Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2002-05-23
Ändring införd
SFS 2002:375 i lydelse enligt SFS 2019:1041
Ikraft
2002-07-01
Upphäver
Förordning (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
  • FFS 2023:3: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda.

[S2]Denna förordning ska dock inte gälla för sådant stöd från Försvarsmakten till civil verksamhet som regleras särskilt i lag eller förordning. Förordning (2019:1041).

2 §  För tillhandahållande av utrustning från Försvarsmakten skall bestämmelserna i denna förordning gälla i stället för vad som sägs i 4 § avgiftsförordningen (1992:191).

Förutsättningar för Försvarsmaktens stöd

3 §  Försvarsmakten skall vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för behandlingen av skadade eller sjuka personer, utföra transporter med helikopter på begäran av sjukvårdshuvudman genom flygräddningscentralen.

4 §  Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och regioner. Förordning (2019:1041).

5 §  Försvarsmakten får på begäran även lämna stöd till enskilda om det är fråga om en verksamhet som är av intresse för samhället eller om Försvarsmaktens medverkan kan inordnas som ett led i den utbildning som bedrivs vid myndigheten.

6 §  Försvarsmakten får lämna stöd enligt 3-5 §§ endast om Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2003:801).

Försvarsmaktens personal

7 §  När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens personal inte användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda.

8 §  När Försvarsmakten lämnar stöd till civil verksamhet får endast sådan personal inom Försvarsmakten som har lämplig utbildning för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.

9 §  Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna förordning endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda.

10 §  Försvarsmaktens personal får inte användas för uppgifter enligt denna förordning som kan medföra en inte obetydlig risk för att personalen kan komma att skadas.

11 §  En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd enligt denna förordning skall stå under befäl av en militär chef.

Begäran och beslut om stöd

12 § Har upphävts genom förordning (2014:1222).

13 §  En begäran om att Försvarsmakten skall lämna stöd till civil verksamhet skall göras hos Högkvarteret. Beslut skall fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

[S2]Om begäran endast avser utrustning eller tjänster av mindre omfattning, får dock begäran göras hos någon annan organisationsenhet inom Försvarsmakten. Beslut skall då fattas av chefen för organisationsenheten. Förordning (2006:195).

14 §  Innan Försvarsmakten fattar beslut om att låna ut materiel till utlandet skall en anmälan om beslutsavsikten göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anmälan skall göras minst tio veckor före den dag då beslut i saken är avsett att fattas och innehålla en utförlig redogörelse för saken.

Samövning

15 §  Försvarsmakten får delta i övningar för att förbereda stöd till civil verksamhet.

[S2]Begäran om att Försvarsmakten skall delta i en sådan övning skall göras på det sätt som sägs i 12 och 13 §§. Beslut skall fattas på det sätt som anges i 13 §.

Avgifter

16 §  Försvarsmakten skall ta ut avgifter för stöd enligt denna förordning. Full kostnadstäckning skall uppnås, om inte stödet lämnas till en annan statlig myndighet eller det är fråga om stöd enligt 3 §.

Försäkring

17 §  Försvarsmakten får, trots 5 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering, som villkor för stöd enligt denna förordning bestämma att försäkring ska tecknas för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador som staten ska ersätta. Detta gäller stöd som lämnas till kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2019:1041).

Verkställighetsföreskrifter

18 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

  • FFS 2002:7: Försvarsmaktens föreskrifter om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
  • FFS 2017:1: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1987:24) om Försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst m m

Ändringar

Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:801) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:195) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-05-08

Förordning (2014:1222) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Omfattning
upph. 12 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:1041) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 4, 17 §§
Ikraftträder
2020-01-01