FFS 2020:2

Försvarsmaktens föreskrifter om anteckning av vissa fordon som utryckningsfordon

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2020:2

Utkom från trycket

2020-08-12

Försvarsmaktens föreskrifter om anteckning av vissa fordon som utryck-

ningsfordon;

beslutade den 1 juli 2020.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 5 kap. 8 § andra stycket militär-

trafikförordningen (2009:212) och efter samråd med Transportstyrelsen föl-

jande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om att i det militära fordonsre-

gistret anteckna fordon i enlighet med 5 kap. 8 § andra stycket militärtrafikför-

ordningen (2009:212) såsom militära utryckningsfordon.

Beslut om anteckning i det militära fordonsregistret m.m.

2 § Ett fordon får antecknas som ett militärt utryckningsfordon i det militära

fordonsregistret om det är en personbil eller en motorcykel utrustad med sådan

larmanordning som är avsedd för utryckningsfordon.

3 § Försvarsmaktens produktionschef avgör om det finns behov av att anteckna

ett fordon som avses i 2 § i det militära fordonsregistret. Om det föreligger ett

sådant behov ska produktionschefen hemställa att ett fordon ska antecknas i det

militära fordonsregistret som ett militärt utryckningsfordon.

FFS 2020:2

Sida 2

4 § Chefen för säkerhetsinspektionen beslutar om anteckning av militära ut-

ryckningsfordon i det militära fordonsregistret.

Ett sådant beslut får fattas om fordonet bedöms lämpligt ur trafiksäkerhets-

synpunkt.

En anteckning får inte göras förrän fordonet har godkänts vid registrerings-

besiktning.

Undantag

5 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, fattar beslut i

ärenden om undantag.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 september 2020.

Micael Bydén

Carin Bratt