FFS 2002:7

Försvarsmaktens föreskrifter om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2002:7

Utkom från

trycket

2002-12-06

Försvarsmaktens föreskrifter om Försvarsmaktens stöd till civil verk-

samhet;

beslutade den 18 november 2002.

Försvarsmakten föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen

(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.

1 § Föreskrifterna i denna författning gäller för Försvarsmakten, förutom 3 § som

gäller för polisen.

2 § Chef som avses i 11 § förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till

civil verksamhet skall inneha lägst löjtnants tjänstegrad.

3 § En begäran om stöd enligt 12 § förordningen (2002:375) om Försvars-

maktens stöd till civil verksamhet skall vara skriftlig, om inte sakens brådskande

natur hindrar det. En muntlig begäran skall dock bekräftas skriftligen i efterhand.

4 § Beslut om stöd enligt 13 § första stycket förordningen (2002:375) om

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet får fattas av chefen för Högkvarteret

eller, efter hans bestämmande, av chefen för operativa insatsledningen i

Högkvarteret.

FFS 2002:7

Sida 2

Innan ett beslut fattas med stöd av första stycket skall samråd ske med

juridiska staben i Högkvarteret, om inte sakens brådskande natur hindrar det. När

samråd inte kan ske skall chefen för juridiska staben informeras om beslutet i

efterhand.

5 § Anmälan som avses i 14 § förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens

stöd till civil verksamhet skall göras av chefen för Högkvarteret eller av den inom

Högkvarteret som han bestämmer.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003.

Johan Hederstedt

Stefan Ryding-Berg