Officersförordning (2007:1268)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1268 i lydelse enligt SFS 2023:140
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Officersförordning (1994:882)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01
Övrigt
Rättelseblad 2007:1268 och 2008:289 har iakttagits.
 • FFS 2023:7: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om

Innehåll och definitioner

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om tjänstegrader och anställning av officerare i Försvarsmakten.

[S2]I förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan finns bestämmelser om utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan. Förordning (2008:289).

2 §  I denna förordning avses med

 • officersaspirant: den som är antagen till eller genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan,
 • officer: den som är yrkesofficer eller reservofficer,
 • yrkesofficer: den som är anställd som militär tjänsteman och inte är reservofficer eller beredskaps- eller förstärkningssoldat,
 • reservofficer: den som är anställd som militär tjänsteman enligt 18 eller 20 §. Förordning (2008:289).

Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten

Allmänt om utbildningen

3 §  Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten bedrivs i form av kurser som får sammanföras till utbildningar.

[S2]Omfattningen av grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska anges i antal veckor.

4 §  För grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska det finnas en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska anges

 1. de kurser som utbildningen omfattar,
 2. utbildningens huvudsakliga upplägg, och
 3. de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till utbildningen.

5 §  För varje kurs som avses i 3 § ska det finnas en kursplan. I kursplanen ska anges

 1. kursens benämning,
 2. kursens mål,
 3. det huvudsakliga innehållet i kursen,
 4. den kurslitteratur och de övriga läromedel som ska användas,
 5. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till kursen,
 6. formerna för att bedöma studenternas prestationer, och
 7. om kursen är uppdelad i delar.

6 §  Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska ges kunskap och färdighet att på lägre förbandsnivå tjänstgöra

 1. som chef, operatör eller delsystemledare, och
 2. som utbildare.

Medinflytande

7 §  Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att studenten tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Antagning till och skiljande från utbildning

8 §  Försvarsmakten ska besluta om antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten.

[S2]Antagning till utbildningen sker efter ansökan.

9 §  För att bli antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten krävs att en sökande

 1. är svensk medborgare,
 2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring,
 3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955), och
 4. uppfyller särskilda krav.

[S2]Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om sådan annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring som avses i första stycket 2 och de särskilda krav som en sökande ska uppfylla enligt första stycket 4.Förordning (2021:960).

 • FFS 2019:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2017:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2019:8: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2024:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

10 §  Vid Försvarsmakten ska det finnas en antagningsnämnd.

[S2]Antagningsnämnden ska yttra sig i ärenden om antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten.

11 §  Antagningsnämnden ska bestå av en ordförande och högst 14 andra ledamöter. Företrädare för dem som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten samt för den anställda militära personalen ska ingå i nämnden.

12 §  Från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten får den skiljas som

 1. själv ansöker om det,
 2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
 3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan tillgodogöra sig den.

Förmåner

13 §  Officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till samma förmåner som tillkommer dem som genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förmånerna framgår av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestämmelserna i 2 kap.6-8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap.9-11 §§ den förordningen ska dock inte gälla.

[S2]Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 175 kronor. Dagersättning ska inte ges för tid då föräldrapenningsförmån lämnas enligt socialförsäkringsbalken.

[S3]Av 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. framgår att officersaspiranter och de som genomgår sådan annan motsvarande militär utbildning som avses i 9 § första stycket 2 har rätt till ersättning för personskada. Förordning (2023:140).

14 §  Förmåner enligt 13 § får lämnas till den som är antagen till utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan bara om det med hänsyn till de resultat som studenten har uppnått måste anses sannolikt att han eller hon kommer att slutföra utbildningen inom normal tid.

15 §  Den som efter att ha genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten har tjänstgjort som reservofficer under en tid av sammanlagt 12 månader får en premie som motsvarar två prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1733).

16 §  Den som enligt 12 § skiljs från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten får avgångsvederlag från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja honom eller henne från utbildningen meddelades. Avgångsvederlaget betalas per dag med belopp motsvarande den dagersättning som han eller hon hade vid skiljandet från utbildningen.

[S2]Den som enligt 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning avskiljs från utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan, får avgångsvederlag under 30 dagar från och med dagen från det att beslutet om att avskilja honom eller henne från utbildningen meddelades. Avgångsvederlaget betalas per dag med belopp motsvarande den dagersättning som han eller hon hade vid avskiljandet från utbildningen.

Anställning

17 §  Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten.

[S2]Då en yrkesofficer anställs i Försvarsmakten ska det framgå av det enskilda anställningsbeviset om arbetsskyldigheten omfattar tjänstgöring i internationell verksamhet utomlands för de syften som anges i 1 § andra stycket lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

[S3]Bestämmelser om anställning som militär tjänsteman finns i 2428 §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Förordning (2010:653).

18 §  Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan får anställas som reservofficer i Försvarsmakten. För tjänstgöring i Försvarsmakten får reservofficer, utöver den tid som anges i 15 §, anställas under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får förnyas.

[S2]Anställning som reservofficer beslutas av Försvarsmakten. Förordning (2008:289).

19 §  Av anställningsavtalet för en reservofficer ska det framgå att han eller hon förutom under höjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när totalförsvarspliktiga är skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring. Förordning (2008:289).

20 §  Försvarsmakten får anställa den som inte genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan som yrkes- eller reservofficer om detta behövs för att tillgodose Försvarsmaktens behov av yrkes- eller reservofficerare med särskild kompetens. Den anställde ska genomgå en särskild officersutbildning. Utbildningen ska ge den anställde kunskap och färdighet enligt de grunder som anges i 6 §.

Tjänstegrader

21 §  För officerare ska finnas de tjänstegrader som framgår av bilagan till förordningen. Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om ytterligare tjänstegrader än dessa. Förordning (2008:289).

 • FFS 2019:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2017:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2019:8: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2022:5: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2024:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

Övriga bestämmelser

22 §  Bestämmelserna i 25 och 32 §§förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

[S2]Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:1031).

23 §  Beslut om antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

[S2]Beslut om förmåner enligt 14 § får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

24 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter för verkställighet av 8 och 20 §§.

[S2]Försvarsmakten får dessutom meddela föreskrifter för verkställighet av övriga bestämmelser i denna förordning, efter att ha hört Försvarshögskolan.

 • FFS 2019:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2017:3: Försvarsmaktens föreskrifter om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2019:8: Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader
 • FFS 2024:1: Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

Bilaga

Tjänstegrader

General/Amiral

Generallöjtnant/Viceamiral

Generalmajor/Konteramiral

Brigadgeneral/Flottiljamiral

Överste/Kommendör

Överstelöjtnant/Kommendörkapten

Major/Örlogskapten

Kapten

Löjtnant

Ändringar och övergångsbestämmelser

Officersförordning (2007:1268)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då officersförordningen (1994:882) ska upphöra att gälla.
 2. Äldre bestämmelser i fråga om utbildning, förmåner och anställning gäller i fråga om utbildning som påbörjats och anställning som tillträtts före den 1 januari 2008.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:289) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Omfattning
upph. 22 §; ändr. 1, 2, 18, 19, 21 §§, bil., rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2010:653) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1733) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Omfattning
ändr. 13, 15 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:664) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2018:1031) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Omfattning
ny 22 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:960) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2021-12-01

Förordning (2023:140) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2023-05-02