FFS 2011:1

Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2011:1

Utkom från

trycket

2011-01-17

Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

beslutade den 12 januari 2011.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1980:123) med

reglemente för militärpolisen följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna författning finns kompletterande föreskrifter till förordningen

(1980:123) med reglemente för militärpolisen.

2 § Med militärpolisman avses i denna författning den som av myndigheten är

förordnad att vara militärpolis enligt föreskrifterna i författningen.

3 § Endast den som är militärpolisman har rätt att fatta beslut och genomföra poli-

siära åtgärder enligt förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen.

Ledningen av militärpolisen

Militärpolisens högsta ledning

4 § I egenskap av chef för Försvarsmakten utövar överbefälhavaren det högsta

befälet över militärpolisen.

FFS 2011:1

Sida 2

5 § Försvarsmaktens produktionschef ska, som ett led i uppgiften att producera

produkter tillhörande verksamhetsgren 2 enligt 10 kap. 1 § Försvarsmaktens

föreskrifter (FFS 2010:9) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO),

under överbefälhavaren svara för att

1. det i myndigheten finns en verksamhetsanpassad militärpolisorganisation,

såväl nationellt som internationellt,

2. upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten och att mi-

litärpolisen kan fullgöra övriga uppgifter enligt förordningen (1980:123) med

reglemente för militärpolisen, samt

3. militärpolis kan sättas in när behov föreligger.

6 § Enligt 11 kap. 13 § första stycket 4 Försvarsmaktens föreskrifter (FFS

2010:9) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO) beslutar insatschefen

order om beredskap och insatser till organisationsenheter, krigsförband och

hemvärnsförband enligt beredskapsorder eller av överbefälhavaren beslutad för-

svarsmaktsorder om insatser.

Försvarsmaktens militärpolischef

7 § Inom Försvarsmakten ska det finnas en militärpolischef. Han eller hon lyder

under Försvarsmaktens produktionschef. Militärpolischefen ska vara militärpo-

lisman.

Militärpolischefen utses av överbefälhavaren på förslag från personaldirektö-

ren.

FFS 2011:1

Sida 3

8 § Militärpolischefen svarar för att i samverkan med berörda chefer i Försvars-

makten upprätthålla allmän ordning och säkerhet i myndigheten och att militär-

polisens övriga uppgifter enligt förordningen (1980:123) med reglemente för

militärpolisen fullgörs. Militärpolischefen ska även svara för att militärpolis vid

behov tilldelas en organisationsenhet eller, efter beslut i särskild ordning, ett

förband i en internationell militär insats. Ett beslut om att sätta in militärpolis

får, om hinder inte möter, endast fattas efter samråd med enhetens eller förban-

dets chef.

Militärpolischefen har dessutom till uppgift att under Försvarsmaktens pro-

duktionschef följa militärpolisens verksamhet, bedöma om militärpolisens resur-

ser är tillräckliga och se till att utbildningen av militärpoliser håller tillräcklig

kvalitet.

Militärpolischefen fullgör i övrigt de uppgifter som anges i denna författning.

9 § Har en fråga hänskjutits till militärpolischefen enligt 32 § ska han eller hon

utföra de åtgärder som enligt den paragrafen och 33 § andra stycket ska utföras

av militärpolisförmannen.

10 § Militärpolischefen ska kontinuerligt hålla berörd enhetschef i Högkvarteret

informerad om den allmänna ordningen och säkerheten i Försvarsmakten och om

militärpolisens verksamhet. Om ett ärende föranleder det ska militärpolischefen

informera den militära säkerhetstjänsten om ärendet och de åtgärder som har

vidtagits.

11 § Militärpolischefen ska kontinuerligt samverka med chefen för juridiska

staben, eller den vid staben som han eller hon har bestämt.

Har militärpolischefen fått kännedom om att en militärpolisman kan misstän-

kas för brott ska chefen för juridiska staben, eller den som han eller hon har be-

stämt, så snart det är möjligt informeras om detta.

