HSLF-FS 2015:30

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

HSLF-FS

2015:30

Utkom från trycket

den 29 januari 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-1-26

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om socialnämndernas skyldighet att lämna

statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd;

beslutade den 1 december 2015.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen

(1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska

uppgifter.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana

processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten

uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Uppgiftsskyldighet

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer och hushåll

som under ett kalenderår har beviljats ekonomiskt bistånd enligt soci-

altjänstlagen (2001:453).

3 § Uppgifter om ekonomiskt bistånd, försörjningshinder och kom-

munala arbetsmarknadsinsatser ska lämnas i enlighet med vad som

framgår av bilaga 1.

Uppgifterna ska avse den kalendermånad som biståndet gäller för

och ska lämnas senast den 15:e nästkommande månad.

4 § Uppgifter om orsaker till att personer och hushåll inte längre får

ekonomiskt bistånd ska lämnas i enlighet med vad som framgår av

bilaga 2.

När uppgifter enligt första stycket har registrerats ska de lämnas

per kalendermånad senast den 15:e nästkommande månad. Uppgifter-

HSLF-FS

2015:30

2

na måste dock lämnas senast fyra månader efter den kalendermånad

som den sista utbetalningen av ekonomiskt bistånd gäller för.

5 § Uppgifterna i bilagorna 1 och 2 ska förutom månadsvis även

lämnas årsvis i enlighet med vad som framgår av bilaga 3.

Uppgifterna ska avse ett kalenderår och ska lämnas senast den 15

april påföljande år.

6 § Uppgifterna i respektive bilaga ska lämnas sammanhållet för ett

hushålls samtliga medlemmar.

7 § Uppgifterna i 3–5 §§ ska lämnas till Socialstyrelsen genom

myndighetens elektroniska tjänster för filöverföring eller på motsva-

rande sätt till den som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för att

samla in uppgifterna.

Undantagsbestämmelse

8 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

I HSLF-FS 2015:29 upphävs 2–4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statis-

tiska uppgifter.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Marie Zernig

HSLF-FS

2015:30

3

Bilaga 1

Månadsrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd,

försörjningshinder och kommunala arbetsmarknadsinsatser

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

• En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.

• Belopp som anges ska ha betalats ut.

• Belopp ska anges i svensk valuta och i heltal.

Filnamn: EKB_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Variabelnamn Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Ar

År

4

ÅÅÅÅ

Det år som uppgifterna gäller för.

2

Manad

Månad

2

MM

Den månad som uppgifterna gäller för.

3

Kommun

Läns- och kommunkod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning

över läns- och kommunkoder.

4

Omradeskod

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

2

Ska endast lämnas av Stockholms stad, Göteborgs stad och

Malmö stad.

5

Barn17

Antal barn, 0–17 år

1–2

Avser barn som är 17 år eller yngre på årets sista dag.

Ekonomiskt bistånd, belopp

6

EkbBel

Ekonomiskt bistånd,

totalt belopp, kr

1–30

Avser försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt.

Sökande (person 1)

7

Personnr1

Personnummer,

sökande, person 1

8–12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN/

ÅÅÅÅMMDDTF00/

ÅÅÅÅMMTF00/

ÅÅÅÅTF00

Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer

anges.

Om inget av dessa finns, ska födelsedatum anges så långt

som möjligt följt av TF00.

8

Utlblank1

Inrikes-/utrikesfödd,

sökande, person 1

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

9

Kon1

Kön, sökande,

person 1

1

1 = man

2 = kvinna

10

Alder1

Ålder, sökande,

person 1

1–3

Avser ålder på årets sista dag.

Medsökande maka/make/reg. partner/sambo (person 2)

11

Personnr2

Personnummer,

medsökande, person 2

8–12

Se uppgift nr 7.

Se uppgift nr 7.

12

Utlblank2

Inrikes-/utrikesfödd,

medsökande, person 2

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

13

Kon2

Kön, medsökande,

person 2

1

1 = man

2 = kvinna

14

Alder2

Ålder, medsökande,

person 2

1–3

Avser ålder på årets sista dag.

HSLF-FS

2015:30

4

Uppgift

nr

Variabelnamn Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Hemmavarande ungdom som är 18–20 år på årets sista dag (person 3–7)

Avser ungdomar som går i skolan och föräldrarna är underhållsskyldiga för. Till skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan och annan

jämförlig grundutbildning.

15

Personnr3

Personnummer,

person 3

8–12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN/

ÅÅÅÅMMDDTF00/

ÅÅÅÅMMTF00/

ÅÅÅÅTF00

Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer

anges.

Om inget av dessa finns, ska födelsedatum anges så långt

som möjligt följt av TF00.

16

Utlblank3

Inrikes-/utrikesfödd,

person 3

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

17

Kon3

Kön, person 3

1

1 = man

2 = kvinna

18

Alder3

Ålder, person 3

2

Avser ålder på årets sista dag.

19

Personnr4

Personnummer,

person 4

8–12

Se uppgift nr 15.

Se uppgift nr 15.

20

Utlblank4

Inrikes-/utrikesfödd,

person 4

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

21

Kon4

Kön, person 4

1

1 = man

2 = kvinna

22

Alder4

Ålder, person 4

2

Avser ålder på årets sista dag.

23

Personnr5

Personnummer,

person 5

8–12

Se uppgift nr 15.

Se uppgift nr 15.

24

Utlblank5

Inrikes-/utrikesfödd,

person 5

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

25

Kon5

Kön, person 5

1

1 = man

2 = kvinna

26

Alder5

Ålder, person 5

2

Avser ålder på årets sista dag.

27

Personnr6

Personnummer,

person 6

8–12

Se uppgift nr 15.

Se uppgift nr 15.

