FFS 2018:3

Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2018:3

Utkom från trycket

2018-05-02

Försvarsmaktens föreskrifter med instruktion för överkommendanten och

kommendanten i Stockholm;

beslutade den 27 april 2018.

Försvarsmakten föreskriver följande med stöd av 1 kap. 3 § och 9 kap. 1 §

förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal.

Inledande bestämmelser

1 § I denna författning finns föreskrifter om:

1. överkommendanten i Stockholm,

2. kommendanten i Stockholm,

3. kommendantstaben i Stockholm, och

4. annan tjänstgöring för förband i högvaktstjänst

Överkommendanten i Stockholm

2 § Chefen för ledningsstaben är överkommendant i Stockholm.

3 § Överkommendanten i Stockholm ska:

1. orientera överbefälhavaren i frågor som rör den statsceremoniella verk-

samheten,

2. samordna Försvarsmaktens deltagande i statsceremoniell verksamhet,

3. på begäran av riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken, depar-

tementschef eller Högkvarteret, ge kommendantstaben uppgift att planera och

genomföra medverkan av högvakten, honnörsstyrkor, paraderande trupp och

militärmusik,

FFS 2018:3

Sida 2

4. samverka med riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken och

kungens stabschef i ärenden som berör statsceremonier,

5. samverka med andra myndigheter och organisationer vid gemensamma

ceremonier,

6. fastställa arbetsordning för kommendantstaben,

7. vid behov delta vid statsceremonier och ceremonier som anordnas i an-

slutning till inhemska högtidligheter eller utländska officiella besök eller vid

liknande tillfällen,

8. delta vid mottagningar eller besök om statschefen, tillfällig riksförestån-

dare, riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken, en departementschef

eller Högkvarteret begär det, och

9. i högvaktsflygeln på Stockholms slott ta emot chefer för främmande sta-

ters militära enheter som är på officiellt besök i Stockholm.

Överkommendanten i Stockholm får delegera uppgifterna till kommendan-

ten i Stockholm.

Kommendanten i Stockholm

4 § Chefen för mellersta militärregionen är kommendant i Stockholm.

5 § Kommendanten i Stockholm ska vid överkommendantens i Stockholm för-

fall fullgöra dennes uppgifter vid parader, mottagningar och representation.

6 § Kommendanten i Stockholm får överlämna till chefen för kommendantsta-

ben i Stockholm att fullgöra uppgifter som ankommer på kommendanten i

Stockholm.

Kommendantstaben i Stockholm

7 § En kommendantstab ska finnas vid Stockholms slott.

8 § Chefen för kommendantstaben i Stockholm lyder under överkommendan-

ten i Stockholm vad avser samverkan, planering och genomförande av:

FFS 2018:3

Sida 3

1. högvakt vid Stockholms- och Drottningholms slott,

2. Försvarsmaktens deltagande vid statsceremonier,

3. Försvarsmaktens deltagande vid händelser i det kungliga huset,

4. honnörsstyrkor och paraderande trupp i anslutning till högtidligheter, ut-

ländska officiella besök eller vid liknande tillfällen, och

5. överkommendantens i Stockholm representation vid högvaktsflygeln på

Stockholms slott.

9 § Chefen för kommendantstaben i Stockholm ska:

1. leda planering och genomförande av högvakt och statsceremoniell verk-

samhet samt Försvarsmaktens deltagande vid händelser i det kungliga huset,

2. fullgöra uppgift som militär rådgivare till överkommendanten i Stock-

holm vid dennes deltagande i statsceremonier,

3. samverka med produktionsledningen i Högkvarteret så att deltagande or-

ganisationsenheter har nödvändiga verksamhetsuppdrag,

4. fullgöra kommendanten i Stockholms åligganden vid dennes förfall,

5. utifrån gällande verksamhetsuppdrag utfärda direktiv för verksamhetens

genomförande,

6. orientera överkommendanten i Stockholm om genomförd verksamhet

och rapportera genomförd verksamhet i form av underlag till delårs- och års-

rapport, och

7. i samråd med förbandschef genomföra befälsutbildning och utbildnings-

kontroller vid förband med uppdrag att genomföra högvakt och statsceremoni-

ell verksamhet.

Annan tjänstgöring för förband i högvaktstjänst

10 § Befogenhet att utnyttja högvaktsförbanden, innefattande på- och avgående

förband, regleras i särskild ordning.

FFS 2018:3

Sida 4

Undantag

11 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författ-

ning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ären-

den om undantag.

Denna författning träder i kraft den 15 maj 2018.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter

(FFS 2005:6) om Försvarsmaktens instruktion för överkommendanten och

kommendanten i Stockholm.

Micael Bydén

Carin Bratt