FFS 2019:1

Försvarsmaktens föreskrifter om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2019:1

Utkom från trycket

2019-01-30

Försvarsmaktens föreskrifter om utnyttjande av Kustbevakningen inom

Försvarsmakten;

beslutade den 30 januari 2019.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1982:314) om

utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten

och efter samråd med

Kustbevakningen följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna författning finns Försvarsmaktens föreskrifter om användande av

Kustbevakningen i händelse av höjd beredskap eller krig. Av 1 §

förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom

Försvarsmakten följer att operativt ianspråktagande av Kustbevakningens

resurser inom Försvarsmakten gäller under krig, eller vid höjd beredskap om

regeringen så föreskriver.

Föreskrifterna omfattar dels planering och förberedelser för sådant

ianspråktagande, dels former för det operativa ianspråktagandet av

Kustbevakningen i händelse av höjd beredskap eller krig.

2 § I denna författning finns även föreskrifter om samverkan mellan

Försvarsmakten och Kustbevakningen när beredskapen höjs inom

Försvarsmakten eller när Försvarsmakten i andra fall ingriper mot utländska

statsfartyg enligt IKFN-förordningen (1982:756).

FFS 2019:1

Sida 2

3 § Med materiel i 1 § förordningen (1982:314) om utnyttjande av

Kustbevakningen inom Försvarsmakten avses i denna författning

Kustbevakningens fartyg, luftfartyg och fordon.

Uppgifter

4 § Av 1 § förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen

inom Försvarsmakten följer att Kustbevakningen inom Försvarsmakten får

användas för övervakning och transporter. Utöver detta kan Kustbevakningen

tas i anspråk för andra uppgifter genom skriftlig överenskommelse mellan

Försvarsmakten och Kustbevakningen.

Planering och förberedelser

5 § Kustbevakningens materiel och personal som i enlighet med 1 §

förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom

Försvarsmakten

har överenskommits mellan Försvarsmakten och

Kustbevakningen

ska ingå i Försvarsmaktens krigsorganisation.

Kustbevakningen ska avdela materiel och krigsplacera sin personal i enlighet

med detta.

6 § Kustbevakningens materiel som tas i anspråk enligt 1 § förordningen

(1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten ska

märkas och utrustas på det sätt som Försvarsmakten bestämmer för att tydligt

särskiljas såsom militära fartyg, luftfartyg och fordon.

Genomförandet av märkningen och utrustandet ska regleras i skriftlig

överenskommelse mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen.

FFS 2019:1

Sida 3

7 § Försvarsmakten och Kustbevakningen ska i skriftlig överenskommelse

närmare besluta hur personal ur Kustbevakningen som ska kunna tas i

anspråk inom Försvarsmakten ska utbildas och utrustas för att kunna fullgöra

sina uppgifter.

8 § Av 5 § förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen

inom Försvarsmakten följer att Försvarsmakten ansvarar för att tillhandahålla

och bekosta den särskilda utrustning som krävs för att Kustbevakningen ska

kunna tas i anspråk för verksamhet inom Försvarsmaktens krigsorganisation,

liksom för att utan kursavgift tillhandahålla den utbildning som behövs för

verksamheten.

I övrigt ska vardera myndigheten stå för sina egna kostnader för nödvändig

planering och förberedelser, inklusive övningar, syftande till att materiel och

personal ur Kustbevakningen ska kunna tas i anspråk för tjänstgöring inom

Försvarsmakten.

9 § Försvarsmakten och Kustbevakningen ska återkommande genomföra

planering, övning och uppföljning av verksamhet enligt 5–8 §§ i enlighet med

skriftlig överenskommelse mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen.

10 § Försvarsmakten och Kustbevakningen ska återkommande genomföra

planering

avseende viktigare materielanskaffning som påverkar

Kustbevakningens uppgifter enligt denna författning.

Operativt ianspråktagande

11 § Den personal och materiel ur Kustbevakningen som i enlighet med

skriftlig överenskommelse tas i anspråk inom Försvarsmakten i händelse av

höjd beredskap eller krig ingår i Försvarsmaktens krigsorganisation och utgör

därmed en del av det militära försvaret. Den personal som tas i anspråk utgör

militär personal i Försvarsmakten enligt 2 kap. 2 § 10 förordningen

(1996:927) om Försvarsmaktens personal avseende de uppgifter som ska

FFS 2019:1

Sida 4

fullgöras enligt 4 § och lyder under militär chef. Personalen ska bära sådant

särskilt militärt tjänstetecken som Försvarsmakten bestämmer.

12 § Vid höjd beredskap beslutar överbefälhavaren, eller den som

överbefälhavaren bestämmer, när och i vilken omfattning som materiel

och

personal ur Kustbevakningen, i enlighet med skriftlig överenskommelse

mellan myndigheterna, ska tas i anspråk för operativ verksamhet inom

Försvarsmakten.

Vid beredskapslarm eller krig ska samtlig materiel och personal ur

Kustbevakningen som har avdelats för ianspråktagande inom

Försvarsmakten, i enlighet med skriftlig överenskommelse mellan

myndigheterna, inställa sig för tjänstgöring enligt krigsplaceringsorder eller

motsvarande handling.

13 § När materiel och personal ur Kustbevakningen tas i anspråk inom

Försvarsmakten står Kustbevakningen fortsatt för ordinarie lönekostnader.

Försvarsmakten bekostar alla merkostnader relaterat till materielen eller

personalen som uppkommer med anledning av tjänstgöringen inom

Försvarsmakten.

14 § Närmare reglering om villkor och ersättning till personal ur

Kustbevakningen som tas i anspråk för tjänstgöring inom Försvarsmakten ska

beslutas i skriftlig

överenskommelse mellan Försvarsmakten och

Kustbevakningen.

Löpande samverkan

15 § Planering och förberedelser för samverkan enligt 2 § förordningen

(1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten, när

beredskapen höjs inom Försvarsmakten eller när Försvarsmakten i andra fall

ingriper mot utländska statsfartyg enligt IKFN-förordningen (1982:756), ska

ske löpande i respektive myndighets operativa verksamhet.

FFS 2019:1

Sida 5

16 § Precisering av områden för samverkan enligt 15 § samt rutiner och

procedurer för sådan samverkan och därtill hörande verksamhet ska beslutas i

skriftlig överenskommelse mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen.

17 § Fördelning av kostnader för genomförande av verksamhet enligt 2 §

förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom

Försvarsmakten

ska

beslutas i skriftlig

överenskommelse mellan

Försvarsmakten och Kustbevakningen.

Undantag

18 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna

författning i enskilda fall efter samverkan med Kustbevakningen.

Överbefälhavaren fattar beslut i ärenden om undantag.

__________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2019.

Micael Bydén

Carin Bratt