28

Utlblank6

Inrikes-/utrikesfödd,

person 6

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

29

Kon6

Kön, person 6

1

1 = man

2 = kvinna

30

Alder6

Ålder, person 6

2

Avser ålder på årets sista dag.

31

Personnr7

Personnummer,

person 7

8–12

Se uppgift nr 15.

Se uppgift nr 15.

32

Utlblank7

Inrikes-/utrikesfödd,

person 7

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

33

Kon7

Kön, person 7

1

1 = man

2 = kvinna

34

Alder7

Ålder, person 7

2

Avser ålder på årets sista dag.

Födelseår för barn som är 0–17 år på årets sista dag

35

FodArBarn1

Födelseår, barn 1

4

ÅÅÅÅ

36

FodArBarn2

Födelseår, barn 2

4

ÅÅÅÅ

37

FodArBarn3

Födelseår, barn 3

4

ÅÅÅÅ

38

FodArBarn4

Födelseår, barn 4

4

ÅÅÅÅ

39

FodArBarn5

Födelseår, barn 5

4

ÅÅÅÅ

40

FodArBarn6

Födelseår, barn 6

4

ÅÅÅÅ

41

FodArBarn7

Födelseår, barn 7

4

ÅÅÅÅ

42

FodArBarn8

Födelseår, barn 8

4

ÅÅÅÅ

43

FodArBarn9

Födelseår, barn 9

4

ÅÅÅÅ

44

FodArBarn10

Födelseår, barn 10

4

ÅÅÅÅ

45

FodArBarn11

Födelseår, barn 11

4

ÅÅÅÅ

46

FodArBarn12

Födelseår, barn 12

4

ÅÅÅÅ

47

FodArBarn13

Födelseår, barn 13

4

ÅÅÅÅ

48

FodArBarn14

Födelseår, barn 14

4

ÅÅÅÅ

HSLF-FS

2015:30

5

Uppgift

nr

Variabelnamn Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

49

FodArBarn15

Födelseår, barn 15

4

ÅÅÅÅ

Försörjningsstöd, belopp

50

FstodBel

Försörjningsstöd,

totalt belopp, kr

1–30

Avser försörjningsstöd inklusive bistånd för tillfälliga

boendeformer, t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller

husvagn.

51

FstodBoendeBel Försörjningsstöd

som avser tillfälliga

boendeformer, kr

1–30

Avser t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller husvagn.

Livsföringen i övrigt

52

HSInd

Hälso- och sjukvård

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

53

TandvInd

Tandvård

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

54

ElskuldInd

Elskulder

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

55

HyresskuldInd

Hyresskulder

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

56

OvrigskuldInd

Övriga skulder

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

57

AnnatInd

Annat

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

Livsföringen i övrigt, belopp

58

HSBel

Hälso- och sjukvård,

kr

1–30

59

TandvBel

Tandvård, kr

1–30

60

ElskuldBel

Elskulder, kr

1–30

61

HyresskuldBel

Hyresskulder, kr

1–30

62

OvrigskuldBel

Övriga skulder, kr

1–30

63

AnnatBel

Annat, kr

1–30

Försörjningshinder för sökande och medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18 år och äldre på årets sista dag

64

Sok1Hinder

Försörjningshinder,

sökande

3

Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet

med kodförteckningen i bilaga 4.

65

Sok2Hinder

Försörjningshinder,

medsökande

3

Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet

med kodförteckningen i bilaga 4.

Kommunala arbetsmarknadsinsatser enligt bilaga 4 för sökande som är 18–64 år på årets sista dag

66

Sok1Ins01

Arbetsförberedande

insatser, sökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

67

Sok1Ins02

Arbetspraktik, sökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

68

Sok1Ins03

Jobbsökaraktivitet,

sökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

69

Sok1Ins04

Kurs, sökande

1

1 = deltagit,

0 = ej deltagit

70

Sok1Ins05

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

71

Sok1Ins06

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

72

Sok1Ins07

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande

2

99 = ej aktuellt

Kommunala arbetsmarknadsinsatser enligt bilaga 4 för medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18–64 år på årets sista dag

73

Sok2Ins01

Arbetsförberedande

insatser, medsökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

74

Sok2Ins02

Arbetspraktik,

medsökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

6

Uppgift

nr

Variabelnamn Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

75

Sok2Ins03

Jobbsökaraktivitet,

medsökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

76

Sok2Ins04

Kurs, medsökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

77

Sok2Ins05

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

78

Sok2Ins06

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

79

Sok2Ins07

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande

2

99 = ej aktuellt

HSLF-FS

2015:30

7

Månadsrapportering av uppgifter om orsaker till att en sökande,

en medsökande samt ett hushåll som helhet inte längre får

ekonomiskt bistånd

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

• En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.

• Uppgifterna ska lämnas senast fyra månader efter den kalendermånad som den sista

utbetalningen av ekonomiskt bistånd gäller för.

Filnamn: EKB_AO_LLKK_ÅÅÅÅMM _ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Variabelnamn Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

1

Ar

År

4

ÅÅÅÅ

Det år som uppgifterna gäller för.

2

Manad

Månad

2

MM

Den månad som uppgifterna gäller för.

3

Kommun

Läns- och kommunkod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning

över läns- och kommunkoder.

4

Omradeskod

Stadsdelnämnd/

motsvarande

2

Ska endast lämnas av Stockholms stad, Göteborgs stad och

Malmö stad.

5

Personnr1

Personnummer,

sökande, person 1

8–12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN/

ÅÅÅÅMMDDTF00/

ÅÅÅÅMMTF00/

ÅÅÅÅTF00

Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer

anges.

Om inget av dessa finns, ska födelsedatum anges så långt

som möjligt följt av TF00.

6

Personnr2

Personnummer,

medsökande maka/

make/reg. partner/

sambo, person 2

8–12

Se uppgift nr 5.

Se uppgift nr 5.

