FFS 2023:7

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om

A a.

FR FÖRSVARETS

VW FÖRSVARSMAKTEN FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2023:7

Utkom från trycket

2023-02-09

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om

grundläggande officersutbildning och tjänstegrader;

beslutade den 3 februari 2023.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 24 $ officersförordningen

(2007:1268) i fråga om Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om grund-

läggande officersutbildning och tjänstegrader

dels att 8 kap. ska upphöra att gälla,

dels att 9 kap. I $ ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 8! Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författ-

ning.

Denna författning träder i kraft den I mars 2023.

Micael Bydén

Carin Bratt

! Ändringen innebär att andra stycket tas bort.