,
 • 2. vad som för olika fall krävs av materiel och metoder med hänsyn till behovet av beständighet.

3 § Sedan ett ärende hos en myndighet har slutbehandlats skall de allmänna handlingarna i ärendet arkiveras. I samband därmed skall myndigheten pröva i vilken omfattning sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen skall tas omhand för arkivering.

Allmänna handlingar som inte tillhör ett ärende skall arkiveras så snart de har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

I fråga om diarier och journaler samt register och förteckningar som förs fortlöpande skall varje införd anteckning anses arkiverad i och med att den har gjorts.

Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om när en handling skall anses vara arkiverad.

Rättsfall (1)

RÅ 1999 ref. 36: Uppgifter som utväxlats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket via...

4 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om hos vilken myndighet en upptagning för automatisk databehandling som är tillgänglig för flera myndigheter ska bilda arkiv, om en eller flera statliga myndigheter svarar för ungefär lika stora delar av upptagningen.

Riksarkivet får meddela motsvarande föreskrifter för enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Detsamma gäller för Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Förordning (2015:606).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Arkiven skall regelbundet inspekteras av respektive arkivmyndighet.

6 § När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras, skall myndighetens arkivbildning ses över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring skall beaktas. Innan ändringen sker bör myndigheten samråda med arkivmyndigheten.

Om en myndighets verksamhet avses bli överförd till ett enskilt organ helt eller delvis skall myndigheten i god tid samråda med arkivmyndigheten.

7 § En myndighet får låna ut arkivhandlingar till andra myndigheter för tjänsteändamål. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska som myndighet också räknas

 • 1. sådana organ som avses i 2 § 1 arkivlagen (1990:782),
 • 2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och
 • 3. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Förordning (2015:606).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1994:1496, 1999:977, 2015:606

7 a § En arkivmyndighet behöver inte lämna besked och information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) när det gäller personuppgifter i arkivmaterial som tagits emot för förvaring av myndigheten, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. Förordning (2001:556).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:556

Bestämmelser för statliga myndigheter

8 § Riksarkivet är statlig arkivmyndighet. Förordning (2009:1594).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:680, 2009:1594

9 § Närmare bestämmelser om Riksarkivets organisation och uppgifter finns i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Förordning (2009:1594).

Ändringar/Förarbeten (5)

10 § Bestämmelserna i 6 och 11–19 §§ gäller inte för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet eller utrikesrepresentationen.

Det som i denna förordning gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos

 • 1. sådana myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782),
 • 2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och
 • 3. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Förordning (2015:606).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Riksarkivet får, om inte regeringen föreskriver annat, meddela föreskrifter för statliga myndigheters arkiv om

 • 1. användande av skrivmateriel och förvaringsmedel,
 • 2. arkivvård, såsom
  • -- hur arkivet skall organiseras för att rätten att ta del av allmänna handlingar skall underlättas,
  • -- arkivbeskrivning,
  • -- arkivförteckning,
  • -- skydd av arkivet,
  • -- avgränsning av arkivet,
  • -- verkställande av gallring,
 • 3. överlämnande av hela arkivet eller delar därav till en annan myndighet eller till en arkivmyndighet,
 • 4. återlämnande av handlingar.

12 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om gallring.

Om föreskrifter saknas får Riksarkivet meddela särskilda beslut om gallring. Förordning (1995:680).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1056, 1995:680
13 § Har upphävts genom förordning (2001:648).

14 § Statliga myndigheter får gallra allmänna handlingar endast i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda gallringsföreskrifter finns i lag eller förordning. Förordning (2001:648).

Rättsfall (1)

HFD 2015 ref. 71: Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:1056, 1995:680, 2001:648

15 § Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av den förteckning som ska publiceras enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Förordning (2015:287).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:1056, 2015:287, 1995:680

16 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om utlåning av arkivhandlingar i andra fall än som avses i 7 §. Förordning (2001:556).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1995:680, 2001:556

17 § Ett arkiv som överlämnas till Riksarkivet ska vara förtecknat och de handlingar som gallringsfristen har löpt ut för ska vara gallrade.

I samband med att arkivhandlingar överlämnas till Riksarkivet enligt 9 § arkivlagen (1990:782) eller 6 § förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ska Riksarkivet träffa en överenskommelse med den avlämnande myndigheten om ersättning för kostnader hos arkivmyndigheten för att bevara, vårda och tillhandahålla handlingarna samt för engångskostnader i samband med övertagandet.

Det som anges i andra stycket ska dock inte gälla allmänna handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos

 • 1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller
 • 2. Svenska kyrkans beslutande församlingar. Förordning (2009:1594).

Ändringar/Förarbeten (4)

18 § Myndigheterna ska lämna Riksarkivet förslag till ny- eller ombyggnad av arkivlokaler i så god tid att Riksarkivets synpunkter på förslaget kan beaktas.

Innan en myndighet hyr en lokal avsedd för arkivförvaring ska den inhämta yttrande från Riksarkivet. Förordning (2009:1594).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1594

19 § Myndigheterna ska i god tid underrätta Riksarkivet om tidpunkten för tekniskt samråd enligt 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) om åtgärder som berör arkivlokaler.

Riksarkivet ska också underrättas om när en myndighet flyttar in arkiv i en ny- eller ombyggd arkivlokal. Förordning (2011:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1995:680, 2009:1594, 2011:362

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 a § får dock inte överklagas. Förordning (2001:556).

Rättsfall (1)

HFD 2015 ref. 71: Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:1056, 1995:680, 2001:556
21 § Har upphävts genom förordning (2009:1594).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:446

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:446

Förordning (1991:971) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:971
Rubrik
Förordning (1991:971) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (1992:513).om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:513
Rubrik
Förordning (1992:513).om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (1992:1056) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Omfattning
ändr. 12, 13, 14, 15, 20 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1056
Rubrik
Förordning (1992:1056) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (1993:451) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:100 (bil.12 p.B 24), bet. 1992/93:KrU22, rskr. 1992/93:316
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:451
Rubrik
Förordning (1993:451) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (1994:1496) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Omfattning
ändr. 4, 7, 10 §§
Ikraft
1995-01-01
SFS-nummer
1994:1496
Rubrik
Förordning (1994:1496) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (1995:680) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Omfattning
upph. 15 §;ändr. 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20 §§
Ikraft
1995-07-01
SFS-nummer
1995:680
Rubrik
Förordning (1995:680) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (1996:1600) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1600
Rubrik
Förordning (1996:1600) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (1999:977) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 7, 10, 17 §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:977
Rubrik
Förordning (1999:977) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2001:556) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16, 20 §§;ny 7 a §
Ikraft
2001-08-01
SFS-nummer
2001:556
Rubrik
Förordning (2001:556) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2001:648) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 13 §;ändr. 14 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:648
Rubrik
Förordning (2001:648) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2008:557) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 17 §§
Ikraft
2008-08-15
SFS-nummer
2008:557
Rubrik
Förordning (2008:557) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2009:1594) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §;ändr. 8, 9, 17, 18, 19 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1594
Rubrik
Förordning (2009:1594) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2011:362) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:362
Rubrik
Förordning (2011:362) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2015:287) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 15 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:287
Rubrik
Förordning (2015:287) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2015:606) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 7, 10 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:606
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 31 december 2016 för enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2015:606) om ändring i arkivförordningen (1991:446)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation