Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1811 i lydelse enligt SFS 2023:501
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Lag (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-11-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller för

 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 2. dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten,
 3. hemvärnssoldater under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
 4. dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller något annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, och
 5. dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en internationell militär insats.

[S2]För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplinansvar för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder. Lag (2018:612).

Prop. 2017/18:102: 1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

Prop. 2014/15:22: I punkten 2 förtydligas att endast de som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten utan att vara anställda avses. I övrigt är ändringen av punkten 2 endast språklig och innebär ingen ändring i sak.

Ett nytt stycke införs vidare i 1 § som innebär att lagens bestämmelser om disciplinansvar inte gäller för dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del av en högskoleutbildning för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder. Bestämmelsen ...

2 §  Är Sverige i krig, gäller lagen även för

 1. alla som, utöver det som sägs i 1 §, är tjänstgöringsskyldiga i Försvarsmakten,
 2. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga i Försvarsmakten är skyldiga att delta i Sveriges försvar,
 3. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
 4. alla som annars vistas vid avdelningar av Försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden, och
 5. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen. Lag (2010:307).

3 §  Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2 § ska tillämpas. Lag (2015:145).

Prop. 2014/15:22: Ändringen är endast språklig och föranleds av att begreppet ”utomordentliga förhållanden", som tidigare återfanns i 13 kap. 6 § regeringsformen, genom en ändring som trädde i kraft den 1 januari 2011 ersatts med begreppet ”extraordinära förhållanden” (se nuvarande 15 kap. 6 § regeringsformen). Genom ändringen uppnås överensstämmelse med <a href="https://lagen.nu/1974:152" ...

4 §  När det inte längre föreligger sådana förhållanden som avses i 2 och 3 §§, skall regeringen föreskriva att 2 § inte längre skall tillämpas.

5 §  Lagen skall också gälla för

 1. krigsfångar,
 2. krigsdeltagare som har internerats vid krig under vilket Sverige är neutralt,
 3. utlänningar som vistas bland krigsfångar eller internerade krigsdeltagare för att utöva sjukvård eller andlig vård.

6 §  Den som lagen inte längre gäller för får med tillämpning av lagen åläggas disciplinpåföljd och ersättningsskyldighet för förfarande under den tid då lagen gällde för honom eller henne.

7 §  Den som lagen gäller för benämns disciplinansvarig.

Disciplinansvaret

Disciplinförseelse

8 §  En disciplinansvarig som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad han eller hon på grund av instruktioner, förmäns eller andra chefers order eller i övrigt ska iaktta i tjänsten får åläggas disciplinpåföljd för disciplinförseelse. I ringa fall ska någon påföljd dock inte åläggas. Lag (2015:145).

Prop. 2014/15:22: Ändringen består i att den obligatoriska skyldigheten att ingripa med åläggande om disciplinpåföljd mot en disciplinansvarig tas bort, och ersätts med en fakultativ regel enligt vilken myndigheten ges rätt att avgöra när disciplinpåföljd ska åläggas. Genom ändringen ges ett utrymme för beslutsfattare inom Försvarsmakten att välja andra tillrättavisande och felförebyggande metoder än disciplinpåföljd. Ändringen sker genom att verbet ”ska” i paragrafen ersätts med verbet ”får”.

Paragrafen ...

9 §  Disciplinpåföljd får inte åläggas någon, om han eller hon inte inom två år efter förseelsen har underrättats enligt 26 § om vad som anförs mot honom eller henne eller fått en anmaning enligt 26 § lagen (2023:499) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO) eller motsvarande bestämmelse i fråga om Justitiekanslern. Lag (2023:501).

Disciplinpåföljder

10 §  Disciplinpåföljderna är varning och löneavdrag.

[S2]Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än löneavdrag. Särskilt avseende ska fästas vid omständigheter som talar för att påföljden kan stanna vid varning. Lag (2015:145).

Prop. 2001/02:11: Ändringarna består av att utegångsförbudet tas bort som disciplinär påföljd. Ändringen innebär också att det av lagen framgår att varning är att betrakta som den lindrigaste påföljden och att särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som talar för att varning är en tillräcklig åtgärd.

