FFS 2023:15

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:2) om militär trafik

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:15

Utkom från trycket

2023-12-21

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:2) om

militär trafik;

beslutade den 20 december 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 4 kap. 4 § och 5 kap. 1 § miltär-

trafikförordningen (2009:212) att 8 kap. 8 och 9 §§, 9 kap. 3 § och 10 kap. 1 §

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:2) om militär trafik ska ha följande

lydelse.

8 kap.

8 § Försvarsmakten avgör om det finns behov av att anteckna ett fordon som

avses i 7 § i det militära fordonsregistret. Om det finns ett sådant behov ska

det hemställas att fordonet ska antecknas i det militära fordonsregistret som

ett militärt utryckningsfordon.

9 § Försvarsmakten beslutar om anteckning av militära utryckningsfordon i

det militära fordonsregistret.

Ett sådant beslut får fattas om fordonet bedöms som lämpligt ur trafiksä-

kerhetssynpunkt.

En anteckning får inte göras förrän fordonet har godkänts vid registre-

ringsbesiktning.

FFS 2023:15

Sida 2

9 kap.

3 § Försvarsmakten får besluta att ett fordon som används utomlands i en

internationell militär insats får kontrollbesiktigas vid en annan tidpunkt än

den som följer av 1 § eller 2 §. Om det finns särskilda skäl får Försvarsmak-

ten även in andra fall fatta ett sådant beslut.

Ett beslut enligt första stycket får inte innebära att fordonet kontrollbesik-

tigas senare än fjorton månader efter föregående kontrollbesiktning.

10 kap.

1 §1 Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författ-

ning.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2024

Micael Bydén

Carin Bratt

1

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.