FFS 2019:2

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2019:2

Utkom från trycket

2019-02-27

Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd;

beslutade den 27 februari 2019.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 3 kap. 6 § första stycket, 3 kap. 8

och 10 §§ och 7 kap. 5 § första stycket 2 och 3 säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658) följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna författning gäller för Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt

de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet.

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven bety-

delse.

Begrepp

Betydelse

Elektronisk handling

Upptagning enligt 2 kap. 3 § tryckfrihets-

förordningen som kan läsas, avlyssnas

eller på annat sätt uppfattas endast med

tekniskt hjälpmedel (upptagning för

automatiserad behandling).

Elektroniskt kommunikations-

nät

Ett system för överföring och i tillämpliga

fall utrustning för koppling eller dirige-

ring samt passiva nätdelar och andra re-

surser som medger överföring av signaler,

FFS 2019:2

Sida 2

via tråd eller radiovågor, på optisk väg

eller via andra elektromagnetiska överfö-

ringsmedier oberoende av vilken typ av

information som överförs.

Handling

Detsamma som anges i 2 kap. 3 § tryck-

frihetsförordningen.

It-utrymme

Utrymme som innehåller växlar, kors-

kopplingar och servrar samt datorhallar.

Lagringsmedium

Permanent minnesmedium som används

för att kunna lagra och läsa uppgifter.

Skadlig kod

Otillåten programkod som är till för att

ändra, röja, förstöra eller avlyssna ett

elektroniskt

kommunikationsnät

eller

funktioner eller uppgifter i ett informat-

ionssystem.

Säkerhetskänslig verksamhet

Detsamma som anges i 1 kap. 1 § säker-

hetsskyddslagen (2018:585).

Säkerhetsskyddsklassificerad

handling

Detsamma som anges i 1 kap. 4 § säker-

hetsskyddsförordningen (2018:658).

Säkerhetsskyddsklassificerat

lagringsmedium

Lagringsmedium som innehåller eller är

avsett att innehålla säkerhetsskyddsklassi-

ficerade uppgifter, om uppgifterna inte är

krypterade med kryptografiska funktioner

som har godkänts av Försvarsmakten.

Säkerhetsskyddsklassificerade

uppgifter

Detsamma som anges i 1 kap. 2 § säker-

hetsskyddslagen (2018:585).

FFS 2019:2

Sida 3

3 § Myndigheten ska ha rutiner för att upptäcka, bedöma och hantera inciden-

ter och avvikelser som rör säkerhetskänslig verksamhet samt sådana fel eller

brister i säkerhetsskyddet som inte endast är av ringa betydelse. Rutinerna ska

dokumenteras.

4 § För signalskyddstjänsten inklusive kryptografiska funktioner som är av-

sedda för skydd av säkerhetskänslig verksamhet ska Försvarsmaktens före-

skrifter om signalskyddstjänsten tillämpas istället för denna författning.

Särskilda underrättelseuppgifter och särskilda underrättelsehandlingar

5 § För särskilda underrättelseuppgifter och särskilda underrättelsehandlingar

gäller även Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd för särskilda

underrättelseuppgifter och särskilda underrättelsehandlingar.

2 kap. Säkerhetsskyddsplanering

1 § I 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 2 kap. 1 § säkerhets-

skyddsförordningen (2018:658) finns föreskrifter om säkerhetsskyddsanalys

och att säkerhetsskyddsanalysen ska omfatta vilka hot och sårbarheter som

finns kopplade till myndighetens skyddsvärden.

2 § Myndighetens säkerhetsskyddsplanering ska innehålla en säkerhets-

skyddsanalys och en säkerhetsskyddsplan. Myndigheten ska vartannat år och

vid behov utvärdera säkerhetsskyddsplaneringen, inklusive analysen och pla-

nen.

3 § En säkerhetsskyddsanalys ska innehålla en beskrivning av myndighetens

verksamhet och organisation samt dess skyddsvärden (verksamhetsbeskriv-

ning).

FFS 2019:2

Sida 4

Myndigheten ska beakta Försvarsmaktens dimensionerande hotbeskriv-

ning och ta fram en hotbild som är relevant, anpassad och aktuell i förhål-

lande till den säkerhetskänsliga verksamheten som myndigheten bedriver.

4 § Med säkerhetsskyddsanalysen som grund ska myndigheten upprätta en

säkerhetsskyddsplan. Av planen ska framgå vilka säkerhetsskyddsåtgärder

som ska vidtas, vem som har ansvaret och när respektive åtgärd ska vara ge-

nomförd. Behov av resurser, ansvarsfördelning, organisation, utbildning, öv-

ning samt rutiner och bestämmelser ska särskilt framgå.

Säkerhetsskyddsplanen ska även beskriva vilka åtgärder som behöver vid-

tas inför, under eller efter sådana avbrott och störningar i myndighetens sä-

kerhetskänsliga verksamhet som kan medföra mer än ringa skada.

5 § Innan myndighetens säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan bes-

lutas ska myndighetens ledning orienteras.

3 kap. Informationssäkerhet

Behörighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1 § I 2 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns föreskrifter om

vem som är behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Myndigheten ska dokumentera vilka personer som är behöriga (behörig-

hetsförteckning) att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är

placerade i säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller högre.

2 § Om inget annat anges, avses med säkerhetsskyddsklassificerad handling

även säkerhetsskyddsklassificerad elektronisk handling.

Med begreppet säkerhetsskyddsklassificerad handling avses både allmänna

och icke allmänna handlingar.

FFS 2019:2

Sida 5

Materiel och tryckta skrifter

3 § Materiel som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ges

ett säkerhetsskydd som motsvarar vad som gäller för säkerhetsskyddsklassifi-

cerade lagringsmedier.

Bestämmelser om säkerhetsskyddsklassificerade lagringsmedier finns även

i 4 kapitlet.

4 § En tryckt skrift som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

ska ges det säkerhetsskydd som gäller för en säkerhetsskyddsklassificerad

allmän handling.

Lån av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar

5 § En myndighet som lånar en säkerhetsskyddsklassificerad handling från en

annan myndighet ska ge handlingen det säkerhetsskydd som gäller för en sä-

kerhetsskyddsklassificerad allmän handling.

Anteckning om säkerhetsskyddsklass

6 § Bestämmelser om sekretessmarkering finns i 5 kap. 5 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om anteckning om säkerhets-

skyddsklass finns i 3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

7 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska på första sidan förses med

en anteckning (märkning) om den högsta säkerhetsskyddsklassen som uppgif-

terna i handlingen är placerade i. Om handlingen innehåller bilagor, får varje

bilaga på första sidan förses med den högsta säkerhetsskyddsklassen som

uppgifterna i bilagan är placerade i.