Prop. 2014/15:22: Ändringen, som behandlas i avsnitt 7, innebär att extratjänst tas bort som disciplinär påföljd, vilket medför att disciplinpåföljderna blir varning och löneavdrag.

11 §  Varning innebär att den felande erinras om att han eller hon för framtiden skall iaktta sina skyldigheter i tjänsten.

12 § Har upphävts genom lag (2015:145).

13 §  Löneavdrag får bestämmas för högst trettio dagar och innebär avdrag på dagersättning eller motsvarande ersättning. Om något sådant avdrag inte kan göras, skall den felande betala ett belopp som motsvarar avdraget.

[S2]För den som erhåller dagersättning skall löneavdraget motsvara dagersättningen utan tillägg. För övriga skall löneavdraget bestämmas till en viss andel av utgående ersättning. Andelen skall utgöra högst en fjärdedel av ersättningen per dag. Avdraget får dock inte understiga ett belopp som motsvarar dagersättning utan tillägg.

14 § Har upphävts genom lag (2002:277).
15 § Har upphävts genom lag (2015:145).

Åtalsanmälan m.m.

16 §  Om en disciplinansvarig kan antas ha begått en disciplinförseelse och han eller hon genom sitt förfarande skäligen kan misstänkas även ha gjort sig skyldig till brott, skall han eller hon anmälas till åtal för brottet, om inte annat följer av 17 §.

17 §  Åtalsanmälan behöver inte göras i fråga om

 1. brott för vilka svårare straff än böter inte föreskrivs,
 2. följande brott i brottsbalken, nämligen ofredande (4 kap. 7 §), ringa stöld (8 kap. 2 §), tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa (8 kap. 7 §), egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 §), ringa bedrägeri (9 kap. 2 §), ringa utpressning (9 kap. 4 §), ringa förskingring (10 kap. 2 §), olovligt förfogande (10 kap. 4 §), olovligt brukande (10 kap. 7 §), ringa skadegörelse (12 kap. 2 §), tagande av olovlig väg (12 kap. 4 §), svikande av försvarsplikt (18 kap. 6 §), lydnadsbrott (21 kap. 5 §) och rymning (21 kap. 7 §).

[S2]Åtalsanmälan ska dock alltid göras, om

 1. brottet riktar sig mot någon utanför den organisation där den misstänkte tjänstgör,
 2. målsäganden har förklarat att han eller hon avser att föra talan om enskilt anspråk, eller
 3. det finns skäl att anta att påföljden inte kommer att stanna vid böter. Lag (2017:445).

Prop. 2016/17:131: 2. följande brott i brottsbalken, nämligen ofredande (4 kap. 7 §), ringa stöld (8 kap. 2 §), tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa (8 kap. 7 §), egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 §), ringa bedrägeri (9 kap. 2 §), ringa utpressning (9 kap. 4 §), ringa förskingring (10 kap. 2 §), olovligt förfogande (10 kap. 4 §), olovligt brukande (10 kap. 7 §), ringa skadegörelse (12 kap. 2 §), tagande ...

18 §  När en åtgärd har vidtagits för att åtal skall väckas mot en disciplinansvarig, får ett disciplinärende inte inledas eller fortsättas i fråga om det förfarande som avses med åtgärden.

Beslutande myndigheter

19 §  Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan prövas av den myndighet, den kommun eller den region där den disciplinansvarige tjänstgör eller senast har tjänstgjort eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]I fråga om disciplinansvariga som tjänstgör eller har tjänstgjort hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller hos en annan enskild, prövas frågor om disciplinförseelse eller åtalsanmälan av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2019:891).

20 §  I Försvarsmakten ska ärenden som avses i 19 § prövas av chefen för det förband eller den enhet av annat slag där den disciplinansvarige tjänstgör eller senast har tjänstgjort, såvida chefen har lägst överstes eller kommendörs tjänstegrad. Försvarsmakten får dock besluta att någon annan chef vid förbandet eller enheten som har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad får pröva ärendena.

[S2]Ärenden som rör dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en internationell militär insats får även prövas av chefen för den taktiska staben eller chefen för kontingenten, om han eller hon har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad. Lag (2015:145).

