FFS 2013:3

Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2013:3

Utkom från

trycket

2014-01-10

Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFN-

förordningarna;

beslutade 20 december 2013.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 28 § tillträdesförordningen (1992:118)

och 69 § förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränk-

ningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-

förordningen) och efter hörande av respektive samråd med Rikspolisstyrelsen,

Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter upphör att gälla om Sverige kommer i krig. Föreskrifterna i

29-37 §§ i denna författning börjar tillämpas först när regeringen har meddelat ett

sådant förordnande som avses i 1 § IKFN-förordningen. När 29-37 §§ är i till-

lämpning, gäller inte föreskrifterna i 8-27 §§ i denna författning för krigförande

staters statsfartyg och statsluftfartyg.

2 § Av 15 § förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, jäm-

förd med bilaga 2 till samma förordning, följer att chefen för enheten för insatser i

Högkvarteret benämns insatschef.

FFS 2013:3

Sida 2

Ledning

3 § Insatschefen ska utöva den operativa ledningen av underställda och underly-

dande enheter i samband med verksamhet enligt tillträdesförordningen (1992:118)

och IKFN-förordningen (1982:756).

Beslut som enligt dessa föreskrifter ska fattas av insatschefen får även fattas av

den som insatschefen bestämmer, om inte annat anges.

4 § Insatschefen ska besluta order och riktlinjer för incidentberedskapen samt

samordna verksamheten mellan militära förband

och övriga organisationsenheter

och samverkande myndigheter.

5 § Vid insatser får en chef besluta insatsregler för underlydande personal.

Den chef som beslutar en insatsregel är ansvarig för att regeln står i överens-

stämmelse med svensk och internationell rätt samt att den är förenlig med insats-

regler som har beslutats av en högre chef.

6 § Insatschefen ska se till att berörda förbandschefer får del av de tillstånd som

lämnas enligt tillträdesförordningen (1992:118).

7 § Rapporter till Försvarsmakten från myndigheter enligt 27 § tillträdesförord-

ningen (1992:118) ska i fråga om

1. utländska statsfartyg, lämnas till marintaktiska staben i Högkvarteret,

2. utländska statsluftfartyg, lämnas till flygtaktiska staben i Högkvarteret, och

3. utländska militära fordon, lämnas till berörd regional stab.

.

FFS 2013:3

Sida 3

Föreskrifter under fred

Tillträde till svenskt territorium

8 § Insatschefen prövar frågor om tillstånd för tillträde till svenskt territorium en-

ligt 5 § tillträdesförordningen (1992:118).

Insatschefen får besluta om yttranden över remisser från Regeringskansliet av-

seende ärenden enligt 6 § tillträdesförordningen.

Har regeringen bemyndigat Försvarsmakten att utfärda närmare bestämmanden

för tillträde till svenskt territorium ska insatschefen besluta dessa.

Tillstånd för utländsk militär personal att bära uniform

9 § Frågor om tillstånd för utländsk militär personal att bära militär uniform vid

vistelse inom svenskt territorium ska prövas av Högkvarteret. Ett sådant beslut

ska delges berörda organisationsenheter i Försvarsmakten och andra berörda

myndigheter.

Ingripanden

Allmänt

10 § Har ett ingripande gjorts mot ett fartyg eller luftfartyg ska dess position och

identitet samt de åtgärder som har vidtagits mot det antecknas i en loggbok eller

på annat varaktigt sätt. Anteckningarna ska, om möjligt, kunna bestyrkas med

fotografier, radarregistreringar eller på annat liknande sätt.

FFS 2013:3

Sida 4

11 § Ett utländskt fartyg som uppträder inom svenskt territorium och som inte har

identifierats som statsfartyg, ska behandlas som ett handelsfartyg. Om särskilda

skäl talar för det ska fartygets status kontrolleras. Om det behövs för genomfö-

rande av kontrollen, ska fartyget prejas och visiteras.

Råder efter kontroll enligt första stycket tveksamhet om fartyget är ett statsfar-

tyg eller ett handelsfartyg, ska insatschefen avgöra frågan.

12 § Ett utländskt luftfartyg som uppträder inom svenskt territorium utan att vara

identifierat ska behandlas som statsluftfartyg i avvaktan på att dess status fast-

ställs.

13 § Om ett fartyg eller ett luftfartyg inte åtlyder en prejningsorder eller vägrar

visitering ska det behandlas som ett statsfartyg respektive statsluftfartyg i avvak-

tan på insatschefens besked om status.

