Militärtrafikförordning (2009:212)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
SFS 2009:212 i lydelse enligt SFS 2019:397
Ikraft
2009-04-29
Upphäver
Militär vägtrafikkungörelse (1974:97)
Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
Övrigt
Rättelseblad 2012:879 har iakttagits.

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om

 1. trafik på väg och i terräng vid militär operation och militär övning m.m. (2 kap.),
 2. beskaffenhet av och utrustning för fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt (3 kap.),
 3. besiktning av fordon för registrering i det militära fordonsregistret (4 kap.),
 4. registrering av fordon i det militära fordonsregistret (5 kap.),
 5. behörighet att föra fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt (6 kap.),
 6. utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten (7 kap.), och
 7. förordnande av personal att utföra vissa uppgifter inom trafikområdet m.m. (8 kap.).

[K1]2 §  I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

BeteckningBetydelse
KronskyltSkylt som visar att ett fordon brukas av Försvarsmakten
Militär besiktningsmanDen som har förordnats av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk att fullgöra vissa uppgifter i fråga om besiktning av fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten
Militär operationVerksamhet för att försvara landet genom insättande av stridskrafter, samt militärt stöd till polisen enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Militär övningMilitär utbildning som inte är körkortsutbildning
Militärt utryckningsfordonFordon som är upptaget som ett militärt utryckningsfordon i det militära fordonsregistret
Militärt förarbevisSärskilt förarbevis för förare av fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt

[K1]3 §  Bestämmelserna i denna förordning om chef för bataljon, kompani eller militärpolispluton gäller även chef för annat motsvarande förband.

[K1]4 §  När undantag görs med stöd av denna förordning från bestämmelser i en annan författning ska särskild omsorg och varsamhet iakttas och de särskilda åtgärder vidtas som med hänsyn till omständigheterna behövs för att undvika trafikolycka, skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta framkomligheten för annan trafik.

[K1]4 a §  Bestämmelserna om mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i 4 kap. 10 e § andra meningen trafikförordningen (1998:1276) gäller inte när ett fordon används i tjänsteutövning av personal inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

[S2]Försvarsmakten får, efter att ha hört Försvarets materielverk, meddela föreskrifter om verkställigheten av första stycket. Förordning (2018:1494).

[K1]5 §  I fråga om militärt utryckningsfordon ska bestämmelserna om utryckningsfordon i trafikförordningen (1998:1276) tillämpas endast om inte något annat anges i denna förordning. Förordning (2018:1494).

[K1]6 §  Särskilda anvisningar för militär trafik ges genom militära trafikanvisningsmärken. Försvarsmakten ansvarar för att sådana märken sätts upp och underhålls.

[S2]Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformning och användning av märken enligt första stycket.

[K1]7 §  Lagen (1998:492) om biluthyrning, förordningen (1998:780) om biluthyrning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafiklagen (2012:211) och taxitrafikförordningen (2012:238) ska inte gälla vid uthyrning av en bil eller ett terrängmotorfordon till Försvarsmakten eller vid tillhandahållande av en bil eller ett terrängmotorfordon med förare mot ersättning vid en militär operation eller militär övning. Förordning (2012:247).

Militär operation

[K2]1 §  Under en militär operation får

 1. fordon som brukas av Försvarsmakten föras samt stannas eller parkeras på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt trots bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa författningar, och
 2. militär avdelning förflytta sig till fots trots bestämmelsen i 7 kap. 5 § trafikförordningen.

[K2]2 §  Utöver det som anges i 1 § får Försvarsmakten, om det är nödvändigt för att genomföra en militär operation, i ett enskilt fall besluta om de undantag som behövs från denna förordning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), fordonsförordningen (2009:211), trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter som meddelats med stöd av någon av dessa författningar. Rätten att på Försvarsmaktens vägnar besluta om undantag tillkommer kompanichef eller högre chef.

[K2]3 §  Försvarsmakten får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genomföra en militär operation. Rätten att besluta på Försvarsmaktens vägnar i sådana fall tillkommer kompanichef eller högre chef eller chef för trafik- eller militärpolispluton.