Prop. 2014/15:22: Bestämmelsen anger vilken behörighet som krävs för att en befattningshavare inom Försvarsmakten ska få besluta i frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan. Genom ändringen görs ett tillägg som innebär att även chefen för den taktiska staben eller chefen för kontingenten i en internationell militär insats, om han eller hon har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad, får fatta beslut i dessa frågor när de rör en anställd i Försvarsmakten som tjänstgör i en internationell militär ...

21 §  En chef som avses i 20 § får överlämna åt andra chefer som tjänstgör under honom eller henne, dock lägst en kompanichef eller motsvarande chef, att pröva frågor om disciplinansvar för personal som står under deras befäl, under förutsättning att

 1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,
 2. förseelsen har erkänts,
 3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning och
 4. den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör skall inhämtas i ärendet. Lag (2002:277).

Prop. 2001/02:11: Ändringen innebär att kompanichefs eller motsvarande chefs rätt att pröva disciplinärenden begränsas till förseelser som endast bör medföra påföljden varning. I övrigt gäller för att en kompanichef skall få göra prövningen även att förseelsen skall ha erkänts, att förfarandet inte utgör brott och att den disciplinansvarige inte har begärt att yttrande skall inhämtas från auditör.

22 §  Ärenden som ska prövas av andra myndigheter än Försvarsmakten, av kommuner eller av regioner där den disciplinansvarige tjänstgör eller har tjänstgjort prövas av chefen för den organisatoriska enhet där den disciplin- ansvarige tjänstgör eller har tjänstgjort eller av någon annan högre chef. Lag (2019:891).

23 §  För att biträda de myndigheter, kommuner eller regioner som har att handlägga disciplinärenden ska det finnas auditörer.

[S2]Auditörerna ska vara jurister. De förordnas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2019:891).

24 §  Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga om en disciplinansvarig, ska yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant yttrande behövs dock inte om

 1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,
 2. förseelsen har erkänts,
 3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning, och
 4. den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör ska inhämtas i ärendet.

[S2]Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kommunen eller regionen fattar på hans eller hennes tillstyrkan.Lag (2019:891).

Prop. 2001/02:11: Den disciplinansvarige ges genom ändringen en ovillkorlig rätt att på begäran få ett yttrande från auditör innan frågan om disciplinansvar avgörs. Detta gäller om gärningen kan prövas enligt bestämmelserna i 21 §. I andra fall är ett sådant yttrande, liksom tidigare, obligatoriskt. Att orden ”någon annan myndighet än Försvarsmakten, en kommun eller ett landsting” utgått ur lagtexten har föranletts av redaktionella skäl och innebär inte någon ändring i sak i förhållande till tidigare lydelse. Av ...

Handläggningen av disciplinärenden

25 §  Disciplinärenden skall handläggas skyndsamt.

26 §  Muntligt förhör skall hållas med den disciplinansvarige. Denne skall därvid underrättas om vad som anförs mot honom eller henne. Muntligt förhör får dock underlåtas om sådant inte anses behövligt. Underrättelsen skall då göras skriftligen, varvid den disciplinansvarige skall uppmanas att yttra sig i saken.

[S2]Om det behövs, skall även anmälare och andra som kan lämna uppgifter i saken höras muntligen eller skriftligen.

[S3]Protokoll skall föras över förhören.

27 §  Vid muntligt förhör med den disciplinansvarige skall ett förhörsvittne om möjligt vara närvarande.

28 §  Om ett vittne eller en sakkunnig bör höras vid domstol eller om någon bör föreläggas att förete en skriftlig handling eller ett föremål som bevis, skall en ansökan om detta göras hos den tingsrätt inom vars område den person som skall höras eller som på annat sätt berörs av åtgärden vistas. I fråga om sådana åtgärder skall i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i rättegångsbalken om bevisupptagning utom huvudförhandling.

29 §  Den disciplinansvarige skall innan ärendet avgörs få del av vad som har kommit fram under utredningen och ges tillfälle att yttra sig över det, om det inte är uppenbart obehövligt.

[S2]Den disciplinansvarige skall upplysas om sin rätt enligt 24 § att begära yttrande från auditör. Lag (2002:277).

Prop. 2001/02:11: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke som ett komplement till bestämmelsen i 24 § om att den disciplinansvarige har rätt till att yttrande från auditör inhämtas. Bestämmelsen innebär en skyldighet för handläggaren att erinra den disciplinansvarige om denna rättighet.

30 §  Ett beslut om disciplinförseelse och åtalsanmälan skall grundas på vad som har kommit fram under utredningen.

[S2]Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.

31 §  Den disciplinansvarige skall underrättas om beslutet och auditörens yttrande samt om hur man begär ändring av beslutet.

[S2]Den som meddelar beslutet bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen skall dock alltid ske skriftligt, om den disciplinansvarige begär det.

32 §  Om det av särskilda skäl inte krävs någon disciplinpåföljd, får ärendet avskrivas.

33 §  Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern att göra anmälan i disciplinärenden och om handläggning av sådana ärenden finns i 22 och 24 §§ lagen (2023:499) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO) och i 6 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Lag (2023:501).

Verkställighet av disciplinpåföljd

34 §  Beslut om disciplinpåföljd ska verkställas snarast möjligt efter det att beslutet har fått laga kraft. Lag (2015:145).

Prop. 2001/02:11: Ändringen består av – förutom att ”utegångsförbud” tagits bort från texten – att det klarläggs att enda skälet till omedelbar verkställighet av en extratjänst mot den disciplinansvariges vilja är att detta behövs av hänsyn till ordningen inom verksamheten. På förslag av Lagrådet anges även i lagtexten att verkställighet kan ske trots att beslutet inte har vunnit laga kraft, om den disciplinansvarige samtycker till detta.

Prop. 2014/15:22: I bestämmelserna görs följdändringar som föranleds av att extratjänst tas bort som disciplinär påföljd. Dessutom görs vissa språkliga moderniseringar.

35 §  Löneavdrag får verkställas med högst en fjärdedel av dagersättningen eller motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle. Lag (2015:145).

Prop. 2001/02:11: I första stycket har andra meningen utgått. Den avsåg verkställighet av utegångsförbud i vissa fall. Andra stycket är nytt och ger en yttersta begränsning av hur mycket som får tas av dagersättning eller motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle från de disciplinansvariga.

36 § Har upphävts genom lag (2015:145).
37 § Har upphävts genom lag (2002:277).
38 § Har upphävts genom lag (2015:145).
39 § Har upphävts genom lag (2015:145).

40 §  Om löneavdrag inte kan göras och motsvarande belopp inte betalas, gäller om verkställighet vad som är föreskrivet om uppbörd och indrivning av böter. Obetalda belopp får dock inte förvandlas till fängelse.

[S2]Löneavdrag bortfaller i den mån det inte har verkställts inom tre år från det beslutet om disciplinpåföljd vann laga kraft. Lag (2002:277).

Prop. 2001/02:11: Ändringen består i att första stycket – som uteslutande behandlar påföljden utegångsförbud – har tagits bort.

Tvångsmedel

41 §  Den som enligt särskilda föreskrifter är förman i Försvarsmakten får omhänderta en disciplinansvarig som tjänstgör i Försvarsmakten, om denne inom ett område eller utrymme som används av Försvarsmakten eller klädd i militär uniform på allmän plats

 1. anträffas så berusad att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon annan, eller
 2. uppträder så att han eller hon stör den allmänna ordningen eller ordningen inom Försvarsmakten eller utgör en fara för disciplinen.

[S2]Omhändertagande får inte ske, om det räcker med mindre ingripande åtgärder.

42 §  Den som med stöd av 41 § har omhändertagit någon skall skyndsamt anmäla detta till den chef som avses i 20 §. Har omhändertagandet inte redan upphört, skall denne omedelbart pröva om det skall bestå.

43 §  Har omhändertagandet skett på grund av berusning, skall den omhändertagne så snart det kan ske undersökas av läkare, om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd.

44 §  Den omhändertagne skall så snart som möjligt förhöras och underrättas om anledningen till omhändertagandet.

