FFS 2008:2

Försvarsmaktens föreskrifter om befordran av totalförsvarspliktig personal

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2008:2

Utkom från

trycket

2008-06-19

Försvarsmaktens föreskrifter om befordran av totalförsvarspliktig

personal;

beslutade den 13 juni 2008.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § och 2 kap. 3 § förordning-

en (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller befordran av totalförsvarspliktiga.

2 § En totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt får befordras när han eller hon

har fått den utbildning och kompetens som Försvarsmakten kräver för tjänste-

graden.

Beslut om utbildning och kompetens fattas av chefen för produktion i Hög-

kvarteret, eller den han eller hon bestämmer.

3 § En totalförsvarspliktig som har befordrats till en viss tjänstegrad ska behålla

tjänstegraden till dess totalförsvarsplikten upphör eller till dess hans eller hennes

värnpliktsförhållanden ändras.

4 § Ett beslut om befordran ska fattas av chefen för den organisationsenhet där

den totalförsvarspliktige är utbildningsredovisad, eller av den chefen bestämmer.

Beslutet ska dokumenteras.

FFS 2008:2

Sida 2

Befordran under grundutbildning och vid grundutbildningens slut

5 § En totalförsvarspliktig som har uttagits för utbildning till gruppbefäl eller

plutonsbefäl får befordras när han eller hon uppfyller kraven enligt 2 § och har

fullgjort följande antal tjänstgöringsdagar.

Totalförsvarspliktig uttagen för

utbildning till:

Tjänstgöringsdagar:

Korpral Furir Sergeant

Plutonsbefäl (450 dagar)

120 275 1)

Plutonsbefäl (330 dagar)

150 275 1)

Gruppbefäl

150 1)

1) Befordran får ske först efter avslutad grundutbildning för respektive kategori.

6 § Befordran ska om möjligt anpassas till att ett visst utbildningsskede i grund-

utbildningen har avslutats.

Om en befordran skulle ha skett under ett övningsuppehåll får befordran i

stället gälla från och med den dag när övningsuppehållet börjar.

7 § Om en totalförsvarspliktig inte befordras vid en tidpunkt enligt 5 § får en

totalförsvarspliktig befordras senare under grundutbildningen efter prövning av

om kraven enligt 2 § uppfylls.

8 § Om en totalförsvarspliktig vid grundutbildningens slut inte uppfyller kraven

enligt 2 § ska den totalförsvarspliktige tilldelas den lägre tjänstegrad för vilken

han eller hon har kompetens och är lämplig.

FFS 2008:2

Sida 3

Befordran i anslutning till krigsplacering

9 § Befordran i anslutning till krigsplacering får ske om den totalförsvarspliktige

genom civil utbildning eller yrkesverksamhet har förvärvat den kompetens som

krävs för den befattning som krigsplaceringen avser samt uppfyller kraven enligt

2 §.

Befordran efter utbildning inför internationell tjänstgöring och efter inter-

nationell tjänstgöring inom utlandsstyrkan

10 § En totalförsvarspliktig får befordras när han eller hon har fullgjort utbild-

ning inför internationell tjänstgöring och efter internationell tjänstgöring inom

utlandsstyrkan enligt följande.

Tilldelas tjänstegrad:

Fullgjord utbildning och tjänstgöring:

Från

Till

Menig

Furir

Fullgjord utbildning eller tjänstgöring som

gruppchef i minst 3 månader

Furir

Sergeant

Fullgjord utbildning eller tjänstgöring som

ställföreträdande plutonchef eller troppchef

i minst 3 månader

FFS 2008:2

Sida 4

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 7 juli 2008.

2. Genom författningen upphävs Överbefälhavarens föreskrifter (1990:22) om

tjänsteställningsbefordran av värnpliktig personal.

3. Den som enligt den upphävda författningen kunde ha befordrats till högre

tjänstegrad under tiden 2006-01-01—2008-07-06 får tilläggas den tjänstegraden.

____________

Håkan Syrén

Stefan

Ryding-Berg