7

Sok1Avslut

Avslutsorsak, sökande

3

Den huvudsakliga orsaken till att den sökande inte

längre får ekonomiskt bistånd ska anges i enlighet med

kodförteckningen i bilaga 4.

8

Sok2Avslut

Avslutsorsak,

medsökande

3

Den huvudsakliga orsaken till att den medsökande inte

längre får ekonomiskt bistånd ska anges i enlighet med

kodförteckningen i bilaga 4.

9

HhAvslut

Avslutsorsak, hushållet

3

Den huvudsakliga orsaken till att hushållet inte längre

får ekonomiskt bistånd ska anges i enlighet med

kodförteckningen i bilaga 4.

Bilaga 2

HSLF-FS

2015:30

8

Bilaga 3

Årsrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd, försörjningshinder och

kommunala arbetsmarknadsinsatser samt orsaker till att en sökande, en medsökande

samt ett hushåll som helhet inte längre får ekonomiskt bistånd

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.

• En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.

• Belopp som anges ska ha betalats ut.

• Belopp ska anges i svensk valuta och i heltal.

Filnamn: EKB_LLKK_ÅÅÅÅ_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Ar

År

4

ÅÅÅÅ

Det år som uppgifterna gäller för.

2

Kommun

Läns- och kommunkod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning

över läns- och kommunkoder.

3

Omradeskod

Stadsdelnämnd/

motsvarande

2

Ska endast lämnas av Stockholms stad, Göteborgs stad och

Malmö stad.

4

Barn17

Antal barn, 0–17 år

2

Avser barn som är 17 år eller yngre på årets sista dag.

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd och bistånd för för livsföringen i övrigt), belopp, månadsvis

5

EkbBel01

Ekonomiskt bistånd,

kr, januari

1–30

6

EkbBel02

Ekonomiskt bistånd,

kr, februari

1–30

7

EkbBel03

Ekonomiskt bistånd,

kr, mars

1–30

8

EkbBel04

Ekonomiskt bistånd,

kr, april

1–30

9

EkbBel05

Ekonomiskt bistånd,

kr, maj

1–30

10

EkbBel06

Ekonomiskt bistånd,

kr, juni

1–30

11

EkbBel07

Ekonomiskt bistånd,

kr, juli

1–30

12

EkbBel08

Ekonomiskt bistånd,

kr, augusti

1–30

13

EkbBel09

Ekonomiskt bistånd,

kr, september

1–30

14

Ekbbel10

Ekonomiskt bistånd,

kr, oktober

1–30

15

EkbBel11

Ekonomiskt bistånd,

kr, november

1–30

16

EkbBel12

Ekonomiskt bistånd,

kr, december

1–30

HSLF-FS

2015:30

9

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

Sökande (person 1)

17

Personnr1

Personnummer,

sökande, person 1

8–12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN/

ÅÅÅÅMMDDTF00/

ÅÅÅÅMMTF00/

ÅÅÅÅTF00

Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer

anges.

Om inget av dessa finns, ska födelsedatum anges så långt

som möjligt följt av TF00.

18

Utlblank1

Inrikes-/utrikesfödd,

sökande, person 1

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

19

Kon1

Kön, sökande,

person 1

1

1 = man

2 = kvinna

20

Alder1

Ålder, sökande,

person 1

1–3

Avser ålder på årets sista dag.

Medsökande maka/make/reg. partner/sambo (person 2)

21

Personnr2

Personnummer,

medsökande, person 2

8–12

Se uppgift nr 17.

Se uppgift nr 17.

22

Utlblank2

Inrikes-/utrikesfödd,

medsökande, person 2

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

23

Kon2

Kön, medsökande,

person 2

1

1 = man

2 = kvinna

24

Alder2

Ålder, medsökande,

person 2

1–3

Avser ålder på årets sista dag.

Hemmavarande ungdom som är 18–20 år på årets sista dag (person 3–7)

Avser ungdomar som går i skolan och föräldrarna är underhållsskyldiga för. Till skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan och annan

jämförlig grundutbildning.

25

Personnr3

Personnummer,

person 3

8–12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN/

ÅÅÅÅMMDDTF00/

ÅÅÅÅMMTF00/

ÅÅÅÅTF00

Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer

anges.

Om inget av dessa finns, ska födelsedatum anges så långt

som möjligt följt av TF00.

26

Utlblank3

Inrikes-/utrikesfödd,

person 3

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

27

Kon3

Kön, person 3

1

1 = man

2 = kvinna

28

Alder3

Ålder, person 3

2

Avser ålder på årets sista dag.

29

Personnr4

Personnummer,

person 4

8–12

Se uppgift nr 25.

Se uppgift nr 25.

30

Utlblank4

Inrikes-/utrikesfödd,

person 4

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

31

Kon4

Kön, person 4

1

1 = man

2 = kvinna

32

Alder4

Ålder, person 4

2

Avser ålder på årets sista dag.

33

Personnr5

Personnummer,

person 5

8–12

Se uppgift nr 25.

Se uppgift nr 25.

34

Utlblank5

Inrikes-/utrikesfödd,

person 5

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

35

Kon5

Kön, person 5

1

1 = man

2 = kvinna

36

Alder5

Ålder, person 5

2

Avser ålder på årets sista dag.

37

Personnr6

Personnummer,

person 6

8–12

Se uppgift nr 25.

Se uppgift nr 25.

38

Utlblank6

Inrikes-/utrikesfödd,

person 6

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

39

Kon6

Kön, person 6

1

1 = man

2 = kvinna

40

Alder6

Ålder, person 6

2

Avser ålder på årets sista dag.

41

Personnr7

Personnummer,

person 7

8–12

Se uppgift nr 25.

Se uppgift nr 25.

HSLF-FS

2015:30

10

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

42

Utlblank7

Inrikes-/utrikesfödd,

person 7

1

0 = född i Sverige

1 = ej född i Sverige

43

Kon7

Kön, person 7

1

1 = man

2 = kvinna

44

Alder7

Ålder, person 7

2

Avser ålder på årets sista dag.