14 § En anmodan till ett fartyg eller ett luftfartyg att lämna territoriet eller att upp-

höra med verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118)

ska om möjligt ske via radio eller med signaler eller tecken.

15 § En varning enligt IKFN-förordningen (1982:756) som utförs med varnings-

skott ska utföras på ett sådant sätt att skada inte vållas.

16 § Om vapenmakt tillgrips, ska den anpassas till vad som bedöms nödvändigt

för att förhindra att överträdelsen genomförs och avbrytas då det avsedda syftet

har uppnåtts.

FFS 2013:3

Sida 5

17 § Visitering av fartyg eller luftfartyg ska utföras av en visiteringsgrupp med

särskilt utbildad personal.

Visiteringsgruppen ska vara beväpnad, om inte insatschefen har beslutat annat.

Visitering av fartyg ska ske i form av pappersvisitering och, om så behövs, av

skeppsrannsakan.

En sådan säkerhetsvisitering som avses i 5 § IKFN-förordningen (1982:756)

ska ha till syfte att förhindra att fartyget eller luftfartyget förstörs eller skadar om-

givningen.

Ingripanden mot utländska statsfartyg

18 § Om ett utländskt statsfartyg har kommit in på svenskt territorium på grund av

nöd, ska reparationer tillåtas enligt insatschefens bestämmande. Berörd polismyn-

dighet och Kustbevakningen ska underrättas om händelsen.

Om marintaktisk chef bedömer att visitering av statsfartyget är påkallad men

medgivande inte lämnas av fartygets befälhavare, ska frågan hänskjutas till insats-

chefen.

19 § Vapenmakt mot en utländsk ubåt i undervattensläge ska avbrytas om ubåten

intar övervattensläge, om inte föreskriften i 14 § IKFN-förordningen (1982:756)

ska tillämpas. Detsamma ska gälla om det framgår att ubåten är manöveroduglig.

Insatschefen beslutar om användning av sådana vapen som medför risk att ubå-

ten sänks.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om sådan va-

penmakt utan föregående varning som avses i 15 § andra stycket IKFN-

förordningen.

FFS 2013:3

Sida 6

20 § Ingripande med vapenmakt enligt 16-18 §§ IKFN-förordningen (1982:756)

ska enligt 7 § samma förordning ske först efter föregående varning. Fullföljande

med vapenmakt får ske endast om marintaktisk chef, eller högre chef, inte har

beslutat annat.

Insatschefen beslutar om vapenmakt får tillgripas i självförsvar enligt 6 §

IKFN-förordningen inom utländskt territorium.

21 § Ankarplatser som avses i 15 och 16 §§ IKFN-förordningen (1982:756) be-

stäms av marintaktisk chef i Högkvarteret.

Ingripanden mot utländska statsluftfartyg

22 § Identifiering, varning och prejning av luftfartyg ska i tillämpliga delar utföras

på det sätt som anges i Annex 2 till Chicagokonventionen om internationell civil

luftfart.

23 § Om ett utländskt statsluftfartyg har landat i Sverige i strid mot tillträdesför-

ordningen (1992:118) ska militär personal ombord uppmanas att lämna luftfarty-

get. Om personalen vägrar att lämna luftfartyget eller befälhavaren vägrar svensk

personal tillträde, ska berörd militär chef med områdesansvar hänskjuta frågan till

insatschefen.

Enligt 27 § IKFN-förordningen (1982:756) ska personalen hållas kvar i avvak-

tan på vidare åtgärder om närmaste

polismyndighet begär det.

24 § Om ett utländskt statsluftfartyg har landat i Sverige på grund av nöd, och

befinner sig på en militär flygplats eller annan flygplats där svensk militär perso-

nal finns, ska reparationer tillåtas enligt insatschefens bestämmande. Berörd po-

lismyndighet ska underrättas om händelsen.

Om flygtaktisk chef bedömer att visitering

av är påkallad men medgivande inte

lämnas av luftfartygets befälhavare, ska frågan hänskjutas till insatschefen.

FFS 2013:3

Sida 7

25 § Vapenmakt ska tillgripas mot utländska eller okända robotar som överflyger

svenskt territorium. Om det är uppenbart att roboten är oskadlig eller inte härrör

från en annan stat, ska vapenmakt dock inte tillgripas.

Vapenmakt ska även tillgripas mot obemannade utländska statsluftfartyg som

uppträder inom svenskt territorium utan att ha rätt att vara där och det inte är möj-

ligt att avvisa luftfartyget.

