FFS 2010:3

Generalläkarens föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria inom Försvarsmakten

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2010:3

Utkom från

trycket

2010-07-01

Generalläkarens föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

inom Försvarsmakten;

beslutade den 28 juni 2010

Generalläkaren föreskriver med stöd av 21 § förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten följande.

1 § Utöver vad som föreskrivs i 6 kap 4 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet

på hälso- och sjukvårdens område ska Försvarsmakten snarast anmäla till

Generalläkaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård inom

Försvarsmakten drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada

eller sjukdom. För anmälans innehåll och utformning gäller Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt

Lex Maria.

____________

Denna författning träder i kraft den 19 juli 2010.

Siegfried de Joussineau

Stefan

Ryding-Berg