Födelseår för barn som är 0–17 år på årets sista dag

45

FodArBarn1

Födelseår, barn 1

4

ÅÅÅÅ

46

FodArBarn2

Födelseår, barn 2

4

ÅÅÅÅ

47

FodArBarn3

Födelseår, barn 3

4

ÅÅÅÅ

48

FodArBarn4

Födelseår, barn 4

4

ÅÅÅÅ

49

FodArBarn5

Födelseår, barn 5

4

ÅÅÅÅ

50

FodArBarn6

Födelseår, barn 6

4

ÅÅÅÅ

51

FodArBarn7

Födelseår, barn 7

4

ÅÅÅÅ

52

FodArBarn8

Födelseår, barn 8

4

ÅÅÅÅ

53

FodArBarn9

Födelseår, barn 9

4

ÅÅÅÅ

54

FodArBarn10

Födelseår, barn 10

4

ÅÅÅÅ

55

FodArBarn11

Födelseår, barn 11

4

ÅÅÅÅ

56

FodArBarn12

Födelseår, barn 12

4

ÅÅÅÅ

57

FodArBarn13

Födelseår, barn 13

4

ÅÅÅÅ

58

FodArBarn14

Födelseår, barn 14

4

ÅÅÅÅ

59

FodArBarn15

Födelseår, barn 15

4

ÅÅÅÅ

Försörjningsstöd (försörjningsstöd inklusive bistånd för tillfälliga boendeformer, t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller husvagn),

belopp, månadsvis

60

FstodBel01

Försörjningsstöd,

kr, januari

1–30

61

FstodBel02

Försörjningsstöd,

kr, februari

1–30

62

FstodBel03

Försörjningsstöd,

kr, mars

1–30

63

FstodBel04

Försörjningsstöd,

kr, april

1–30

64

FstodBel05

Försörjningsstöd,

kr, maj

1–30

65

FstodBel06

Försörjningsstöd,

kr, juni

1–30

66

FstodBel07

Försörjningsstöd,

kr, juli

1–30

67

FstodBel08

Försörjningsstöd,

kr, augusti

1–30

68

FstodBel09

Försörjningsstöd,

kr, september

1–30

69

FstodBel10

Försörjningsstöd,

kr, oktober

1–30

70

FstodBel11

Försörjningsstöd,

kr, november

1–30

71

FstodBel12

Försörjningsstöd,

kr, december

1–30

Försörjningsstöd för tillfälliga boendeformer (t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller husvagn), belopp, månadsvis

72

FstodBoendeBel01 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, januari

1–30

73

FstodBoendeBel02 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, februari

1–30

HSLF-FS

2015:30

11

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

74

FstodBoendeBel03 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, mars

1–30

75

FstodBoendeBel04 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, april

1–30

76

FstodBoendeBel05 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, maj

1–30

77

FstodBoendeBel06 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, juni

1–30

78

FstodBoendeBel07 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, juli

1–30

79

FstodBoendeBel08 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, augusti

1–30

80

FstodBoendeBel09 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, september