Insatschefen ska fatta beslut om användning av vapenmakt enligt första och

andra styckena.

26 § Om utländska statsluftfartyg överskrider den svenska territorialgränsen under

omständigheter som tyder på fientlig avsikt ska vapenmakt utan föregående var-

ning tillgripas.

27 § Insatschefen ska fatta beslut i frågor

om ingripande med vapenmakt efter

föregående varning mot utländska statsluftfartyg. Detsamma ska gälla då överbe-

fälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, vid andra särskilda förhållanden än

som anges i 26 §, har beslutat en order om att vapenmakt utan föregående varning

ska tillgripas.

Insatschefen beslutar om vapenmakt får tillgripas i självförsvar enligt 6 §

IKFN-förordningen inom utländskt territorium.

Föreskrifter som gäller under såväl fred som neutralitet

Kontroll av sjöfart, fiske och luftfart

28 § Insatschefen ska besluta i frågor om biträde åt andra myndigheter enligt

28-30 §§ och 35 § andra stycket IKFN-förordningen (1982:756). Insatschefen ska

även besluta om användning av vapenmakt enligt 33 § IKFN-förordningen vid

kontroll av sjöfart och fiske.

FFS 2013:3

Sida 8

Föreskrifter under neutralitet

Särskilda föreskrifter om ingripande mot krigförande staters fartyg och

luftfartyg

Statsfartyg

29 § Insatschefen ska bestämma plats för kvarhållande vid ingripanden enligt

42 och 45 §§ IKFN-förordningen (1982:756).

Ett kvarhållet fartyg och dess utrustning ska vidmakthållas.

Insatschefen får medge att personal från en krigförande stats statsfartyg lämnar

detta.

30 § Marintaktisk chef ska rapportera till insatsstaben var och när en krigförande

stats statsfartyg påbörjar eller avslutar genomfart av svenskt territorialhav.

31 § Avgångstider och tidsfrister som avses i 16 och 17 §§tillträdesförordningen

(1992:118) ska bestämmas av marintaktisk chef, om inte insatschefen för vissa

fall har bestämt något annat.

Högkvarteret ska vid tillämpning av 17 § andra stycket tillträdesförordningen

(1992:118) bestämma i vilken omfattning reparationer ska tillåtas.

32 § Kontroller som avses i 48 § IKFN-förordningen (1982:756) ska ske genom

insatschefens försorg.

Statsluftfartyg

33 § Vid ingripanden enligt 53 § IKFN-förordningen (1982:756) ska insatschefen,

i samråd med berört flygtrafikledningsorgan, bestämma plats för kvarhållande av

en krigförande stats statsluftfartyg som är i nöd.

FFS 2013:3

Sida 9

Ett kvarhållet luftfartyg och dess utrustning ska vidmakthållas.

Insatschefen får medge att personal från krigförande stats statsluftfartyg lämnar

detta.

34 § Insatschefen beslutar om tillträde för ambulansluftfartyg enligt 15 § tillträ-

desförordningen (1992:118).

Ett utländskt ambulansluftfartyg som enligt 54 § IKFN-förordningen

(1982:756) ska framföras inom svenskt territorium ska, om det inte är olämpligt,

genom insatschefens försorg beordras att landa för inspektion och fastställande av

status. En sådan åtgärd ska genomföras så snart som möjligt efter inpassage över

territorialgränsen. Ambulansluftfartyget får inte hållas kvar.

Uppbringade fartyg

35 § Om ett svenskt uppbringat fartyg hålls kvar enligt 55 § IKFN-förordningen

(1982:756) ska prisbesättningen som satts ombord på fartyget omhändertas och

avväpnas.

Kontroll av sjöfart

36 § Visitering enligt 63 § IKFN-förordningen (1982:756) ska utföras om ett far-

tyg avses ingå i en konvoj som ska skyddas av svenska stridskrafter. Sådan visite-

ring ska även utföras innan passersedel utfärdas för genomfart av ett förbjudet

område.

Kontroll av luftfart

37 § Insatschefen ska besluta om ingripande med vapenmakt efter föregående

varning mot utländska civila luftfartyg inom ramen för order och riktlinjer för

incidentberedskapen.

FFS 2013:3

Sida 10

Undantag

38 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden om

undantag.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2014.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2009:5) om

verkställighet av tillträdes- och IKFN-förordningarna.

Sverker Göranson

Carin Bratt