FFS 2009:5

Föreskrifterna i 28-36 §§ i denna författning börjar tillämpas först när regeringen har meddelat ett sådant förordnande som avses i 1 § IKFN-förordningen. När 28-36 §§ är i tilllämpning, gäller inte föreskrifterna i 8-26 §§ i denna författning för krigförande staters statsfartyg och statsluftfartyg.

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2009:5

Utkom från

trycket

2009-12-09

Försvarsmaktens föreskrift om verkställighet av tillträdes- och IKFN-

förordningarna;

beslutade den 4 december 2009.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 28 § tillträdesförordningen

(1992:118) och 69 §§ förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripande

vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-

förordningen) och efter hörande av respektive samråd med Rikspolisstyrelsen,

Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter upphör att gälla om Sverige kommer i krig. Föreskrifterna i

28-36 §§ i denna författning börjar tillämpas först när regeringen har meddelat ett

sådant förordnande som avses i 1 § IKFN-förordningen. När 28-36 §§ är i till-

lämpning, gäller inte föreskrifterna i 8-26 §§ i denna författning för krigförande

staters statsfartyg och statsluftfartyg.

2 § Av 15 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, jäm-

förd med bilaga 2 till samma förordning, följer att chefen för enheten för insatser i

Högkvarteret benämns insatschef.

FFS 2009:5

Sida 2

Ledning

3 § Insatschefen ska utöva den operativa ledningen av underställda och underly-

dande enheter i samband med verksamhet enligt tillträdesförordningen (1992:118)

och IKFN-förordningen (1982:756).

4 § Insatschefen ska besluta order och riktlinjer för incidentberedskapen samt

samordna verksamheten mellan militära förband och övriga organisationsenheter

och samverkande myndigheter.

5 § Vid insatser får en chef besluta insatsregler för underlydande personal.

Den chef som beslutar en insatsregel är ansvarig för att regeln står i överens-

stämmelse med svensk och internationell rätt samt att den är förenlig med insats-

regler som har beslutats av en högre chef.

6 § Insatschefen ska kontrollera att berörda förbandschefer får del av de tillstånd

som lämnas enligt tillträdesförordningen (1992:118).

7 § Rapporter till Försvarsmakten från myndigheter enligt 27 § tillträdesförord-

ningen (1992:118) ska i fråga om

1. utländska statsfartyg, lämnas till marintaktiska staben i Högkvarteret,

2. utländska statsluftfartyg, till flygtaktiska staben i Högkvarteret, och

3. utländska militära fordon, till armétaktiska staben i Högkvarteret.

FFS 2009:5

Sida 3

Föreskrifter under fred

Tillträde till svenskt territorium

8 § Insatschefen prövar frågor om tillstånd för tillträde till svenskt territorium

enligt 5 § tillträdesförordningen (1992:118).

Insatschefen får besluta om yttranden över remisser från Regeringskansliet

avseende ärenden enligt 6 § tillträdesförordningen.

Har regeringen bemyndigat Försvarsmakten att utfärda närmare bestämmanden

för tillträde till svenskt territorium ska insatschefen besluta dessa.

Insatschefen får överlämna frågan att avgöra ärenden enligt denna paragraf till

personal vid den egna enheten.

Tillstånd för utländsk militär personal att bära uniform

9 § Frågor om tillstånd för utländsk militär personal att bära militär uniform vid

vistelse inom svenskt territorium ska prövas av chefen för ledningsstaben i Hög-

kvarteret. Ett sådant beslut ska delges berörda organisationsenheter i Försvars-

makten och andra berörda myndigheter.

Ingripanden

Allmänt

10 § Har ett ingripande gjorts mot ett fartyg eller luftfartyg ska dess position och

identitet samt de åtgärder som har vidtagits mot det antecknas i en loggbok eller

på annat varaktigt sätt. Anteckningarna ska, om möjligt, kunna bestyrkas med

fotografier, radarregistreringar eller på annat liknande sätt.

FFS 2009:5

Sida 4

11 § Ett utländskt fartyg som uppträder inom svenskt territorium och som inte har

identifierats som statsfartyg, ska behandlas som ett handelsfartyg. Om särskilda

skäl talar för det ska fartygets status kontrolleras. Om det behövs för genomfö-

rande av kontrollen, ska fartyget prejas och visiteras.

Råder efter kontroll enligt första stycket tveksamhet om fartyget är ett statsfar-

tyg eller ett handelsfartyg, ska insatschefen avgöra frågan.

12 § Ett utländskt luftfartyg som uppträder inom svenskt territorium utan att vara

identifierat ska behandlas som statsluftfartyg i avvaktan på att dess status fast-

ställs.