1–30

81

FstodBoendeBel10 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, oktober

1–30

82

FstodBoendeBel11 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, november

1–30

83

FstodBoendeBel12 Försörjningsstöd för

tillfälligt boende,

kr, december

1–30

Livsföringen i övrigt, månadsvis

84

HSInd01

Hälso- och sjukvård,

januari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

85

HSInd02

Hälso- och sjukvård,

februari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

86

HSInd03

Hälso- och sjukvård,

mars

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

87

HSInd04

Hälso- och sjukvård,

april

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

88

HSInd05

Hälso- och sjukvård,

maj

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

89

HSInd06

Hälso- och sjukvård,

juni

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

90

HSInd07

Hälso- och sjukvård,

juli

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

91

HSInd08

Hälso- och sjukvård,

augusti

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

92

HSInd09

Hälso- och sjukvård,

september

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

93

HSInd10

Hälso- och sjukvård,

oktober

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

94

HSInd11

Hälso- och sjukvård,

november

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

95

HSInd12

Hälso- och sjukvård,

december

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

96

TandvInd01

Tandvård,

januari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

97

TandvInd02

Tandvård,

februari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

HSLF-FS

2015:30

12

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

98

TandvInd03

Tandvård,

mars

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

99

TandvInd04

Tandvård,

april

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

100

TandvInd05

Tandvård,

maj

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

101

TandvInd06

Tandvård,

juni

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

102

TandvInd07

Tandvård,

juli

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

103

TandvInd08

Tandvård,

augusti

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

104

TandvInd09

Tandvård,

september

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

105

TandvInd10

Tandvård,

oktober

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

106

TandvInd11

Tandvård,

november

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

107

TandvInd12

Tandvård,

december

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

108

ElskuldInd01

Elskulder,

januari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

109

ElskuldInd02

Elskulder,

februari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

110

ElskuldInd03

Elskulder,

mars

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

111

ElskuldInd04

Elskulder,

april

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

112

ElskuldInd05

Elskulder,

maj

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

113

ElskuldInd06

Elskulder,

juni

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

114

ElskuldInd07

Elskulder,

juli

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

115

ElskuldInd08

Elskulder,

augusti

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

116

ElskuldInd09

Elskulder,

september

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

117

ElskuldInd10

Elskulder,

oktober

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

118

ElskuldInd11

Elskulder,

november

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

119

ElskuldInd12

Elskulder,

december

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

120

HyresskuldInd01

Hyresskulder,

januari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

121

HyresskuldInd02

Hyresskulder,

februari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

122

HyresskuldInd03

Hyresskulder,

mars

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

123

HyresskuldInd04

Hyresskulder,

april

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

124

HyresskuldInd05

Hyresskulder,

maj

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

125

HyresskuldInd06

Hyresskulder,

juni

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

126

HyresskuldInd07

Hyresskulder,

juli

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

HSLF-FS

2015:30

13

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

127

HyresskuldInd08

Hyresskulder,

augusti

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

128

HyresskuldInd09

Hyresskulder,

september

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

129

HyresskuldInd10

Hyresskulder,

oktober

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

130

HyresskuldInd11

Hyresskulder,

november

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

131

HyresskuldInd12

Hyresskulder,

december

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

132

OvrigskuldInd01

Övriga skulder,

januari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

133

OvrigskuldInd02

Övriga skulder,

februari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

134

OvrigskuldInd03

Övriga skulder,

mars

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

135

OvrigskuldInd04

Övriga skulder,

april

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

136

OvrigskuldInd05

Övriga skulder,

maj

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

137

OvrigskuldInd06

Övriga skulder,

juni

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

138

OvrigskuldInd07

Övriga skulder,

juli

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

139

OvrigskuldInd08

Övriga skulder,

augusti

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

140

OvrigskuldInd09

Övriga skulder,

september

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

141

OvrigskuldInd10

Övriga skulder,

oktober

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

142

OvrigskuldInd11

Övriga skulder,

november

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

143

OvrigskuldInd12

Övriga skulder,

december

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

144

AnnatInd01

Annat,

januari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

145

AnnatInd02

Annat,

februari

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

146

AnnatInd03

Annat,

mars

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

147

AnnatInd04

Annat,

april

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

148

AnnatInd05

Annat,

maj

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

149

AnnatInd06

Annat,

juni

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

150

AnnatInd07

Annat,

juli

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

151

AnnatInd08