FFS 2011:1

Sida 4

12 § Om militärpolischefen bedömer att en militärpolisman ska anmälas till polis

eller åklagare ska han eller hon informera chefen för det förband under vilket

militärpolismannen lydde när den händelse som föranleder anmälan inträffade.

Är den militärpolisman som ska anmälas disciplinansvarig enligt lagen

(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska militärpolischefen

så snart det är möjligt underrätta den chef som avses i första stycket.

Försvarsmaktens militärpolisenhet

13 § I Försvarsmakten ska det finnas en central funktion för utbildning av militär-

poliser samt för ledning, utveckling och uppföljning av militärpolisens verksam-

het, såväl nationellt som internationellt. Funktionen benämns Försvarsmaktens

militärpolisenhet. Militärpolischefen är chef för enheten.

14 § Försvarsmaktens militärpolisenhet ska särskilt svara för dokumentation och

validering avseende utbildning av militärpoliser samt administration av militärpo-

lismän.

Enheten ska vidare vara funktionsföreträdare för militärpolisen i polisiära an-

gelägenheter. Enheten ska vid internationella militära insatser företräda militärpo-

lisen och vara Försvarsmaktens kontaktyta mot andra länders centrala militärpo-

lisfunktioner.

15 § Vid Försvarsmaktens militärpolisenhet ska det finnas en särskild arbetsord-

ning. Den ska innehålla de föreskrifter för militärpolisens arbete som behövs ut-

över förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen, denna författ-

ning och andra föreskrifter som har beslutats av Försvarsmakten eller Rikspolis-

styrelsen. I arbetsordningen ska särskilt regleras vilka som får fatta polisoperativa

beslut och hur andra åtgärder som rör en enskild ska handläggas.

Arbetsordningen ska beslutas av militärpolischefen, efter samråd med chefen

för den organisationsenhet i vilken militärpolisenheten organisatoriskt ingår.

FFS 2011:1

Sida 5

16 § Vid Försvarsmaktens militärpolisenhet ska det finnas en funktion för hand-

läggning av anmälningar mot militärpolismän.

Förbandschefs ansvar för ordning och säkerhet m.m.

17 § En chef för en organisationsenhet, ett insatsförband eller en garnison inrik-

tar på ett övergripande sätt den militärpolis som har till uppgift att upprätthålla

den allmänna ordningen och säkerheten inom förbandet eller garnisonen.

En chef enligt första stycket ska, om behov uppkommer, hos Försvarsmaktens

militärpolisenhet begära att få militärpolis tilldelad. En sådan begäran ska moti-

veras.

18 § I 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. finns

föreskrifter om förbandschefs skyldighet att pröva frågor om disciplinansvar

eller åtalsanmälan.

19 § Enligt 6 § förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen får en

avdelning ur militärpolisen av myndigheter begära de upplysningar och det biträ-

de som behövs för militärpolisens verksamhet och som myndigheterna kan lämna.

Inom Försvarsmakten vilar denna uppgift på cheferna för organisationsenhe-

terna och andra berörda förbandschefer.

Förordnande av militärpolismän, krav och utbildning

20 § Till militärpolis får endast förordnas den som

1. med godkänt resultat har genomfört utbildning, samt

2. i övrigt är lämplig samt har färdigheter och kunskaper för att kunna utöva

militärpolistjänst på ett effektivt och rättssäkert sätt.

FFS 2011:1

Sida 6

Kraven enligt första stycket gäller även för att fortlöpande få arbeta som mili-

tärpolis.

21 § Militärpolischefen ska förordna den som uppfyller kraven enligt 20 § till

militärpolis i Försvarsmakten.

Ett förordnande gäller i högst fem år.

22 § Militärpolischefen ska återkalla ett förordnande om en militärpolisman inte

längre uppfyller kraven i 20 §. Innan ett förordnande återkallas ska den berörde

militärpolismannen ha getts tillfälle att avhjälpa bristerna och chefen för den or-

ganisationsenhet under vilken militärpolismannen lyder ska informeras om avsik-

ten att återkalla förordnandet.

23 § Den som har förordnats till militärpolis ska få ett bevis om förordnandet.

Militärpolismannen ska på begäran kunna uppvisa beviset.