Övriga sidor i handlingen ska ha samma märkning som på första sidan av

handlingen eller bilagan, eller vara märkta med den högsta säkerhetsskydds-

klassen som uppgifterna på sidan tillhör.

FFS 2019:2

Sida 6

En säkerhetsskyddsklassificerad elektronisk handling får istället förses

med märkning om säkerhetsskyddsklass på lämpligt sätt med hänsyn till de

informationssystem som handlingen behandlas i. En sådan märkning ska då

den elektroniska handlingen visas, så långt som möjligt uppfylla kraven i

första och andra stycket.

8 § Ett säkerhetskyddsklassificerat lagringsmedium ska på höljet förses med

en anteckning (märkning) om den högsta säkerhetsskyddsklass lagringsme-

diet är avsett för.

Om lagringsmediet är fast monterat i utrustning som omöjliggör märkning

på lagringsmediet ska märkningen i stället göras på utrustningen eller annan

lämplig plats i anslutning till lagringsmediet.

9 § Myndigheten ska ha rutiner för ändring respektive borttagning av märk-

ning av säkerhetsskyddsklass.

Rutinerna ska minst reglera vem som får besluta om ändringen respektive

borttagningen samt hur ändringen respektive borttagningen ska genomföras.

Rutinerna ska dokumenteras.

10 § Ändring respektive borttagning av märkning av säkerhetsskyddsklass

som gäller för en kvalificerat hemlig handling får ske först efter hörande av

den myndighet som har upprättat handlingen.

Vid ärende om utlämning av allmän handling enligt tryckfrihetsförord-

ningen får myndigheten höra den myndighet som har upprättat handlingen.

Åtgärder med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagrings-

medier

11 § En säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling som är placerad i sä-

kerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska på första sidan märkas med

handlingens beteckning, exemplarnummer, antal sidor samt bilagor, om såd-

FFS 2019:2

Sida 7

ana följer med. Av bilaga och blad i bok med lösbladssystem ska framgå till

vilken handling bilagan respektive bladet hör.

För en säkerhetsskyddsklassificerad elektronisk allmän handling som är

placerad i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre får märkning en-

ligt första stycket istället göras på lämpligt sätt med hänsyn till de informat-

ionssystem som handlingen behandlas. Märkningen behöver inte omfatta ex-

emplarnummer och antal sidor.

12 § En säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling som är placerad i sä-

kerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska på handlingens sändlista

märkas med hur många exemplar av handlingen som har framställts och vilka

som är mottagare av respektive exemplar. Motsvarande uppgifter ska anges i

diariet där handlingen är diarieförd, eller i ett register för uppföljning av ex-

emplar av säkerhetsskyddsklassificerade allmänna handlingar.

Första stycket gäller inte för säkerhetsskyddsklassificerade elektroniska

allmänna handlingar.

13 § Ett säkerhetskyddsklassificerat lagringsmedium som är placerat i säker-

hetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska märkas med identifierings-

uppgift på höljet.

Om lagringsmediet är fast monterat i utrustning som omöjliggör märkning

på lagringsmediet ska märkningen i stället göras på utrustningen eller annan

lämplig plats i anslutning till lagringsmediet.

14 § Myndigheten ska besluta vilka rutiner som ska tillämpas i samband med

kopiering av eller utdrag ur en säkerhetsskyddsklassificerad handling som är

placerad i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre. Rutinerna ska

dokumenteras.

Har en kopia av en säkerhetsskyddsklassficerad allmän handling som är

placerad i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre gjorts, ska uppgift

om detta liksom uppgift om till vem kopian eller utdraget har lämnats anteck-

nas i det register eller liggare där handlingen är diarieförd eller i ett register

FFS 2019:2

Sida 8

för uppföljning av exemplar av säkerhetsskyddsklassificerade allmänna hand-

lingar.

Kvittering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagringsme-

dier

15 § När en säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling eller ett säkerhets-

skyddsklassificerat lagringsmedium som är placerat i säkerhetsskyddsklassen

konfidentiell eller högre tas emot ska mottagandet kvitteras med underskrift,

namnförtydligande och datum. Ett namnförtydligande får vara en kod.

När en säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling eller ett säkerhets-

skyddsklassificerat lagringsmedium återlämnas ska detta antecknas på kvitto-

kopian. Kvittokopian för en handling som är placerad i säkerhetsskyddsklas-

sen konfidentiell eller hemlig ska bevaras i minst 10 år. Kvittokopian för en

handling som är placerad i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska

bevaras i minst 25 år.

Mottagande av en säkerhetskyddad elektronisk handling behöver dock inte

kvitteras om mottagandet sker i ett informationssystem där det i en säkerhets-

logg noteras vem som tagit del av handlingen.

16 § Vad som föreskrivs i 15 § gäller inte när arkiv-, expeditions-, sambands-

eller tryckeripersonal tar emot en sådan säkerhetsskyddsklassificerad hand-

ling eller ett säkerhetsskyddsklassificerat lagringsmedium för registrering,

kopiering, distribution, arkivering eller förstöring, om inte den som lämnar

över handlingen begär det. Vad som föreskrivs i 15 § gäller inte heller för

personal som arbetar med drift av informationssystem för sådana säkerhets-

skyddsklassificerade lagringsmedier som hanteras i driften av informationssy-

stemen.

17 § Myndigheten ska ha rutiner för hur kvittering ska göras om uppgifter i

en säkerhetsskyddklassificerad allmän handling som är placerad i säkerhets-

FFS 2019:2

Sida 9

skyddsklassen kvalificerat hemlig, lämnas muntligt eller genom visning. Ru-

tinerna ska dokumenteras.

18 § I det diarium där en säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling som

är placerad i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre är diarieförd

ska anges vem som förvarar handlingen eller om handlingen har förkommit,

arkiverats eller gallrats. Uppgifterna får istället för i diariet antecknas i ett

register för uppföljning av exemplar av säkerhetsskyddsklassificerade all-

männa handlingar.

För säkerhetskyddsklassificerade elektroniska allmänna handlingar får det

istället anges i vilket informationssystem handlingen behandlas.

19 § Myndigheten ska föra ett register över myndighetens säkerhetsskydds-

klassificerade lagringsmedier. Av registret ska det framgå lagringsmediets

identifieringsuppgifter, vem som förvarar det och om mediet har förkommit,

arkiverats eller förstörts.

Ett säkerhetsskyddsklassificerat lagringsmedium som används endast en

gång för omedelbar överföring av säkerhetskyddsklassificerade uppgifter

mellan två informationssystem och som därefter omedelbart förstörs behöver

inte föras in i registret.

Medförande av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagrings-

medier utanför myndighetens lokaler

20 § Myndigheten ska besluta i vilken omfattning säkerhetsskyddsklassifice-

rade handlingar och lagringsmedier som är placerade i säkerhetsskyddsklas-

sen konfidentiell eller högre får medföras från myndighetens lokaler eller

områden. Beslutet ska dokumenteras.

Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagringsmedier som medförs

från myndigheten ska vara under kontroll eller förvaras på ett sätt som mots-

varar den skyddsnivå som gäller för förvaringen av handlingarna respektive

lagringsmedierna inom myndighetens lokaler.

FFS 2019:2

Sida 10

En säkerhetsskyddsklassificerad handling eller ett säkerhetsskyddsklassifi-

cerat lagringsmedium som har medförts utanför myndighetens lokaler eller

områden ska snarast möjligt återföras eller överlämnas till den som ska för-

vara handlingen eller lagringsmediet.

Inventering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagrings-

medier

21 § I 3 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns föreskrifter

om att säkerhetsskyddsklassificerade allmänna handlingar som är placerade i

säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska inventeras minst en gång per

år.

Säkerhetsskyddsklassificerade allmänna handlingar som är placerade i sä-

kerhetsskyddsklassen konfidentiell eller hemlig ska inventeras en gång per år.

Säkerhetskyddsklassificerade elektroniska handlingar behöver inte inven-

teras.

22 § Ett säkerhetsskyddsklassificerat lagringsmedium som är placerat i säker-

hetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska inventeras en gång per år.

Gallring och förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och

lagringsmedier

23 § För gallring av säkerhetsskyddsklassificerade allmänna handlingar gäller

särskilda bestämmelser som meddelas av Riksarkivet.

24 § Förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagringsme-

dier ska ske så att återskapande av uppgifterna omöjliggörs.

Förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade allmänna handlingar och lag-

ringsmedier som är placerade i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller

högre ska dokumenteras.

FFS 2019:2

Sida 11

Åtgärder vid distribution av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar

och lagringsmedier

25 § Myndigheten ska ha rutiner för hur säkerhetsskyddsklassificerade hand-

lingar och lagringmedier som är placerade i säkerhetsskyddsklassen konfiden-

tiell eller högre ska distribueras inom och utom myndigheten. Rutinerna ska

dokumenteras. Myndigheten ska se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas

under distributionen.

En försändelse med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar eller lag-

ringsmedier som är placerade i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller

högre ska sändas med en distributör som har godkänts av myndigheten. En

sådan distributör ska kunna verifiera att försändelsen har levererats till motta-

garen.

Första och andra styckena gäller inte för säkerhetsskyddsklassificerade

elektroniska handlingar.

26 § En myndighet ska besluta hur transporter av säkerhetsskyddsklassifice-

rade handlingar och lagringsmedier ska genomföras. Beslutet ska dokumente-

ras.

Delgivning och distribution till utländsk myndighet och mellanfolklig

organisation

27 § I 3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) föreskrivs att om

en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan antas komma att lämnas över

till utländska myndigheter eller leverantörer, ska den förses med en anteck-

ning om ursprungsland om det inte är olämpligt.

Om myndigheten har beslutat att en säkerhetsskyddsklassificerad handling

får delges till någon utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation får

handlingens första sida märkas med en sådan upplysning.

FFS 2019:2

Sida 12

En säkerhetsskyddsklassificerad elektronisk handling får istället märkas

enligt första och andra stycket på lämpligt sätt med hänsyn till de informat-

ionssystem som handlingen behandlas i.

28 § Om ett säkerhetskyddsklassificerat lagringsmedium kan antas komma att

lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer ska lagringsmediet

förses med en märkning om ursprungsland om det inte är olämpligt.

29 § I 3 kap. 10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

finns föreskrifter om försändelser med säkerhetsskyddsklassificerade hand-

lingar till utlandet.

En myndighet får inom ramen för ett samarbete med ett annat land eller en

mellanfolklig organisation komma överens om att distribuera säkerhets-

skyddsklassificerade handlingar på annat sätt än vad som föreskrivs i 3 kap.

10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen.

4 kap. Informationssäkerhet i och kring informationssystem

1 § Vad som anges om informationssystem gäller även för sådana informat-

ionssystem som utgörs endast av ett elektroniskt kommunikationsnät.

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade lagringsmedier

2 § Ett säkerhetsskyddsklassificerat lagringsmedium får endast hanteras i ett

informationssystem som uppfyller de krav som gäller för hantering av uppgif-

ter i den högsta säkerhetsskyddsklass som någon av uppgifterna på lagrings-

mediet har placerats i eller kan komma att placeras i.

3 § Ett säkerhetsskyddsklassificerat lagringsmedium som innehåller eller har

innehållit säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån hemlig eller kvali-

ficerat hemlig får inte återanvändas i ett informationssystem som är avsett för

FFS 2019:2

Sida 13

behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är placerade i en

lägre säkerhetsskyddsklass.

4 § Ett säkerhetsskyddsklassificerat lagringsmedium som innehåller säker-

hetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån begränsat hemlig eller konfiden-

tiell får återanvändas i ett informationssystem om myndigheten har rutiner för

att säkerställa att inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter längre kan

utläsas ur lagringsmediet.

Åtgärder inför driftsättning

5 § I 3 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns bestämmelser

om särskild säkerhetsskyddsbedömning inför driftsättning av informationssy-

stem.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska utgå från verksamhetens

säkerhetsskyddsanalys och omfatta vilka hot och sårbarheter som finns i och

kring systemet samt en beskrivning av den säkerhetskänsliga verksamhet som

systemet ska stödja.

Myndigheten ska i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen, utöver

krav på skydd mot röjande av de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som

kommer att hanteras i informationssystemet, också ta ställning till den säker-

hetskänsliga verksamhetens krav på tillgänglighet till informationssystemet,

och de uppgifter som behandlas i det, och verksamhetens krav på riktighet för

dessa uppgifter.

6 § Myndigheten ska granska och godkänna att skyddsåtgärderna i och kring

informationssystemet uppfyller de säkerhetskrav som har identifierats i den

särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och att åtgärderna som beskrivs i 15–

27 §§ har implementerats och ger avsedd förmåga. I granskningen ska syste-

mets säkerhetsförmåga testas. Granskningen och godkännandet ska dokumen-

teras.

FFS 2019:2

Sida 14

De personer som ansvarar för utvecklingen av systemet får inte ansvara för

granskningen och godkännandet av skyddsåtgärderna.

7 § Myndigheten ska genom granskning eller på annat sätt förvissa sig så

långt möjligt om att hård- och mjukvara som ska användas i informationssy-

stem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet bedöms vara tillför-

litlig ur säkerhetsskyddsynpunkt.

8 § Ett informationssystem får inte godkännas från säkerhetssynpunkt (ackre-

diteras) innan åtgärderna enligt 6 § har godkänts.

Begäran om samråd

9 § En begäran om samråd enligt 3 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658) ska ställas till Försvarsmaktens högkvarter. De uppgifter som För-

svarsmakten efterfrågar ska tillhandahållas av den begärande myndigheten.

Drift och förvaltning av informationssystem

10 § En myndighet som avser att använda ett informationssystem i säkerhets-

känslig verksamhet ska besluta vilka rutiner, resurser och kompetenser för

drift, förvaltning, underhåll, övervakning och hantering av incidenter som är

nödvändiga ur säkerhetsskyddssynpunkt under hela systemets livscykel. Be-

slutet ska dokumenteras.

Myndigheten ska fortlöpande förvalta och underhålla de informationssy-

stem som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet så att säkerhetsskyd-

det i och kring systemen kan upprätthållas.

11 § Myndigheten ska dokumentera de informationssystem som har betydelse

för säkerhetskänslig verksamhet. System som är av särskild betydelse vid

höjd beredskap ska dokumenteras särskilt.

FFS 2019:2

Sida 15

Dokumentationen ska beskriva systemets hård- och mjukvara, systemets

kommunikation och beroenden, informationsflöden och datautbyten samt de

skyddsåtgärder som avser systemet och vad som i övrigt är av betydelse för

att kunna upprätthålla säkerheten i och kring systemet.

Övervakning

12 § Myndigheten ska kontinuerligt övervaka de informationssystem som är

anslutna till ett elektroniskt kommunikationsnät, och som har betydelse för

säkerhetskänslig verksamhet, för att kunna upptäcka, analysera och bedöma

förändringar och händelser som kan indikera skadlig eller obehörig påverkan,

åtkomst eller nyttjande, eller försök till detta, eller obehörig dataöverföring

till eller från systemet.

Åtgärder vid förändringar i och kring informationssystem

13 § De skyddsåtgärder i och kring ett informationssystem som ska användas

i säkerhetskänslig verksamhet ska fortlöpande anpassas för att möta föränd-

ringar i hot och ny kunskap om sårbarheter. Vid behov ska den särskilda sä-

kerhetsskyddsbedömningen och dokumentationen av informationssystemet

uppdateras.

14 § Ett informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksam-

het ska godkännas ur säkerhetsskyddssynpunkt på nytt om det sker föränd-

ringar i eller kring systemet som negativt kan påverka säkerheten i systemet.

Ett sådant godkännande ska föregås av uppdatering av den särskilda säker-

hetsskyddsbedömningen och granskning enligt 5–6 §§.

Autentisering och behörighetskontroll

15 § För informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verk-

samhet ska en myndighet vidta skyddsåtgärder som ger förmåga att verifiera

FFS 2019:2

Sida 16

användares identitet och behörighet innan dessa ges tillgång till systemet,

samt styra åtkomst till uppgifter, funktioner och resurser i systemet enbart till

de användare som har tilldelats behörighet till dessa.

Vad som gäller för användare i första stycket gäller också för informat-

ionssystem och processer i informationssystem som ges tillgång till uppgifter,

funktioner och resurser.

16 § Tilldelning av identiteter och behörigheter i informationssystem som ska

användas i säkerhetskänslig verksamhet ska vara möjlig att granska för att

avgöra vilka användare eller resurser som har tillgång till systemet och vilka

behörigheter som de har tilldelats i systemet. Myndigheten ska regelbundet

granska behörigheterna för att se till att de är ändamålsenliga och aktuella.

Säkerhetsloggning

17 § För informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verk-

samhet ska en myndighet vidta skyddsåtgärder som ger förmåga att registrera

händelser i eller kring systemet som är av betydelse för säkerheten i säker-

hetsloggar. En analys av säkerhetsloggar ska genomföras regelbundet för in-

formationssystem som är avsedd att användas av flera personer. Analysen ska

dokumenteras.

18 § Säkerhetsloggar och säkerhetskopior av dessa ska skyddas så att de finns

tillgängliga när de behövs, att deras riktighet bevaras och att obehörig åt-

komst försvåras.

Intrångsskydd och intrångsdetektering

19 § För informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verk-

samhet ska en myndighet vidta skyddsåtgärder som ger förmåga att detektera

och avvärja intrång, försök till intrång eller skadlig inverkan på systemet samt

detektera och avvärja obehörig kommunikation med systemet.

FFS 2019:2

Sida 17

20 § Myndigheten ska se till att informationssystem som har betydelse för

säkerhetskänslig verksamhet separeras från övriga informationssystem som

inte omfattas av krav på säkerhetsskydd.

Skydd mot skadlig kod

21 § För informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verk-

samhet ska en myndighet vidta skyddsåtgärder som ger förmåga att försvåra

och upptäcka inmatning, försök till inmatning, exekvering eller försök till

exekvering av skadlig kod eller annan obehörig kod i systemet.

Bevarande av riktighet

22 § För informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verk-

samhet ska en myndighet vidta skyddsåtgärder som ger förmåga att upptäcka

och försvåra obehörig förändring (bevarande av riktighet) av informationssy-

stemet och dess säkerhetsskydd.

Säkerhetskopiering

23 § För informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verk-

samhet ska en myndighet vidta skyddsåtgärder som ger förmåga att säker-

hetskopiera och vid behov återställa mjukvara, konfigurationsdata och andra

uppgifter som är av betydelse för verksamheten, informationssystemets funkt-

ion eller säkerhetsskyddet, och som inte lätt kan återskapas på annat sätt.

Kontroll av att säkerhetskopior kan återläsas ska genomföras regelbundet.

24 § Säkerhetskopior ska förvaras åtskilt från informationssystemet och

skyddas så att de finns tillgängliga när de behövs, att deras riktighet bevaras

och att obehörig åtkomst till säkerhetskopiorna försvåras.

FFS 2019:2

Sida 18

Skydd mot röjande signaler och obehörig avlyssning

25 § I 3 kap. 4 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns

bestämmelser om skyddsåtgärder mot röjande signaler. En myndighet ska

besluta om säkerhetskrav för skydd mot röjande signaler (RÖS). Beslutet ska

dokumenteras.

26 § I 3 kap. 5 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns

bestämmelser om när säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska skyddas

med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten.

För informationssystem som har betydelse för säkerhetskänslig verksam-

het ska en myndighet vidta skyddsåtgärder som ger förmåga att försvåra att

uppgifter kommer obehöriga till del, ändras eller förstörs vid kommunikation

mellan informationssystemets delsystem eller vid kommunikation till andra

informationssystem.

Säkerhetskonfiguration

27 § Ett informationssystem som ska användas i säkerhetskänslig verksamhet

ska konfigureras för att minska sårbarheter genom att ta bort eller stänga av

funktioner och tjänster som inte behövs, använda lämpliga och möjliga säker-

hetsfunktioner i systemet samt konfigurera systemet utifrån vedertagna re-

kommendationer.

Undantag från krav på skyddsåtgärder

28 § Myndigheten får ansöka om undantag från 3 kap. 4 § första stycket sä-

kerhetsskyddsförordningen (2018:658) enligt det förfaringssätt som För-

svarsmakten bestämmer.

FFS 2019:2

Sida 19

5 kap. Fysisk säkerhet

1 § Myndigheten ska vidta de fysiska säkerhetsskyddsåtgärder som krävs för

att skydda säkerhetsklassificerade uppgifter och säkerhetskänslig verksamhet.

Detta omfattar även detektering av farliga ämnen, vapen samt avlyssnings-

och störutrustning.

Tillträde och bevakning

2 § Myndigheten ska ha rutiner för tillträde till myndighetens områden, bygg-

nader och andra anläggningar eller objekt. Rutinerna ska dokumenteras.

3 § När myndigheten medger en person tillträde till myndighetens områden,

byggnader och andra anläggningar eller objekt där det bedrivs verksamhet

som kräver säkerhetsskydd ska myndigheten se till att personen genom be-

sökstillstånd eller på annat sätt har fått myndighetens tillstånd till tillträde och

att personen har styrkt sin identitet. Vid myndigheten ska det för varje besö-

kare antecknas dennes namn, personnummer, passnummer eller nummer på

annan identitetshandling, den myndighet, organisation eller motsvarande som

besökaren företräder och dagen för besöket. Sådana anteckningar ska bevaras

i minst 10 år.

Första stycket ska dock tillämpas med beaktande av allmänhetens rätt att

utan att uppge sin identitet ta del av allmänna handlingar.

4 § Bevakning med personal eller tekniska bevakningssystem ska finnas vid

alla passerställen till platser där det bedrivs säkerhetskänslig verksamhet.

5 § Om ett tekniskt bevakningssystem avser

1. utrymmen där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är place-

rade i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre förvaras och

behandlas, eller

2. platser där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs och där en inträffad

skada kan vara mer än inte obetydlig för Sveriges säkerhet,

FFS 2019:2

Sida 20

ska säkerhetsskyddet av de centrala delarna i det tekniska bevakningssystemet

uppfylla de krav på förvaring som gäller för lägst skyddsnivå 2.

Myndigheten ska utreda vilket säkerhetsskydd som behövs för att säker-

ställa bevakningssystemets funktionalitet. En sådan utredning ska dokumente-

ras.

6 § Myndigheten ska besluta vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid larm

från områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där säkerhets-

känslig verksamhet bedrivs. Beslutet ska dokumenteras.

Nycklar, kort och koder

7 § Nycklar, kort och koder som var för sig ger tillträde till säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet ska vara under

kontroll eller förvaras i motsvarande skyddsnivå som de ger tillträde till.

8 § En kod ska bestämmas och ställas in av den som har tilldelats ett utrymme

där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förvaras eller där säkerhetskäns-

lig verksamhet bedrivs.

9 § En nyckel, ett kort eller en kod får innehas endast av den som har ansvaret

för utrymmet, om inte myndigheten har beslutat annat.

10 § Det ska finnas en förteckning över samtliga nycklar, kort och koder till

områden, byggnader eller utrymmen som

1. innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är placerade i

säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller högre, eller

2. används för säkerhetskänslig verksamhet om en inträffad skada kan

vara mer än inte obetydlig för Sveriges säkerhet.

Av förteckningen ska framgå till vem och när en nyckel, ett kort eller en

kod har lämnats samt var reservnyckel och kod eller kort i reserv förvaras.

FFS 2019:2

Sida 21

11 § Om det finns anledning att anta att en nyckel eller ett kort har förlorats

eller kopierats, att en kod har röjts eller att en nyckel, kort eller kod har an-

vänts av någon obehörig person, ska förhållandet omedelbart rapporteras till

myndighetens säkerhetsskyddschef eller till den han eller hon bestämmer.

Förvaring

12 § I bilaga 1 till denna författning anges de krav som gäller för respektive

skyddsnivå. Ett förvaringsutrymme för säkerhetsskyddsklassificerade hand-

lingar ska uppfylla de krav som gäller för skyddsnivå 1, 2, 3 eller 4.

13 § Myndigheten får besluta att områden, byggnader och andra anläggningar

eller objekt ska vara en administrativ zon och en säkerhetszon. Beslutet ska

dokumenteras.

14 § I bilaga 2 till denna författning anges de krav som gäller för administra-

tiv zon respektive säkerhetszon.

15 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling som är placerad i säkerhets-

skyddsklassen begränsat hemlig ska vara under kontroll eller förvaras inlåst

eller i en låst lokal som endast den som är behörig att ta del av handlingen har

tillträde till. Lokalen eller förvaringsutrymmet ska uppfylla de krav som gäl-

ler för skyddsnivå 1 vid förvaring i eller utanför en administrativ zon eller en

säkerhetszon.

16 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling som är placerad i säkerhets-

skyddsklassen konfidentiell eller hemlig ska vara under kontroll eller förvaras

inlåst i ett förvaringsutrymme som uppfyller de krav som gäller för skydds-

nivå 2 i en säkerhetszon eller skyddsnivå 3 i en administrativ zon. Om en så-

dan handling inte förvaras i någon zon ska handlingen förvaras i ett larmat

utrymme i lägst skyddsnivå 3.

FFS 2019:2

Sida 22

17 § En säkerhetsskyddsklassificerad handling som är placerad i säkerhets-

skyddsklassen kvalificerat hemlig ska vara under kontroll eller förvaras inlåst

i ett larmat utrymme i skyddsnivå 4 vid förvaring i eller utanför en administ-

rativ zon eller en säkerhetszon.

18 § Myndigheten får fatta beslut som avviker från 15–17 §§ under förutsätt-

ning att motsvarande skydd kan upprätthållas. Beslutet ska dokumenteras.

19 § Om myndigheten har beslutat att personalen under kortare tid får lämna

säkerhetsskyddsklassificerade handlingar framme i ett låst arbetsrum, ska

huvudnycklar och reservnycklar förvaras så att någon obehörig inte kan

komma åt dem.

Utrymmen för muntlig delgivning

20 § Myndigheten ska besluta vilka utrymmen som är godkända för regel-

bunden muntlig delgivning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är

placerade i säkerhetsskyddsklass konfidentiell eller högre.

Av beslutet ska det framgå hur det säkerställs att endast behörig personal

har tillträde till utrymmet samt vilken utrustning som får medföras eller finnas

i utrymmet.

Beslutet ska dokumenteras.

Skydd för it-utrymmen

21 § I bilaga 1 till denna författning anges de krav som gäller för respektive

skyddsnivå. It-utrymmen ska uppfylla de krav som gäller för skyddsnivå 2, 3

eller 4.

22 § Om det i it-utrymmen behandlas uppgifter som är placerade i säkerhets-

skyddsklassen begränsat hemlig ska it-utrymmena uppfylla de krav som gäl-

ler för skyddsnivå 2.

FFS 2019:2

Sida 23

Om det i it-utrymmen behandlas uppgifter som är placerade i säkerhets-

skyddsklassen konfidentiell eller hemlig ska it-utrymmena uppfylla de krav

som gäller för skyddsnivå 3 samt förses med larm.

Om det i it-utrymmen behandlas uppgifter som är placerade i säkerhets-

skyddsklassen kvalificerat hemlig ska it-utrymmena uppfylla de krav som

gäller för skyddsnivå 4 samt förses med larm.

23 § It-utrymmen ska förses med ett system för inpassering. Av systemet ska

det framgå när och vem som har haft tillträde till utrymmet samt andra hän-

delser som är av betydelse för säkerheten.

24 § Ett it-utrymme där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs där en inträffad

skada kan vara mer än inte obetydlig för Sveriges säkerhet, ska uppfylla de

krav som gäller för skyddsnivå 3 samt förses med larm.

25 § Myndigheten får fatta beslut som avviker från 21–22 och 24 §§ under

förutsättning att motsvarande skyddsnivå kan upprätthållas. Beslutet ska do-

kumenteras.

6 kap. Säkerhetsprövning

1 § Av 3 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att den som ge-

nom en anställning eller på något annat sätt deltar i säkerhetskänslig verk-

samhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen ska dokumenteras.

2 § Myndigheten ska se till att den som genomför säkerhetsprövning har rele-

vant utbildning och är lämplig för uppgiften.

Placering i säkerhetsklass

3 § Myndigheten ska analysera vilka anställningar samt annat deltagande i

myndighetens säkerhetskänsliga verksamhet som ska placeras i säkerhets-

FFS 2019:2

Sida 24

klass, samt vilket övrigt deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten

som endast ska vara föremål för säkerhetsprövning. Myndigheten ska därvid

särskilt beakta 3 kap. 10 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Myndigheten ska vidare utgå från myndighetens säkerhetsskyddsanalys

och särskilt beakta förekomsten av internationella åtaganden om säkerhets-

skydd. Av analysen ska skälet till placering i säkerhetsklass framgå.

Analysen ska dokumenteras.

4 § Myndigheten ska förteckna vilka anställningar och annat deltagande i den

säkerhetskänsliga verksamheten som har placerats i säkerhetsklass, eller som

endast ska föregås av registerkontroll enligt 3 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen

(2018:585).

Grundutredning

5 § Bestämmelser om grundutredning finns i 5 kap. 2 § säkerhetsskyddsför-

ordningen (2018:658).

En grundutredning inför en anställning eller annat deltagande i säkerhets-

känslig verksamhet som är placerad i säkerhetsklass ska innefatta en säker-

hetsprövningsintervju.

Grundutredningen ska dokumenteras.

Uppföljande säkerhetsprövning

6 § Myndigheten ska genomföra uppföljande säkerhetsprövning. Prövningen

ska fördjupa personkännedomen och särskild vikt ska vid en bedömning läg-

gas vid personliga förhållanden.

Den uppföljande säkerhetsprövningen ska dokumenteras.

7 § Myndigheten ska förebygga och vidta rimliga skyddsåtgärder för att

minska sårbarheter hos personer som deltar i myndighetens säkerhetskänsliga

verksamhet.

FFS 2019:2

Sida 25

Avslutande samtal

8 § Myndigheten ska genomföra ett avslutande samtal när personens delta-

gande i den säkerhetskänsliga verksamheten upphör. Det avslutande samtalet

ska dokumenteras.

Om personen har tagit del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska

denne upplysas om räckvidden och innebörden av den sekretess och tystnads-

plikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller 5 kap.

2 § andra stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ett sådant samtal behöver inte genomföras om det är uppenbart obehövligt.

7 kap. Utbildning och övning

1 § I 5 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns föreskrifter om

utbildning i säkerhetsskydd. Sådan utbildning ska genomföras innan personen

får delta i säkerhetskänslig verksamhet.

2 § Myndigheten ska regelbundet utbilda och öva myndighetens personal och

andra som deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten i säkerhetsskydd. Om-

fattningen och innehållet ska utgå från myndighetens säkerhetsskyddsplan.

Myndigheten ska föra en förteckning över de anställda och andra som har

genomgått utbildning i säkerhetsskydd, samt vilken utbildning som genom-

förts och när. En genomförd övning ska dokumenteras.

8 kap. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

1 § Myndigheten ska innan en upphandling påbörjas analysera om uppdraget

rör säkerhetskänslig verksamhet.

Om upphandlingen rör säkerhetskänslig verksamhet ska myndigheten ta

fram en plan för hur säkerhetsskyddet ska regleras i uppdraget. Vid behov ska

myndighetens säkerhetsskyddsplanering revideras.

Analysen och planen ska dokumenteras.

FFS 2019:2

Sida 26

2 § En bedömning av en leverantörs lämplighet ur säkerhetsskyddssynpunkt

ska göras innan ett säkerhetsskyddsavtal tecknas. Bedömningen ska doku-

menteras.