Annat,

augusti

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

152

AnnatInd09

Annat,

september

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

153

AnnatInd10

Annat,

oktober

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

154

AnnatInd11

Annat,

november

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

155

AnnatInd12

Annat,

december

1

1 = belopp utbetalt

0 = belopp ej utbetalt

HSLF-FS

2015:30

14

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

Livsföringen i övrigt, belopp, månadsvis

156

HSBel01

Hälso- och sjukvård,

kr, januari

1–30

157

HSBel02

Hälso- och sjukvård,

kr, februari

1–30

158

HSBel03

Hälso- och sjukvård,

kr, mars

1–30

159

HSBel04

Hälso- och sjukvård,

kr, april

1–30

160

HSBel05

Hälso- och sjukvård,

kr, maj

1–30

161

HSBel06

Hälso- och sjukvård,

kr, juni

1–30

162

HSBel07

Hälso- och sjukvård,

kr, juli

1–30

163

HSBel08

Hälso- och sjukvård,

kr, augusti

1–30

164

HSBel09

Hälso- och sjukvård,

kr, september

1–30

165

HSBel10

Hälso- och sjukvård,

kr, oktober

1–30

166

HSBel11

Hälso- och sjukvård,

kr, november

1–30

167

HSBel12

Hälso- och sjukvård,

kr, december

1–30

168

TandvBel01

Tandvård,

kr, januari

1–30

169

TandvBel02

Tandvård,

kr, februari

1–30

170

TandvBel03

Tandvård,

kr, mars

1–30

171

TandvBel04

Tandvård,

kr, april

1–30

172

TandvBel05

Tandvård,

kr, maj

1–30

173

TandvBel06

Tandvård,

kr, juni

1–30

174

TandvBel07

Tandvård,

kr, juli

1–30

175

TandvBel08

Tandvård,

kr, augusti

1–30

176

TandvBel09

Tandvård,

kr, september

1–30

177

TandvBel10

Tandvård,

kr, oktober

1–30

178

TandvBel11

Tandvård,

kr, november

1–30

179

TandvBel12

Tandvård,

kr, december

1–30

180

ElskuldBel01

Elskulder,

kr, januari

1–30

181

ElskuldBel02

Elskulder,

kr, februari

1–30

182

ElskuldBel03

Elskulder,

kr, mars

1–30

183

ElskuldBel04

Elskulder,

kr, april

1–30

HSLF-FS

2015:30

15

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

184

ElskuldBel05

Elskulder,

kr, maj

1–30

185

ElskuldBel06

Elskulder,

kr, juni

1–30

186

ElskuldBel07

Elskulder,

kr, juli

1–30

187

ElskuldBel08

Elskulder,

kr, augusti

1–30

188

ElskuldBel09

Elskulder,

kr, september

1–30

189

ElskuldBel10

Elskulder,

kr, oktober

1–30

190

ElskuldBel11

Elskulder,

kr, november

1–30

191

ElskuldBel12

Elskulder,

kr, december

1–30

192

HyresskuldBel01

Hyresskulder,

kr, januari

1–30

193

HyresskuldBel02

Hyresskulder,

kr, februari

1–30

194

HyresskuldBel03

Hyresskulder,

kr, mars

1–30

195

HyresskuldBel04

Hyresskulder,

kr, april

1–30

196

HyresskuldBel05

Hyresskulder,

kr, maj

1–30

197

HyresskuldBel06

Hyresskulder,

kr, juni

1–30

198

HyresskuldBel07

Hyresskulder,

kr, juli

1–30

199

HyresskuldBel08

Hyresskulder,

kr, augusti

1–30

200

HyresskuldBel09

Hyresskulder,

kr, september

1–30

201

HyresskuldBel10

Hyresskulder,

kr, oktober

1–30

202

HyresskuldBel11

Hyresskulder,

kr, november

1–30

203

HyresskuldBel12

Hyresskulder,

kr, december

1–30

204

OvrigskuldBel01

Övriga skulder,

kr, januari

1–30

205

OvrigskuldBel02

Övriga skulder,

kr, februari

1–30

206

OvrigskuldBel03

Övriga skulder,

kr, mars

1–30

207

OvrigskuldBel04

Övriga skulder,

kr, april

1–30

208

OvrigskuldBel05

Övriga skulder,

kr, maj

1–30

209

OvrigskuldBel06

Övriga skulder,

kr, juni

1–30

210

OvrigskuldBel07

Övriga skulder,

kr, juli

1–30

211

OvrigskuldBel08

Övriga skulder,

kr, augusti

1–30

212

OvrigskuldBel09

Övriga skulder,

kr, september

1–30

HSLF-FS

2015:30

16

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

213

OvrigskuldBel10

Övriga skulder,

kr, oktober

1–30

214

OvrigskuldBel11

Övriga skulder,

kr, november

1–30

215

OvrigskuldBel12

Övriga skulder,

kr, december

1–30

216

AnnatBel01

Annat,

kr, januari

1–30

217

AnnatBel02

Annat,

kr, februari

1–30

218

AnnatBel03

Annat,

kr, mars

1–30

219

AnnatBel04

Annat,

kr, april

1–30

220

AnnatBel05

Annat,

kr, maj

1–30

221

AnnatBel06

Annat,

kr, juni

1–30

222

AnnatBel07

Annat,

kr, juli

1–30

223

AnnatBel08

Annat,

kr, augusti

1–30

224

AnnatBel09

Annat,

kr, september

1–30

225

AnnatBel10

Annat,

kr, oktober

1–30

226

AnnatBel11

Annat,

kr, november

1–30

227

AnnatBel12

Annat,

kr, december

1–30

Försörjningshinder för sökande som är 18 år och äldre på årets sista dag, månadsvis

228

Sok1Hinder01

Försörjningshinder,

sökande,

januari

3

Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet

med kodförteckningen i bilaga 4.

229

Sok1Hinder02

Försörjningshinder,

sökande,

februari

3

Se uppgift nr 228.

230

Sok1Hinder03

Försörjningshinder,

sökande,

mars

3

Se uppgift nr 228.

231

Sok1Hinder04

Försörjningshinder,

sökande,

april

3

Se uppgift nr 228.

232

Sok1Hinder05

Försörjningshinder,

sökande,

maj

3

Se uppgift nr 228.

233

Sok1Hinder06

Försörjningshinder,

sökande,

juni

3

Se uppgift nr 228.

234

Sok1Hinder07

Försörjningshinder,

sökande,

juli

3

Se uppgift nr 228.

235

Sok1Hinder08

Försörjningshinder,

sökande,

augusti

3

Se uppgift nr 228.

236

Sok1Hinder09

Försörjningshinder,

sökande,

september

3

Se uppgift nr 228.

HSLF-FS

2015:30

17

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

237

Sok1Hinder10

Försörjningshinder,

sökande,

oktober

3

Se uppgift nr 228.

238

Sok1Hinder11

Försörjningshinder,

sökande,

november

3

Se uppgift nr 228.

239

Sok1Hinder12

Försörjningshinder,

sökande,

december

3

Se uppgift nr 228.

Försörjningshinder för medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18 år och äldre på årets sista dag, månadsvis

240

Sok2Hinder01

Försörjningshinder,

medsökande,

januari

3

Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet

med kodförteckningen i bilaga 4.

241

Sok2Hinder02

Försörjningshinder,

medsökande,

februari

3

Se uppgift nr 240.

242

Sok2Hinder03

Försörjningshinder,

medsökande,

mars

3

Se uppgift nr 240.

243

Sok2Hinder04

Försörjningshinder,

medsökande,

april

3

Se uppgift nr 240.

244

Sok2Hinder05

Försörjningshinder,

medsökande,

maj

3

Se uppgift nr 240.

245

Sok2Hinder06

Försörjningshinder,

medsökande,

juni

3

Se uppgift nr 240.

246

Sok2Hinder07

Försörjningshinder,

medsökande,

juli

3

Se uppgift nr 240.

247

Sok2Hinder08

Försörjningshinder,

medsökande,

augusti

3

Se uppgift nr 240.

248

Sok2Hinder09

Försörjningshinder,

medsökande,

september

3

Se uppgift nr 240.

249

Sok2Hinder10

Försörjningshinder,

medsökande,

oktober

3

Se uppgift nr 240.

250

Sok2Hinder11

Försörjningshinder,

medsökande,

november

3

Se uppgift nr 240.

251

Sok2Hinder12

Försörjningshinder,

medsökande,

december

3

Se uppgift nr 240.

Kommunala arbetsmarknadsinsatser enligt bilaga 4 för sökande som är 18–64 år på årets sista dag, månadsvis