13 § Om ett fartyg eller ett luftfartyg inte åtlyder en prejningsorder eller vägrar

visitering ska det behandlas som ett statsfartyg respektive statsluftfartyg i avvak-

tan på insatschefens besked om status.

14 § En anmodan till ett fartyg eller ett luftfartyg att lämna territoriet eller att upp-

höra med verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118)

ska om möjligt ske via radio eller med signaler eller tecken.

15 § En varning enligt IKFN-förordningen (1982:756) som utförs med varnings-

skott ska utföras på ett sådant sätt att skada inte vållas. Mot luftfartyg beslutar

luftoperativ insatsledare om varningsskott inom ramen för insatschefens order och

riktlinjer för incidentberedskapen.

16 § Om vapenmakt tillgrips, ska den anpassas till vad som bedöms nödvändigt

för att förhindra att överträdelsen genomförs och avbrytas då det avsedda syftet

har uppnåtts.

FFS 2009:5

Sida 5

17 § Visitering av fartyg eller luftfartyg ska utföras av en visiteringsgrupp med

särskilt utbildad personal.

Visiteringsgruppen ska vara beväpnad, om inte insatschefen har beslutat annat.

Visitering av fartyg ska ske i form av pappersvisitering och, om så behövs, av

skeppsrannsakan.

En säkerhetsvisitering enligt 5 § IKFN-förordningen (1982:756) ska ha till

syfte att förhindra att fartyget eller luftfartyget förstörs eller skadar omgivningen.

Ingripanden mot utländska statsfartyg

18 § Vapenmakt mot en utländsk ubåt i undervattensläge ska avbrytas om ubåten

intar övervattensläge, om inte föreskriften i 14 § IKFN-förordningen (1982:756)

ska tillämpas. Detsamma ska gälla om det framgår att ubåten är manöveroduglig.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om sådan va-

penmakt utan föregående varning som avses i 15 § andra stycket IKFN-

förordningen.

19 § Ingripande med vapenmakt enligt 16-18 §§ IKFN-förordningen (1982:756)

ska enligt 7 § samma förordning ske först efter föregående varning. Fullföljande

med vapenmakt får ske endast om marintaktisk chef, eller högre chef, inte har

beslutat annat.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om vapenmakt

får tillgripas i självförsvar enligt 6 § IKFN-förordningen inom utländskt territori-

um.

20 § Ankarplatser som avses i 15 och 16 §§ IKFN-förordningen (1982:756) be-

stäms av marintaktisk chef i Högkvarteret.

FFS 2009:5

Sida 6

Ingripanden mot utländska statsluftfartyg

21 § Identifiering, varning och prejning av luftfartyg ska i tillämpliga delar utfö-

ras på det sätt som anges i Annex 2 till Chicagokonventionen om internationell

civil luftfart.

22 § Om ett utländskt statsluftfartyg har landat i Sverige i strid mot tillträdesför-

ordningen (1992:118) ska militär personal ombord uppmanas att lämna luftfarty-

get. Personalen ska överlämnas till polisen. Enligt 27 § IKFN-förordningen

(1982:756) ska personalen hållas kvar i avvaktan på vidare åtgärder om polis-

myndigheten begär det.

Om personalen vägrar att lämna luftfartyget eller befälhavaren vägrar svensk

personal tillträde, ska insatschefen hänskjuta ärendet till överbefälhavaren eller

den han eller hon bestämmer.

23 § Om ett utländskt statsluftfartyg har landat i Sverige på grund av nöd, ska

reparationer tillåtas enligt Högkvarterets bestämmande. Personalen ska överläm-

nas till polisen. Om polismyndigheten begär det ska personalen hållas kvar i av-

vaktan på vidare åtgärder.

Om insatschefen bedömer att säkerhetsvisitering enligt 5 § IKFN-förordningen

(1982:756) behövs men medgivande inte lämnas av luftfartygets befälhavare, ska

ärendet hänskjutas till överbefälhavaren eller den han eller hon bestämmer.

24 § Om ett utländskt civilt luftfartyg har landat i Sverige i strid mot gällande

bestämmelser, ska den enhet i Försvarsmakten som har vidtagit åtgärder mot luft-

fartyget enligt 27 § IKFN-förordningen (1982:756) vara beredd att lämna polis-

myndigheten det biträde som avses i den paragrafen.

FFS 2009:5

Sida 7

25 § Vapenmakt ska tillgripas mot utländska eller okända robotar som överflyger

svenskt territorium.