3 § I 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) föreskrivs om krav på sä-

kerhetsskyddsavtal vid upphandlingar där det förekommer säkerhetsskydds-

klassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre

eller säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges sä-

kerhet.

En myndighet som avser att genomföra en upphandling som rör säkerhets-

skyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig

eller säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges sä-

kerhet ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls.

4 § Av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att myndigheten ska

utse vem som är behörig att ingå ett säkerhetsskyddsavtal.

5 § En begäran om samråd enligt 2 kap. 6 § andra stycket 2 säkerhetsskydds-

förordningen (2018:658) ska ställas till Försvarsmaktens högkvarter. Till ett

sådant samrådsförfarande ska de uppgifter som Försvarsmakten efterfrågar

tillhandahållas.

6 § Innan en myndighet lämnar ut säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till

en leverantör eller när leverantören ska delta i säkerhetskänslig verksamhet

ska myndigheten göra en analys enligt 6 kap. 3 §. Analysen ska omfatta leve-

rantörens ledning och övriga hos leverantören som avses delta i den säker-

hetskänsliga verksamheten.

7 § Myndigheten ska se till att den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen

som anges i 2 kap. 6 § andra stycket 1 säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658) och sådana analyser och planer som anges i 1 § hålls uppdaterade

till dess att säkerhetsskyddsavtalet upphör att gälla.

FFS 2019:2

Sida 27

8 § Om leverantören utanför myndighetens lokaler ska hantera eller förvara

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidenti-

ell eller högre eller när leverantören utanför myndighetens lokaler ska delta i

säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet,

ska myndigheten om det inte är uppenbart obehövligt vidta följande åtgärder.

1. Kontrollera att lokalerna och övriga förhållanden är lämpliga ur säker-

hetsskyddssynpunkt,

2. dokumentera kontrollen, och

3. se till att det av säkerhetsskyddsavtalet framgår att leverantören ska

upprätta en säkerhetsskyddsinstruktion som ska granskas och godkännas av

myndigheten.

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

9 § En anmälan enligt 2 kap. 9 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska

ställas till Försvarsmaktens högkvarter. Anmälan ska göras snarast, dock sen-

ast 6 månader innan den säkerhetskänsliga verksamheten ska överlåtas. An-

mälan ska omfatta en beskrivning av den verksamhet som myndigheten avser

att överlåta, när överlåtelsen planeras att genomföras och på vilket sätt överlå-

telsen är avsedd att genomföras.

9 kap. Kontroll och tillsyn av säkerhetsskyddet

1 § Myndigheten ska årligen och vid behov kontrollera att regler för säker-

hetsskyddet vid myndigheten följs och att säkerhetsskyddet är anpassat till

aktuell säkerhetsskyddsplanering.

Kontrollen ska dokumenteras.

2 § Av 2 kap. 6 § andra stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att

en verksamhetsutövare ska kontrollera att en leverantör följer säkerhets-

skyddsavtalet. En sådan kontroll ska genomföras regelbundet. Om säkerhets-

skyddsavtalet avser kvalificerat hemliga uppgifter eller säkerhetskänslig verk-

FFS 2019:2

Sida 28

samhet som är av synnerlig betydelse för Sverige säkerhet, ska kontrollen

genomföras varje år.

Kontrollen ska dokumenteras.

3 § Myndigheten ska ha en plan för kontroll av den egna verksamhetens sä-

kerhetsskydd. En sådan plan ska i förekommande fall även omfatta sådan

kontroll som framgår av 2 kap. 6 § andra stycket säkerhetsskyddslagen

(2018:585). Planen ska uppdateras löpande och i planen ska det anges vem

som är ansvarig för att kontroll och uppföljning genomförs.

4 § När Försvarsmakten genomför tillsyn enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 och

andra stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska Försvarsmakten få

tillgång till sådan dokumentation som krävs för att kunna utöva tillsyn över

säkerhetsskyddet.

10 kap. Anmälan

1 § I 2 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) framgår när en

myndighet ska anmäla säkerhetshotande händelser och verksamhet till För-

svarsmakten.

Vid tveksamhet om en säkerhetshotande verksamhet är allvarlig enligt 2

kap. 10 § första stycket 3 säkerhetsskyddsförordningen ska myndigheten

samverka med Försvarsmaktens högkvarter.

2 § Sådana fel eller brister i säkerhetsskyddet som inte endast är av ringa be-

tydelse för Sveriges säkerhet ska snarast åtgärdas och anmälas till Försvars-

maktens högkvarter.

3 § Av en anmälan ska det framgå typ av händelse, tidpunkt och plats för det

inträffade, vilka sårbarheter och brister som har identifierats samt vilken sä-

kerhetskänslig verksamhet som har berörts.

FFS 2019:2

Sida 29

11 kap. Internationell verksamhet

1 § Om det i en överenskommelse som avses i 10 kap. 1 eller 2 §§ regerings-

formen som rör ett visst internationellt samarbete förekommer bestämmelser

om säkerhetsskydd som avviker från denna författning ska bestämmelserna i

avtalet ha företräde.

12 kap. Undantag

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författ-

ning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ären-

den om undantag.

___________

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.

2. Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2)

om säkerhetsskydd med undantag för 2 kap. 2 § som ska gälla till och med den

31 mars 2020.

3. Intill den 31 mars 2020 behöver en säkerhetsskyddsklassificerad hand-

ling inte förses med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna

i handlingen har. Istället ska 2 kap. 2 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS

2015:2) om säkerhetsskydd tillämpas på en sådan handling.

4. Handlingar som har märkts enligt 2 kap. 2 § Försvarsmaktens föreskrifter

(FFS 2015:2) om säkerhetsskydd och som inte har arkiverats behöver inte för-

ses med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifter i handlingen

har.

5. Har en säkerhetsanalys eller en säkerhetsplan beslutats före den 1 april

2019 gäller dessa som säkerhetsskyddsanalys respektive säkerhetsskyddsplan

fram till och med den 31 mars 2020.

FFS 2019:2

Sida 30

6. Beslut enligt 2 kap. 9 § första stycket, 2 kap. 12, 18, 20 och 24 §§ samt 3

kap. 1, 6 och 12 §§ Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhets-

skydd får gälla till och med den 31 mars 2020.

7. Har en ackreditering beslutats före den 1 april 2019 gäller inte 4 kap. 15,

17, 19–25 §§ i den nya författningen.