[K2]4 §  Lokala trafikföreskrifter som avses i 3 § ska kungöras enligt bestämmelserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

[S2]Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap.1213 a §§trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som har meddelats enligt 3 §. Om det behövs får dock föreskrifterna i stället märkas ut på något annat tydligt sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifterna sätts upp och underhålls. Förordning (2009:222).

[K2]5 §  Om det under en militär operation uppkommer ett tillfälligt behov av trafikreglering, får en trafikpost med förordnande enligt 8 kap. 1 § ge nödvändiga anvisningar för trafiken.

[K2]6 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av 15 §§.

Militär övning

[K2]7 §  Under en militär övning får fordon som brukas av Försvarsmakten eller av någon annan myndighet som deltar i övningen

[S2]Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. Förordning (2018:1564).

[K2]8 §  Under en militär övning inom ett militärt område eller ett militärt övningsområde får en militär avdelning förflytta sig till fots utan att följa bestämmelserna i 7 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276).

[K2]9 §  Under en militär övning och förberedelse för en sådan övning får fordon som brukas av Försvarsmakten föras i terräng trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

[S2]Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket.

[K2]10 §  Försvarsmakten ska efter samråd med länsstyrelsen vidta de åtgärder som med hänsyn till omständigheterna behövs till säkerhet för trafiken inom ett övningsområde. Länsstyrelsen får meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) och som föranleds av övningsverksamheten.

[S2]Om det behövs för att genomföra en militär övning och länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan särskild olägenhet, får lokala trafikföreskrifter meddelas av Försvarsmakten. Rätten att besluta på Försvarsmaktens vägnar i sådana fall tillkommer bataljonschef, högre chef eller chef för trafik- eller militärpolispluton.

[K2]11 §  Lokala trafikföreskrifter som avses i 10 § ska kungöras enligt bestämmelserna i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

[S2]Det som föreskrivs om underrättelser och utmärkning i 10 kap.1213 a §§trafikförordningen (1998:1276) ska gälla även för sådana föreskrifter som har meddelats enligt 10 §. Trots bestämmelserna i 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) ansvarar Försvarsmakten för att de vägmärken och andra anordningar som behövs för utmärkning av föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § andra stycket sätts upp. Förordning (2009:222).

[K2]12 §  Om det under en militär övning uppkommer ett tillfälligt behov av trafikreglering, får en trafikpost med förordnande enligt 8 kap. 1 § ge nödvändiga anvisningar för trafiken.

[K2]13 §  När ett fordon brukas under en militär övning gäller bestämmelserna i 2 kap.10 och 11 §§fordonslagen (2002:574) endast då det finns uppenbar anledning att anta att fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan fara för trafiksäkerheten.

Trafik i andra fall än vid militär operation och övning

[K2]14 §  I andra fall än vid en militär operation eller övning får ett fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras trots bestämmelserna i 4 kap.26, 12, 13, 15, 15 a, 17, 17 a och 18 §§, 5 kap.1, 4 och 5 §§trafikförordningen (1998:1276) eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen

 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet,
 2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller lokal eller till ett garage, och
 3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för besiktning.

[S2]Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket. Förordning (2018:1564).

[K2]14 a §  I fråga om trafik i andra fall än vid en militär operation eller militär övning får bestämmelserna om miljözoner i 11 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) tillämpas. Förordning (2018:1564).

3 kap. Fordons beskaffenhet och utrustning m.m.

Allmänt

[K3]1 §  Bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning finns i fordonsförordningen (2009:211).

[S2]Enligt 1 kap. 2 § fordonsförordningen gäller förordningen inte fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om vilka fordon som ska anses vara sådana fordon och om sådana fordons beskaffenhet och utrustning. Ett sådant fordon får brukas i trafik endast om det är tillförlitligt från trafiksäkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik.

Sammankoppling av fordon

[K3]2 §  Trots bestämmelsen i 5 kap. 1 § 3 fordonsförordningen (2009:211) får fordon som kopplas till ett motordrivet fordon brukas av Försvarsmakten för befordran av personal som tillhör Försvarsmakten.

[S2]Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställigheten av första stycket.