45 §  Den omhändertagne skall friges så snart det kan ske utan men för honom eller henne själv och då det inte längre finns anledning att ha honom eller henne omhändertagen. Frigivandet skall alltid äga rum senast åtta timmar efter omhändertagandet, om det inte uppenbarligen ligger i den omhändertagnes eget intresse att få stanna kvar kortare tid därutöver.

46 §  Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel som påträffas hos den som har omhändertagits på grund av berusning, skall tas ifrån honom eller henne. Sådan egendom skall förstöras, om inte särskilda skäl talar för att egendomen återställs efter frigivandet. Frågan om detta prövas av den chef som avses i 20 §.

[S2]Första stycket får tillämpas även i fråga om sådana injektionssprutor och kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen. Detsamma gäller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

47 §  Om det finns anledning att anta att en disciplinansvarig som tjänstgör i Försvarsmakten olovligen bär på sig föremål som tillhör Försvarsmakten eller som den disciplinansvarige annars inte får inneha, kan han eller hon enligt förmans beslut underkastas kroppsvisitation för eftersökande av föremålen.

[S2]För eftersökande av sådana föremål får enligt förmans beslut skåp, väskor och annan egendom som tillhör eller disponeras av den disciplinansvarige undersökas, om det finns anledning att anta att föremålen finns där. En sådan undersökning får också göras stickprovsvis eller i anslutning till en större undersökning som företas av särskilda skäl.

[S3]Åtgärder enligt första och andra styckena får vidtas endast inom ett militärt område eller något annat område som disponeras av Försvarsmakten.

Överklagande av beslut om disciplinpåföljd

48 §  En disciplinansvarig som har ålagts disciplinpåföljd av en chef som avses i 21 § får begära omprövning av beslutet hos den chef som avses i 20 §. En sådan begäran skall göras hos den sistnämnde skriftligen inom fem dagar från den dag då den disciplinansvarige fick del av beslutet. Mot ett sådant beslut får talan inte föras i annan ordning. En begäran som har kommit in för sent skall inte prövas.

[S2]Då ett ärende omprövas enligt första stycket, skall bestämmelserna i 24--32 §§ tillämpas.

49 § Har upphävts genom lag (2015:145).

50 §  Ett beslut av en sådan chef vid Försvarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än Försvarsmakten, eller av en kommun eller en region att ålägga någon disciplinpåföljd får av den disciplinansvarige överklagas till den tingsrätt inom vars domkrets det verksamhetsställe där den disciplinansvarige tjänstgör är lokaliserat. Om verksamhetsstället inte är lokaliserat i Sverige eller om det finns särskilda skäl, får beslutet överklagas till den tingsrätt som regeringen bestämmer. Lag (2019:891).

51 §  Beslutet överklagas genom att överklagandet skickas till den myndighet, den kommun eller den region som har meddelat beslutet. I överklagandet ska klaganden ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

[S2]Överklagandet ska ha kommit in till den myndighet som har meddelat beslutet inom tio dagar från den dag då klaganden fick del av beslutet.

[S3]Tingsrätten ska, sedan handlingarna i ärendet överlämnats dit, pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Ett överklagande som kommit in för sent ska avvisas. Lag (2019:891).

52 §  Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden om inte annat föreskrivs i denna lag. Lag (1996:269).

53 §  Vid handläggningen av ärendet består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Lag (1996:269).

54 § har upphävts genom lag (1996:269).

55 §  Ett beslut av hovrätten får inte överklagas. Lag (1996:269).

56 § har upphävts genom lag (1996:269).

57 §  Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern att söka ändring i beslut om disciplinförseelse finns i 25 § lagen (2023:499) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO) och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan ska väckas inom tre veckor från det att beslutet har meddelats. Lag (2023:501).

Handläggningen av ersättningsärenden

58 §  Om materiel som har utlämnats för personligt bruk till en disciplinansvarig går förlorad eller skadas, får en myndighet, en kommun eller en region besluta om ersättningsskyldighet enligt skadeståndslagen (1972:207) för honom eller henne. Om någon åtgärd har vidtagits för att åtal ska väckas mot den disciplinansvarige, får ersättningsärende inte inledas eller fortsättas i fråga om det förfarande som avses med åtgärden. Lag (2019:891).