8. Krav på larm i 5 kap. 16-17 §§, 22 § andra och tredje styckena samt 5

kap. 24 § i den nya författningen avseende larm ska börja gälla den 1 april

2022.

9. En analys enligt 7 kap. 7 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2)

om säkerhetsskydd får gälla som en särskild säkerhetsskyddsbedömning enligt

3 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Micael Bydén

Carin Bratt

FFS 2019:2

Sida 31

Bilaga 1

Utrymmens indelning i skyddsnivåer

Skyddsnivå 1

Byggnad eller lokal där väggar, golv och tak samt dör-

rar består av trämaterial, gipsskivor eller korrugerad

plåt. Dörrar ska vara låsbara.

Flyttbara förvaringsutrymmen med omslutningsytor av

tunnplåt eller träkonstruktion.

Skyddsnivå 2

Byggnad eller lokal med certifierad dörr i lägst klass 2

enligt norm SSF 1078, dörr enligt standard SS–EN

1627 RC/MK 3 eller 4, branddörr i plåt, arkivdörr eller

D-dörr. Väggar, golv och tak ska bestå av betong med

75 mm, sten med 120 mm eller lättbetong med 150 mm

tjocklek. Fönster enligt norm SS 22 44 25 i lägst klass

B 3, fönster i kategori P8B enligt standard SS–EN 356

eller galler certifierade enligt Sveriges Försäkringsför-

bunds normer för galler i gallerklass 3. Omslutningsy-

torna får bestå av annat material med motsvarande

motståndskraft.

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom vapenkista med

beteckning 1-3 eller sprängämneskista.

Skyddsnivå 3

Byggnad eller lokal med certifierad dörr i klass 3 eller

4 enligt norm SSF 1078, dörr enligt standard SS–EN

1627 RC/MK 4, 5 eller 6, splitterskyddad dörr av stål,

förstärkt D-dörr (D+), stötvågsdörr och lucka eller

gastät ståldörr och lucka med minst 30 mm tjocklek.

Väggar, golv och tak ska bestå av armerad betong med

en tjocklek av minst 100 mm. Armeringen får inte

medge genomkrypning. Armeringen ska vara minst 10

FFS 2019:2

Sida 32

mm i diameter och avståndet från centrum till centrum

mellan armeringsstålen får vara högst 250 mm. Fönster

enligt norm SS 22 44 25 i lägst klass B 3, fönster i ka-

tegori P8B enligt standard SS–EN 356 eller galler certi-

fierade enligt Sveriges Försäkringsförbunds normer för

galler i gallerklass 3. Omslutningsytorna får bestå av

annat material med motsvarande motståndskraft.

Ammunitionsbox som är fast monterad i truppservice-

förråd samt flyttbara förvaringsutrymmen såsom värde-

skåp enligt norm SS 3150 och med lägre än 100 skydd-

svärdespoäng, säkerhetsskåp enligt norm SSF 3492 (SS

3492), standard SS-EN 1143-1 grade 0-III, kassaskåp

enligt norm SS 3493, vapenkista med beteckning 1 B, 2

B, 3 B eller 1 TP, vapenkassun som inte är förankrad

på bottenplatta eller motsvarande underlag eller tillträ-

desskyddad container.

Skyddsnivå 4

Byggnad eller lokal med valvdörr, vapenkassundörr,

AD-dörr, VDS-dörr, TD-dörr eller VDB-dörr. Väggar,

golv och tak ska bestå av betong med dubbel,

förskjuten armering med en tjocklek av minst 180 mm.

Armeringen

får

inte

medge

genomkrypning.

Armeringen ska vara minst 12 mm i diameter och

avståndet

från

centrum

till

centrum

mellan

armeringsstålen får vara högst 180 mm. Förskjutning

av armering krävs inte vid högst 130 mm avstånd från

centrum till centrum mellan armeringsstålen. Väggar,

golv, tak och dörrar får bestå av annat material med

motsvarande motståndskraft. Byggnad eller lokal får

inte ha fönster.

FFS 2019:2

Sida 33

Flyttbara förvaringsutrymmen såsom värdeskåp enligt

norm SS 3150 med minst 100 skydds-värdespoäng,

standard SS-EN 1143-1 lägst grade IV, säkerhetsbox

med beteckning 301 eller 302 samt vapenkassun som är

förankrad på bottenplatta eller motsvarande underlag.

Utrymme i skyddsnivå 3 som är larmat med seismiska

detektorer (vibrationsdetektor) och magnetdetektorer

eller placerats i ett volymlarmat utrymme. Om larm har

utlösts eller angreppsförsök har konstaterats ska en sär-

skild avdelad styrka vara på plats, inom sådan tid att ett

intrång i utrymmet kan försvåras.

It-utrymme i skyddsnivå 3 som är larmat med seism-

iska detektorer (vibrationsdetektorer) och magnetdetek-

torer eller som är ett volymlarmat utrymme. Om larm

har utlösts eller angreppsförsök har konstaterats ska en

skyddsåtgärd vidtas så att förlust av information kan

försvåras.

FFS 2019:2

Sida 34

Bilaga 2

Utrymmens indelning i zoner

Administrativ zon

En administrativ zon ska utgöras av eller ingå i ett

skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305).

En administrativ zon ska vid passerställen vara för-

sedda med ett tekniskt bevakningssystem (system för

inpassering) eller personell bevakning eller annan för-

måga som säkerställer att endast behöriga har tillträde.

Myndigheten ska vid passerställen till administrativ

zon kunna kontrollera personer eller fordon.

Myndigheten ska besluta vilka som är behöriga till ad-

ministrativ zon.

Myndigheten ska besluta om rutiner och bestämmelser

hur besökare till administrativ zon ska hanteras.

Säkerhetszon

En säkerhetszon ska vara belägen i en administrativ

zon.

En säkerhetszon ska uppfylla de krav som gäller för

skyddsnivå 2.

Tillträde till en säkerhetszon ska ske med minst tvåfak-

tors autentisering, t.ex. kort och kod.

En säkerhetszon ska vara larmad.

Myndigheten ska överväga behovet av att skydda en

säkerhetszon från insyn.

FFS 2019:2

Sida 35

En säkerhetszon ska vid passerställen vara försedda

med ett tekniskt bevakningssystem (system för inpasse-

ring) eller personell bevakning eller annan förmåga

som säkerställer att endast behöriga har tillträde.

Myndigheten ska vid passerställen till en säkerhetszon

kunna kontrollera personer eller fordon.

Myndigheten ska besluta vilka som är behöriga till en

säkerhetszon.