Den vars förordnande till militärpolis har återkallats ska genast återlämna be-

viset till militärpolischefen eller till den han eller hon har bestämt.

24 § För att kontrollera att den som genomgår utbildning till militärpolis har till-

godogjort sig utbildningen ska prov genomföras. Proven ska innehålla både teore-

tiska och praktiska moment.

25 § En militärpolisman ska genomgå teoretisk och praktisk fortbildning i mili-

tärpolistjänst.

26 § Utbildning som avses i 20 §, prov enligt 24 § och fortbildning enligt 25 § ska

genomföras enligt en utbildningsplan som har beslutats av Högkvarteret. Av ut-

bildningsplanen ska framgå vilka ämnesområden som utbildningen ska omfatta

och antalet undervisningstimmar per ämnesområde.

FFS 2011:1

Sida 7

Utbildningen ska ledas av en instruktör som med godkänt resultat har genom-

gått särskild instruktörsutbildning för militärpoliser eller på annat sätt har tillräck-

liga kunskaper för att genomföra sådan utbildning. Instruktörsutbildningen ska

genomföras enligt en utbildningsplan som Högkvarteret har beslutat.

Utbildning som inte särskilt avser militära polisiära befogenheter får även le-

das av den som yrkesmässigt utbildar poliser inom polisväsendet eller har tillräck-

liga kunskaper för att genomföra sådan utbildning.

27 § Högkvarteret får överlämna uppgifterna enligt 26 § till en annan organisa-

tionsenhet i myndigheten.

Utrustning av militärpoliser

28 § I 8 § förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen finns före-

skrifter om att en militärpolisman som fullgör polistjänst till uniform ska bära en

armbindel eller ett motsvarande tecken som tydligt anger befattningen som mili-

tärpolisman.

En armbindel enligt första stycket ska ha texten ”MP” och ska bäras på vänster

överarm. Ett motsvarande tecken, eller ett annat emblem, med texten ”MP” får

bäras på bröstet.

Försvarsmakten har i särskild ordning beslutat hur en armbindel (emblem) för

militärpolis ska bäras till militär uniform.

Militärpolischefen får, om särskilda skäl föreligger och efter samråd med che-

fen för juridiska staben, eller den han eller hon har bestämt, besluta att en militär-

polisman inte ska bära uniform.

29 § Under tjänstgöring ska en militärpolis vara utrustad med skjutvapen.

Militärpolischefen får, om särskilda skäl föreligger, besluta att en militärpo-

lisman inte ska vara utrustad med skjutvapen.

FFS 2011:1

Sida 8

30 § Under tjänstgöring får en militärpolisman endast använda skjutvapen och

annan utrustning eller hjälpmedel för militärpolistjänsten som tillhandahålls av

Försvarsmakten.

Militärpolischefen, eller den militärpolisförman han eller hon bestämmer, får

besluta om användning av utrustning eller hjälpmedel som avses i första stycket.

Militärpolisförman

31 § Vid varje militärpolisinsats ska det finnas en chef som ska vara militärpolis-

man. Chefen benämns i denna författning militärpolisförman.

En militärpolisförman utses av militärpolischefen eller den han eller hon be-

stämmer.

Har någon militärpolisförman inte utsetts när en insats eller ett ingripande ska

genomföras är den militärpolisman som har den högsta militära tjänstegraden

militärpolisförman eller, i andra hand, den militärpolis som har den längsta tjänst-

göringstiden som militärpolis.

32 § En militärpolisförman har till särskild uppgift att avgöra frågor om anmälan

till polis eller åklagare och andra åtgärder avseende den som kan misstänkas för

brott och inte är disciplinansvarig enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m. Innan en anmälan görs mot den som är anställd i myn-

digheten ska samråd inhämtas från chefen för den organisationsenhet, annan

berörd förbandschef, eller den garnisonschef på vars begäran militärpolisverk-

samheten utförs.

Kan ett samråd inte inhämtas får militärpolisförmannen dock göra en anmälan

om det krävs för att kunna vidta en åtgärd som är synnerligen brådskande.