[S3]Försvarsmakten får även meddela föreskrifter om hur fordon får sammankopplas när fordonen eller något av fordonen är eller ska vara registrerat i det militära fordonsregistret.

Kronskylt

[K3]3 §  Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret och som är avställt ska, när det brukas av Försvarsmakten enligt 10 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, vara försett med en kronskylt. För kronskyltar ska bestämmelserna i 3 kap.6 och 7 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas.

[S2]Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av kronskyltar. Förordning (2019:397).

4 kap. Besiktning av fordon

Registreringsbesiktning m.m.

[K4]1 §  Registreringsbesiktning eller enskilt godkännande av fordon för registrering i det militära fordonsregistret ska, utom i fråga om fordon som avses i tredje stycket, ske enligt tillämpliga bestämmelser i fordonsförordningen (2009:211) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

[S2]Registreringsbesiktning av fordon som omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande och som inte har förändrats på sådant sätt som anges i 5 § ska ske endast för att

 • fastställa fordonets tekniska identitet, samt
 • fastställa de uppgifter om fordonet som ska föras in i det militära fordonsregistret.

[S3]Försvarsmakten får meddela föreskrifter om registreringsbesiktning av fordon som tillverkats för särskilda militära ändamål.

[K4]2 §  Registreringsbesiktning och provning inför ett enskilt godkännande enligt 1 § får utföras av

 1. ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574), eller
 2. en militär besiktningsman.

[K4]3 §  Godkänns ett fordon vid en registreringsbesiktning eller genom enskilt godkännande ska de uppgifter som ska föras in i det militära fordonsregistret lämnas till Försvarsmakten.

Kontrollbesiktning

[K4]4 §  Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon som tagits in i det militära fordonsregistret. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan besiktning.

 • FFS 2013:2: Försvarsmaktens föreskrifter om kontrollbesiktning av fordon
 • FFS 2023:15: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:2) om militär trafik

Besiktning av ändrat fordon

[K4]5 §  Har ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid registreringsbesiktningen enligt 1 § eller när typintyg, intyg om överensstämmelse eller intyg om enskilt godkännande utfärdades för fordonet, ska fordonet inom en månad från det att ändringen skedde genomgå en ny registreringsbesiktning.

[S2]Med ändring avses inte en ändring som endast omfattar

 1. avvikelser som gäller fordonets utstyrsel och inte försämrar dess säkerhet,
 2. byte av motorn mot en annan motor som helt stämmer överens med den förra, eller
 3. byte av däckdimensionen på en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon.

Provkörning

[K4]6 §  Bestämmelserna i 3 kap.4 och 5 §§fordonslagen (2002:574) ska tilllämpas på en militär besiktningsmans rätt att provköra fordon i samband med besiktning.

5 kap. Registrering av fordon i militärt fordonsregister m.m.

Registreringsplikt

[K5]1 §  Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av någon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, samt fordon som tillverkats för särskilt militärt ändamål, ska vara registrerat i det militära fordonsregistret enligt denna förordning. Det militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten.

[S2]Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivna fordon avsedda att föras av gående eller släpfordon som kopplas till ett sådant fordon.

[S3]Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om det militära fordonsregistret. Förordning (2019:397).

 • FFS 2023:15: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:2) om militär trafik

[K5]2 §  Ett fordon får registreras i det militära fordonsregistret endast om det har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande enligt 4 kap. 1 §.

Uppgifter vid registrering

[K5]3 §  Vid registrering av ett fordon i det militära fordonsregistret ska de uppgifter föras in som behövs för att fordonet säkert ska kunna identifieras. I samband med registreringen ska Försvarsmakten tilldela fordonet ett registreringsnummer.

[K5]4 §  Försvarsmakten ska utfärda ett registreringsbevis om det inte är obehövligt av särskilda skäl. Registreringsbeviset ska innehålla tekniska uppgifter om fordonet och de ytterligare uppgifter som Försvarsmakten föreskriver.

[S2]Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformningen av registreringsbevis.

[K5]5 §  Vid registrering i det militära fordonsregistret av ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret ska Försvarsmakten lämna uppgift om registreringen till Transportstyrelsen.