Vapenmakt ska även tillgripas mot obemannade utländska statsluftfartyg som

uppträder inom svenskt territorium utan att ha rätt att vara där och mot obeman-

nade okända luftfartyg som uppträder inom svenskt territorium. Vapenmakt enligt

detta stycke får endast tillgripas om luftfartyget uppträder under omständigheter

som tyder på fientlig avsikt.

Incidentjaktledaren ska fatta beslut om användning av vapenmakt enligt första

och andra styckena.

26 § Den luftoperative insatsledaren ska besluta om ingripande med vapenmakt

efter föregående varning mot utländska statsluftfartyg. Beslutet ska fattas inom

ramen för insatschefens och flygtaktisk chefs order och riktlinjer för incident-

beredskapen. Detsamma ska gälla då överbefälhavaren, eller den chef han eller

hon bestämmer, vid särskilda förhållanden har beslutat en order om att vapenmakt

utan föregående varning ska tillgripas.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om vapen-

makt får tillgripas i självförsvar enligt 6 § IKFN-förordningen inom utländskt

territorium.

Föreskrifter som gäller under såväl fred som neutralitet

Kontroll av sjöfart, fiske och luftfart

27 § Insatschefen ska besluta i frågor om biträde åt andra myndigheter enligt

28-30 §§ och 35 § andra stycket IKFN-förordningen (1982:756). Insatschefen ska

även besluta om användning av vapenmakt enligt 33 § IKFN-förordningen vid

kontroll av sjöfart och fiske.

Insatschefen får överlämna beslutanderätten enligt första stycket till personal

vid den egna enheten.

FFS 2009:5

Sida 8

Föreskrifter under neutralitet

Särskilda föreskrifter om ingripande mot krigförande staters fartyg och

luftfartyg

Statsfartyg

28 § Insatschefen ska bestämma plats för kvarhållande vid ingripanden enligt

42 och 45 §§ IKFN-förordningen (1982:756).

Ett kvarhållet fartyg och dess utrustning ska vidmakthållas.

Insatschefen får medge att personal från en krigförande stats statsfartyg lämnar

detta.

29 § Marintaktisk chef ska rapportera till insatsstaben var och när en krigförande

stats statsfartyg påbörjar eller avslutar genomfart av svenskt territorialhav.

30 § Avgångstider och tidsfrister som avses i 16 och 17 §§tillträdesförordningen

(1992:118) ska bestämmas av marintaktisk chef, om inte insatschefen för vissa

fall har bestämt något annat.

31 § Kontroller som avses i 48 § IKFN-förordningen (1982:756) ska ske genom

insatschefens försorg.

Statsluftfartyg

32 § Insatschefen ska bestämma plats för kvarhållande av en krigförande stats

statsluftfartyg vid ingripanden enligt 53 § IKFN-förordningen (1982:756).

Ett kvarhållet luftfartyg och dess utrustning ska vidmakthållas.

Insatschefen får medge att personal från krigförande stats statsluftfartyg läm-

nar detta.

FFS 2009:5

Sida 9

33 § Insatschefen beslutar om tillträde för ambulansluftfartyg enligt 15 § tillträ-

desförordningen (1992:118).

Ett utländskt ambulansluftfartyg som enligt 54 § IKFN-förordningen

(1982:756) ska framföras inom svenskt territorium ska, om det inte är olämpligt,

genom insatschefens försorg beordras att landa för inspektion och fastställande av

status. En sådan åtgärd ska genomföras så snart som möjligt efter inpassage över

territorialgränsen. Ambulansluftfartyget får inte hållas kvar.

Uppbringade fartyg

34 § Om ett svenskt uppbringat fartyg hålls kvar enligt 55 § IKFN-förordningen

(1982:756) ska prisbesättningen som satts ombord på fartyget omhändertas och

avväpnas.

Kontroll av sjöfart

35 § Visitering enligt 63 § IKFN-förordningen (1982:756) ska utföras om ett far-

tyg avses ingå i en konvoj som ska skyddas av svenska stridskrafter. Sådan visi-

tering ska även utföras innan passersedel utfärdas för genomfart av ett förbjudet

område.

Kontroll av luftfart

36 § Den luftoperative insatsledaren ska besluta om ingripande med vapenmakt

efter föregående varning mot utländska civila luftfartyg inom ramen för order och

riktlinjer för incidentberedskapen.

FFS 2009:5

Sida 10

Undantag

37 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden om

undantag.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010. Genom författningen upp-

hävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:41) om verkställighet av tillträdes-

och IKFN-förordningarna.

Sverker Göranson

Stefan

Ryding-Berg