59 §  Inleds ett disciplinärende mot en disciplinansvarig och kan det förfarande som ärendet avser föranleda ersättningsskyldighet för honom eller henne, skall frågan om ersättningsskyldighet prövas i disciplinärendet om inte särskilda skäl talar mot det.

60 §  Bestämmelserna i 19, 20, 22 och 24--30 §§ skall tillämpas vid handläggningen av ersättningsärenden.

[S2]Om förlusten eller skadan inte sammanlagt överstiger ett visst mindre belopp, som regeringen bestämmer, får en chef som avses i 21 § också besluta om ersättningsskyldighet.

Överklagande av beslut om ersättningsskyldighet

61 §  En disciplinansvarig som har ålagts ersättningsskyldighet av en chef som avses i 21 § får begära omprövning av beslutet hos den chef som avses i 20 §. Bestämmelserna i 48 § skall därvid tillämpas.

62 §  Ett beslut om ersättningsskyldighet som fattas av en sådan chef i Försvarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än Försvarsmakten, eller av en kommun eller en region får överklagas av den disciplinansvarige till tingsrätten. Bestämmelserna i 50-53 och 55 §§ gäller vid sådant överklagande. Lag (2019:891).

63 §  Beslut om ersättningsskyldighet som meddelats enligt 58 § får verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995, då lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall upphöra att gälla. Den nya lagen skall dock inte tillämpas beträffande förseelser som begåtts eller förhållanden som inträffat före ikraftträdandet. Såvitt avser krigsmän skall i sådana fall i stället den upphävda lagen tillämpas. I fråga om vapenfria tjänstepliktiga skall bestämmelserna i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst tillämpas.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:269) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett mål om ersättningsskyldighet redan inletts vid tingsrätt när lagen träder i kraft gäller dock fortfarande äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  upph. 54, 56 §§; ändr. 52, 53, 55, 62 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1999:951) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. I fråga om en disciplinansvarigs tjänstgöring hos en kyrklig kommun skall äldre bestämmelser fortsätta att gälla. Vad som sägs om kyrklig kommun skall dock i stället gälla den myndighet som avses i 19 § andra stycket. De ärenden om disciplinansvar, om åtalsanmälan och om ersättningsskyldighet för materiel som har utlämnats för personligt bruk, vilka vid utgången av år 1999 handläggs hos en kyrklig kommun, skall överlämnas till den myndigheten för fortsatt handläggning.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 19, 22, 23, 24, 50, 51, 58, 62 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:277) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Tidigare beslutat utegångsförbud skall omräknas till löneavdrag i den del det inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen skall en dags utegångsförbud motsvara två dagars löneavdrag.
 3. Tidigare beslut om extratjänst som inte verkställts före ikraftträdandet och inte heller kan verkställas därefter bortfaller enligt 39 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:205, Prop. 2001/02:11, Bet. 2001/02:FöU3
Omfattning
upph. 14, 37 §§; ändr. 10, 15, 21, 24, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:171) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:141, Prop. 2002/03:26, Bet. 2002/03:FöU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-06-01

Lag (2007:1259) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:33, Prop. 2006/07:116, Bet. 2007/08:FöU3
Omfattning
ändr. 49 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:307) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:235, Prop. 2009/10:87, Bet. 2009/10:FöU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:452) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:453) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2015:145) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. Extratjänst som beslutats före ikraftträdandet ska räknas om till löneavdrag i den del som extratjänsten inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen ska två timmars extratjänst motsvara en dags löneavdrag.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:120, Prop. 2014/15:22, Bet. 2014/15:FöU4
Omfattning
upph. 12, 15, 36, 38, 39, 49 §§; ändr. 1, 3, 8, 10, 20, 34, 35 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:445) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:272, Prop. 2016/17:131, Bet. 2016/17:JuU13
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:612) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:280, Prop. 2017/18:102, Bet. 2017/18:FöU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2019:891) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 19, 22, 23, 24, 50, 51, 58, 62 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2023:501) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2022/23:261, Bet. 2022/23:KU32
Omfattning
ändr. 9, 33, 57 §§
Ikraftträder
2023-09-01