252

Sok1Ins01_01

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

253

Sok1Ins02_01

Arbetspraktik,

sökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

254

Sok1Ins03_01

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

255

Sok1Ins04_01

Kurs, sökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

256

Sok1Ins05_01

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

18

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

257

Sok1Ins06_01

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

258

Sok1Ins07_01

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

januari

2

99 = ej aktuellt

259

Sok1Ins01_02

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

260

Sok1Ins02_02

Arbetspraktik,

sökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

261

Sok1Ins03_02

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

262

Sok1Ins04_02

Kurs, sökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

263

Sok1Ins05_02

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

264

Sok1Ins06_02

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

265

Sok1Ins07_02

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

februari

2

99 = ej aktuellt

266

Sok1Ins01_03

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

267

Sok1Ins02_03

Arbetspraktik,

sökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

268

Sok1Ins03_03

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

269

Sok1Ins04_03

Kurs, sökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

270

Sok1Ins05_03

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

271

Sok1Ins06_03

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

272

Sok1Ins07_03

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

mars

2

99 = ej aktuellt

273

Sok1Ins01_04

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

274

Sok1Ins02_04

Arbetspraktik,

sökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

19

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

275

Sok1Ins03_04

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

276

Sok1Ins04_04

Kurs, sökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

277

Sok1Ins05_04

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

278

Sok1Ins06_04

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

279

Sok1Ins07_04

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

april

2

99 = ej aktuellt

280

Sok1Ins01_05

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

281

Sok1Ins02_05

Arbetspraktik,

sökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

282

Sok1Ins03_05

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

283

Sok1Ins04_05

Kurs, sökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

284

Sok1Ins05_05

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

285

Sok1Ins06_05

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

286

Sok1Ins07_05

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

maj

2

99 = ej aktuellt

287

Sok1Ins01_06

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

288

Sok1Ins02_06

Arbetspraktik,

sökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

289

Sok1Ins03_06

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

290

Sok1Ins04_06

Kurs, sökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

291

Sok1Ins05_06

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

292

Sok1Ins06_06

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

20

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

293

Sok1Ins07_06

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

juni

2

99 = ej aktuellt

294

Sok1Ins01_07

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

295

Sok1Ins02_07

Arbetspraktik,

sökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

296

Sok1Ins03_07

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

297

Sok1Ins04_07

Kurs, sökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

298

Sok1Ins05_07

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

299

Sok1Ins06_07

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

300

Sok1Ins07_07

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

juli

2

99 = ej aktuellt

301

Sok1Ins01_08

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

302

Sok1Ins02_08

Arbetspraktik,

sökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

303

Sok1Ins03_08

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

304

Sok1Ins04_08

Kurs, sökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

305

Sok1Ins05_08

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

306

Sok1Ins06_08

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

307

Sok1Ins07_08

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

augusti

2

99 = ej aktuellt

308

Sok1Ins01_09

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

309

Sok1Ins02_09

Arbetspraktik,

sökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

310

Sok1Ins03_09

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

311

Sok1Ins04_09

Kurs, sökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

21

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

312

Sok1Ins05_09

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

313

Sok1Ins06_09

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

314

Sok1Ins07_09

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

september

2

99 = ej aktuellt

315

Sok1Ins01_10

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

316

Sok1Ins02_10

Arbetspraktik,

sökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

317

Sok1Ins03_10

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

318

Sok1Ins04_10

Kurs, sökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

319

Sok1Ins05_10

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

320

Sok1Ins06_10

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

321

Sok1Ins07_10

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

oktober

2

99 = ej aktuellt

322

Sok1Ins01_11

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

323

Sok1Ins02_11

Arbetspraktik,

sökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

324

Sok1Ins03_11

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

325

Sok1Ins04_11

Kurs, sökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

326

Sok1Ins05_11

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

327

Sok1Ins06_11

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

328

Sok1Ins07_11

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

november

2

99 = ej aktuellt

329

Sok1Ins01_12

Arbetsförberedande

insatser, sökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

22

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

330

Sok1Ins02_12

Arbetspraktik,

sökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

331

Sok1Ins03_12

Jobbsökaraktivitet,

sökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

332

Sok1Ins04_12

Kurs, sökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

333

Sok1Ins05_12

Studie- och yrkes-

vägledning, sökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

334

Sok1Ins06_12

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, sökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

335

Sok1Ins07_12

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

sökande,

december

2

99 = ej aktuellt

Kommunala arbetsmarknadsinsatser enligt bilaga 4 för medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18–64 år på årets sista dag,