Militär registreringsskylt

[K5]6 §  Ett registrerat fordon ska vara försett med en militär registreringsskylt. Fordonets registreringsnummer ska anges på skylten med gula siffror på svart botten. Om det finns särskilda skäl, får registreringsnumret i stället markeras direkt på fordonet. En sådan markering ska jämställas med en registreringsskylt.

[S2]För registreringsskyltar gäller bestämmelserna i 3 kap.6 och 7 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning i tillämpliga delar.

[S3]Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av militära registreringsskyltar. Förordning (2019:397).

Brukande av fordon

[K5]7 §  Ett fordon som är registreringspliktigt enligt 1 § får brukas endast om det är registrerat i det militära fordonsregistret och försett med en militär registreringsskylt.

[S2]Trots första stycket får ett fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt brukas

 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet,
 2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats eller lokal eller till ett garage,
 3. för färd kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller en militär besiktningsman för besiktning eller provning inför ett enskilt godkännande.

[S3]Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av andra stycket.

Militärt utryckningsfordon

[K5]8 §  Ett fordon får antecknas som ett militärt utryckningsfordon i det militära fordonsregistret om det är inrättat för ambulans- eller räddningstjänst och uppfyller kraven på godkänd besiktning eller intyg om överensstämmelse i 2 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

[S2]Försvarsmakten får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att fordon även i andra fall får antecknas som ett militärt utryckningsfordon. Förordning (2019:397).

Överlåtelse av registrerat fordon

[K5]9 §  Om ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret överlåts och inte längre ska brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt ska fordonet avföras ur registret innan det överlämnas till den nya ägaren.

[K5]10 §  Vid överlåtelse av ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret, och som enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska vara registrerat i vägtrafikregistret för att få användas, ska utdrag ur det militära fordonsregistret samt, i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast utförd kontrollbesiktning lämnas till den nya ägaren.

[S2]Vid överlämnande av registerutdraget ska den nya ägaren underrättas om bestämmelserna i 11 §. Förordning (2019:397).

[K5]11 §  Om ett fordon som avses i 10 §, men som inte har registrerats i vägtrafikregistret, har förstörts eller om det vidtagits någon annan åtgärd så att det kan antas att fordonet inte längre kommer att användas som registreringspliktigt fordon här i landet, ska den som förvärvat fordonet senast inom tre veckor anmäla detta förhållande till Försvarsmakten.

[S2]Anmälan ska göras skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade uppgifternas riktighet.

[K5]12 §  Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om registerutdrag enligt 10 § och anmälan enligt 11 §.

6 kap. Behörighet att föra fordon

[K6]1 §  Trots bestämmelserna i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) om behörighet att föra motorcykel, tung lastbil, buss eller släpfordon får ett sådant fordon, när det brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras av den som har körkort med behörigheten B och militärt förarbevis för fordonsslaget.

[K6]2 §  Trots bestämmelserna i 2 kap.1, 5 och 6 §§körkortslagen (1998:488) får motorcykel som kräver behörighet A eller B framföras av den som har körkort med behörigheten A1 eller A2 vid militär operation eller militär övning. Förordning (2012:879).

[K6]3 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utformning och användning av militära förarbevis.

7 kap. Utbildning av förare inom Försvarsmakten

[K7]1 §  Trots bestämmelserna i 4 kap.körkortslagen (1998:488) gäller följande vid utbildning för körkort och för militärt förarbevis som anordnas av Försvarsmakten:

 1. Den som har uppnått en ålder av 16 år och som tillhör Försvarsmakten eller deltar i sådan utbildning inom en frivillig försvarsorganisation får övningsköra med tung motorcykel.
 2. Övningskörning får äga rum under uppsikt av personer som har körkort för fordon av det slag körningen avser och som har förordnats att ha uppsikt över övningskörning.
 3. Vid utbildning för militärt förarbevis gäller, utöver det som anges i 1 och 2, att den som har körkort med behörighet B får övningsköra med motorcykel, tung lastbil, buss eller ett sådant fordon till vilket ett släpfordon är kopplat.

[S2]Trots 4 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) får övningskörning med bil i samband med utbildning enligt första stycket äga rum inom ett avgränsat militärt område utan att den som har uppsikt över körningen följer med i bilen. Detsamma gäller utanför ett sådant område, om den som övningskör har genomgått utbildning i den omfattning som föreskrivs av Försvarsmakten.

