FFS 2009:1

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:2) om befordran av totalförsvarspliktig personal

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2009:1

Utkom från

trycket

2009-03-19

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:2) om

befordran av totalförsvarspliktig personal;

beslutade den 13 mars 2009.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § och 2 kap. 3 § förordning-

en (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal att 5 och 10 §§

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2008:2) om befordran av totalförsvarspliktig

personal ska ha följande lydelse.

5 § En totalförsvarspliktig som har uttagits för utbildning till gruppbefäl eller

plutonsbefäl får befordras när han eller hon uppfyller kraven enligt 2 § och har

fullgjort följande antal tjänstgöringsdagar.

Totalförsvarspliktig uttagen

Tjänstgöringsdagar:

för utbildning till:

Vicekorpral

Korpral

Sergeant

Plutonsbefäl (450 dagar)

120

275

1)

Plutonsbefäl (330 dagar)

150

275

1)

Gruppbefäl 150

1)

1) Befordran får ske först efter avslutad grundutbildning för respektive kategori.

10 § En totalförsvarspliktig får befordras när han eller hon har fullgjort utbild-

ning inför internationell tjänstgöring och efter internationell tjänstgöring inom

utlandsstyrkan enligt följande.

FFS 2009:1

Sida 2

Tilldelas tjänstegrad:

Fullgjord utbildning och tjänstgöring:

Från

Till

Menig

Korpral

Fullgjord utbildning eller tjänstgöring som

gruppchef i minst 3 månanader

Korpral

Sergeant

Fullgjord utbildning eller tjänstgöring som

ställföreträdande plutonchef eller troppchef

i minst 3 månader

____________

1. Denna författning träder i kraft den 4 april 2009, men ska tillämpas från och

med den 1 januari 2009.

2. Den som med tillämpning av 5 § eller 10 § i dess äldre lydelse har tilldelats

en tjänstegrad ska behålla den tilldelade tjänstegraden till dess det finns förutsätt-

ningar för befordran enligt paragraferna i dess nya lydelse.

Håkan Syrén

Stefan

Ryding-Berg