FFS 2004:3

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:30) om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2004:3

Utkom från

trycket

2004-04-13

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:30) om

förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvars-

makten;

beslutade den 24 mars 2004.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1994:522) om för-

måner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning och efter hörande av be-

rörda myndigheter och organisationer att 5 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS

1994:30) om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom För-

svarsmakten skall ha följande lydelse.

5 § Arvode enligt 5 § andra stycket förordningen (1994:522) om förmåner till in-

struktörer inom frivillig försvarsutbildning omfattar endast ekonomisk ersättning

för övningsdygn.

Arvode skall för varje övningsdygn som fullgörs under en vardag vara 550

kronor. Fullgörs tjänstgöringen under en lördag, söndag eller helgdag skall

arvodet i stället vara 653 kronor.

FFS 2004:3

Sida 2

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2004.

Håkan Syrén

Stefan Ryding-Berg