[S3]Vid övningskörning med motorcykel i samband med utbildning enligt första stycket gäller inte 4 kap. 6 § andra stycket andra meningen körkortsförordningen (1998:980).

[S4]Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare vid körningen endast om han eller hon följer med i bilen eller på motorcykeln.

[K7]2 §  Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrifter om utbildning för förarprov genom Försvarsmaktens försorg och avläggande av förarprov inför befattningshavare vid Försvarsmakten.

[K7]3 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utbildning för militärt förarbevis och avläggande av prov för ett sådant förarbevis.

8 kap. Övriga bestämmelser

Förordnanden

[K8]1 §  Försvarsmakten får förordna

 1. en militärpolis, trafiksoldat eller annan befattningshavare inom Försvarsmakten med motsvarande utbildning att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i samband med militär övning eller militär operation (trafikpost),
 2. en person enligt 1 att övervaka trafik och ge anvisningar för trafiken i andra fall än vid en militär övning och militär operation, när det sker på begäran av Polismyndigheten, varvid bestämmelserna i 613, 15, 16 och 18 §§ förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska tillämpas,
 3. en anställd vid Försvarsmakten att utföra kontroll och besiktning av fordon (militär besiktningsman), och
 4. en anställd vid Försvarsmakten att ha uppsikt över övningskörning och förrätta prov för militärt förarbevis.

[S2]Ett förordnande enligt första stycket får förenas med villkor.

[S3]Försvarets materielverk får förordna en anställd vid Försvarets materielverk till sådan militär besiktningsman som avses i första stycket 3.Förordning (2014:1283).

[K8]2 §  Ett förordnande enligt 1 § får meddelas endast den som genomgått lämplig utbildning. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om sådan utbildning.

Samråd

[K8]3 §  Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter som berör brukande av fordon i terräng enligt 2 kap. 9 § ska samråd ske med Naturvårdsverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan ska den hänskjutas till regeringen.

[K8]4 §  Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska samråd ske med Transportstyrelsen.

[S2]Första stycket gäller inte lokala trafikföreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. 3 § och 10 §andra stycket, föreskrifter om registreringsbesiktning enligt 4 kap. 1 § sista stycket och föreskrifter som avses i 3 §.

Ansvarsbestämmelser

[K8]5 §  I fråga om fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten eller av andra myndigheter vid deltagande i en militär övning ska bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen (2009:211) och avgasreningslagen (2011:318) tillämpas på den eller de befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad eller motsvarande tjänsteställning som

 1. utsetts att ansvara för fordonen, eller
 2. utsetts att bestämma hur fordonen ska brukas, när det gäller fordon som tillhör eller brukas av andra myndigheter än Försvarsmakten.

[S2]Har en befattningshavare som avses i första stycket gjort vad som ankommer på honom eller henne för att förebygga förseelse, och en sådan ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade. Förordning (2011:353).

[K8]6 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskriven tid göra en anmälan enligt 5 kap. 11 § döms till penningböter. Detsamma gäller den som i en sådan anmälan lämnar oriktig uppgift.

[K8]7 §  I 14 kap.trafikförordningen (1998:1276) finns ytterligare bestämmelser om ansvar.

Överklagande m.m.

[K8]8 §  Beslut av länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 10 § får överklagas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

[K8]9 §  Beslut av Försvarsmakten enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Militärtrafikförordning (2009:212)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009, då förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret och militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) ska upphöra att gälla.
 2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) eller förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret, ska vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 29 april 2009.
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2009:222) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 2 kap. 4, 11 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:353) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2012:10) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-01-19

Förordning (2012:247) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:879) om ändring i förordningen (2012:10) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 6 kap. 2 § i 2012:10

Förordning (2014:1283) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1494) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §; ny 1 kap. 4 a §
Ikraftträder
2018-08-09

Förordning (2018:1564) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 2 kap. 7, 14 §§; ny 2 kap. 14 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:397) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 6, 8, 10 §§
Ikraftträder
2019-07-01