En militärpolisförman får hänskjuta avgörandet av en fråga enligt första eller

andra styckena till militärpolischefen.

FFS 2011:1

Sida 9

33 § Militärpolisförmannen ska hålla chefen för den organisationsenhet, annan

berörd förbandschef, eller den garnisonschef på vars begäran militärpolis-

verksamheten utförs orienterad om verksamheten och om ordningen inom för-

bandet.

Har en militärpolisförman vidtagit en åtgärd enligt 32 § första stycket ska

chefen för juridiska staben, eller den som han eller hon har bestämt, informeras

om åtgärden. I fråga om en åtgärd som avses i 32 § andra stycket ska informa-

tionsskyldigheten fullgöras så snart det är möjligt.

34 § När en militärpolis rapporterar till sin militärpolisförman om vidtagen

tvångsåtgärd ska förmannen omedelbart pröva om åtgärden ska bestå.

35 § När en militärpolisförman har mottagit en rapport om att en militärpolisman

har vidtagit en tvångsåtgärd eller använt våld mot den som är disciplinansvarig

enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska för-

mannen så snart det är möjligt informera den förbandschef, eller den han eller

hon har bestämt, inom vars geografiska ansvarsområde åtgärden har vidtagits.

Lyder den disciplinansvarige under en annan förbandschef ska även denne un-

derrättas om åtgärden så snart det är möjligt.

Detsamma gäller om militärpolisförmannen själv har vidtagit åtgärden.

36 § Den som särskilt har utsetts till militärpolisförman ska kontinuerligt bedöma

om underställda militärpolismän uppfyller kraven enligt 20 §. Om förmannen

bedömer att någon inte uppfyller dessa krav ska han eller hon så snart det är möj-

ligt underrätta militärpolischefen om förhållandet.

FFS 2011:1

Sida 10

Samverkan och uppträdande

37 § Militärpolisen ska utveckla och välja sådana arbetsformer som skapar förtro-

ende och respekt inom Försvarsmakten, hos andra myndigheter, i internationell

verksamhet och hos allmänheten.

38 § Militärpolisen ska, om inte annat särskilt har bestämts, samverka med den

förbandschef där militärpolisverksamhet genomförs.

Rapportering och dokumentation

39 § I 9 § polislagen (1984:387) finns föreskrifter om rapporteringsskyldighet

och rapporteftergift.

En militärpolisman fullgör sin rapporteringsskyldighet genom att rapportera

till sin militärpolisförman. En militärpolisförman fullgör sin rapporteringsskyl-

dighet till militärpolischefen.

En militärpolisman får lämna rapporteftergift endast om förutsättningar enligt

9 § polislagen föreligger, och endast efter övervägande om det är lämpligt med

hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten.

40 § Om det finns särskilda skäl till det får en enskild militärpolisman vända sig

direkt till militärpolischefen i frågor som rör militärpolistjänsten.

41 § Har en militärpolisman anmälts för brott som har samband med militärpolis-

tjänsten eller för annat brott under sin anställning i Försvarsmakten, eller för att

ha brustit i sin tjänsteutövning, ska den militärpolisman som har tagit emot anmä-

lan så snart det är möjligt underrätta militärpolischefen. Militärpolisförmannen

ska informeras om åtgärden.

FFS 2011:1

Sida 11

42 § I 4 kap. 2 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1997:2) om Försvarsmaktens

personal finns föreskrifter om skyldighet för myndighetens personal att rapportera

säkerhetshotande verksamhet.

Tillsyn och kontroll av militärpolisen

43 § Militärpolischefen ska utöva tillsyn och kontroll av militärpolisens verksam-

het.

44 § Försvarsmaktens chefsjurist ska, som ett led i uppgiften att ansvara för sak-

området juridik i Försvarsmakten enligt 13 kap. 1 § Försvarsmaktens föreskrifter

(FFS 2010:9) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO), under överbe-

fälhavaren svara för att tillsyn och kontroll genomförs av att militärpolisen be-

driver en rättssäker verksamhet.

Undantag

45 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden om

undantag.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2011.

Sverker Göranson

Stefan

Ryding-Berg