månadsvis

336

Sok2Ins01_01

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

337

Sok2Ins02_01

Arbetspraktik,

medsökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

338

Sok2Ins03_01

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

339

Sok2Ins04_01

Kurs, medsökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

340

Sok2Ins05_01

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

341

Sok2Ins06_01

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

januari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

342

Sok2Ins07_01

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

januari

2

99 = ej aktuellt

343

Sok2Ins01_02

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

344

Sok2Ins02_02

Arbetspraktik,

medsökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

345

Sok2Ins03_02

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

346

Sok2Ins04_02

Kurs, medsökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

347

Sok2Ins05_02

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

23

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

348

Sok2Ins06_02

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

februari

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

349

Sok2Ins07_02

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

februari

2

99 = ej aktuellt

350

Sok2Ins01_03

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

351

Sok2Ins02_03

Arbetspraktik,

medsökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

352

Sok2Ins03_03

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

353

Sok2Ins04_03

Kurs, medsökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

354

Sok2Ins05_03

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

355

Sok2Ins06_03

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

mars

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

356

Sok2Ins07_03

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

mars

2

99 = ej aktuellt

357

Sok2Ins01_04

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

358

Sok2Ins02_04

Arbetspraktik,

medsökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

359

Sok2Ins03_04

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

360

Sok2Ins04_04

Kurs, medsökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

361

Sok2Ins05_04

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

362

Sok2Ins06_04

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

april

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

363

Sok2Ins07_04

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

april

2

99 = ej aktuellt

364

Sok2Ins01_05

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

365

Sok2Ins02_05

Arbetspraktik,

medsökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

24

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

366

Sok2Ins03_05

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

367

Sok2Ins04_05

Kurs, medsökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

368

Sok2Ins05_05

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

369

Sok2Ins06_05

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

maj

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

370

Sok2Ins07_05

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

maj

2

99 = ej aktuellt

371

Sok2Ins01_06

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

372

Sok2Ins02_06

Arbetspraktik,

medsökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

373

Sok2Ins03_06

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

374

Sok2Ins04_06

Kurs, medsökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

375

Sok2Ins05_06

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

376

Sok2Ins06_06

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

juni

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

377

Sok2Ins07_06

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

juni

2

99 = ej aktuellt

378

Sok2Ins01_07

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

379

Sok2Ins02_07

Arbetspraktik,

medsökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

380

Sok2Ins03_07

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

381

Sok2Ins04_07

Kurs, medsökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

382

Sok2Ins05_07

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

383

Sok2Ins06_07

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

juli

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

25

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

384

Sok2Ins07_07

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

juli

2

99 = ej aktuellt

385

Sok2Ins01_08

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

386

Sok2Ins02_08

Arbetspraktik,

medsökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

387

Sok2Ins03_08

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

388

Sok2Ins04_08

Kurs, medsökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

389

Sok2Ins05_08

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

390

Sok2Ins06_08

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

augusti

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

391

Sok2Ins07_08

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

augusti

2

99 = ej aktuellt

392

Sok2Ins01_09

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

393

Sok2Ins02_09

Arbetspraktik,

medsökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

394

Sok2Ins03_09

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

395

Sok2Ins04_09

Kurs, medsökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

396

Sok2Ins05_09

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

september

1

1 = deltagit,

0 = ej deltagit

397

Sok2Ins06_09

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

september

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

398

Sok2Ins07_09

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

september

2

99 = ej aktuellt

399

Sok2Ins01_10

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

400

Sok2Ins02_10

Arbetspraktik,

medsökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

401

Sok2Ins03_10

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

HSLF-FS

2015:30

26

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

402

Sok2Ins04_10

Kurs, medsökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

403

Sok2Ins05_10

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

404

Sok2Ins06_10

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

oktober

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

405

Sok2Ins07_10

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

oktober

2

99 = ej aktuellt

406

Sok2Ins01_11

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

407

Sok2Ins02_11

Arbetspraktik,

medsökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

408

Sok2Ins03_11

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

409

Sok2Ins04_11

Kurs, medsökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

410

Sok2Ins05_11

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

411

Sok2Ins06_11

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

november

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

412

Sok2Ins07_11

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

november

2

99 = ej aktuellt

413

Sok2Ins01_12

Arbetsförberedande

insatser, medsökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

414

Sok2Ins02_12

Arbetspraktik,

medsökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

415

Sok2Ins03_12

Jobbsökaraktivitet,

medsökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

416

Sok2Ins04_12

Kurs, medsökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

417

Sok2Ins05_12

Studie- och yrkes-

vägledning,

medsökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

418

Sok2Ins06_12

Övriga kommunala

arbetsmarknads-

insatser, medsökande,

december

1

1 = deltagit

0 = ej deltagit

419

Sok2Ins07_12

Ej aktuellt med

kommunala arbets-

marknadsinsatser,

medsökande,

december

2

99 = ej aktuellt

HSLF-FS

2015:30

27

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

Orsak till att den sökande inte längre får ekonomiskt bistånd, månadsvis

420

Sok1Avslut01

Avslutsorsak, sökande,

januari

3

Den huvudsakliga orsaken till att den sökande inte

längre får ekonomiskt bistånd ska anges i enlighet med

kodförteckningen i bilaga 4.

Orsaken ska registreras på den månad som den sista

utbetalningen av ekonomiskt bistånd gäller för.

421

Sok1Avslut02

Avslutsorsak, sökande,

februari

3

Se uppgift nr 420.

422

Sok1Avslut03

Avslutsorsak, sökande,

mars

3

Se uppgift nr 420.

423

Sok1Avslut04

Avslutsorsak, sökande,

april

3

Se uppgift nr 420.

424

Sok1Avslut05

Avslutsorsak, sökande,

maj

3

Se uppgift nr 420.

425

Sok1Avslut06

Avslutsorsak, sökande,

juni

3

Se uppgift nr 420.

426

Sok1Avslut07

Avslutsorsak, sökande,

juli

3

Se uppgift nr 420.

427

Sok1Avslut08

Avslutsorsak, sökande,

augusti

3

Se uppgift nr 420.

428

Sok1Avslut09

Avslutsorsak, sökande,

september

3

Se uppgift nr 420.

429

Sok1Avslut10

Avslutsorsak, sökande,

oktober

3

Se uppgift nr 420.

430

Sok1Avslut11

Avslutsorsak, sökande,

november

3

Se uppgift nr 420.

431

Sok1Avslut12

Avslutsorsak, sökande,

december

3

Se uppgift nr 420.

Orsak till att den medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) inte längre får ekonomiskt bistånd, månadsvis

432

Sok2Avslut01

Avslutsorsak,

medsökande,

januari

3

Den huvudsakliga orsaken till att den medsökande inte

längre får ekonomiskt bistånd ska anges i enlighet med

kodförteckningen i bilaga 4.

Orsaken ska registreras på den månad som den sista

utbetalningen av ekonomiskt bistånd gäller för.

433

Sok2Avslut02

Avslutsorsak,

medsökande,

februari

3

Se uppgift nr 432.

434

Sok2Avslut03

Avslutsorsak,

medsökande,

mars

3

Se uppgift nr 432.

435

Sok2Avslut04

Avslutsorsak,

medsökande,

april

3

Se uppgift nr 432.

436

Sok2Avslut05

Avslutsorsak,

medsökande,

maj

3

Se uppgift nr 432.

437

Sok2Avslut06

Avslutsorsak,

medsökande,

juni

3

Se uppgift nr 432.

438

Sok2Avslut07

Avslutsorsak,

medsökande,

juli

3

Se uppgift nr 432.

439

Sok2Avslut08

Avslutsorsak,

medsökande,

augusti

3

Se uppgift nr 432.

440

Sok2Avslut09

Avslutsorsak,

medsökande,

september

3

Se uppgift nr 432.

HSLF-FS

2015:30

28

Uppgift

nr

Variabelnamn

Uppgift

Antal

tecken Format

Beskrivning

441

Sok2Avslut10

Avslutsorsak,

medsökande,

oktober

3

Se uppgift nr 432.

442

Sok2Avslut11

Avslutsorsak,

medsökande,

november

3

Se uppgift nr 432.

443

Sok2Avslut12

Avslutsorsak,

medsökande,

december

3

Se uppgift nr 432.

Orsak till att hushållet inte längre får ekonomiskt bistånd, månadsvis

444

HhAvslut01

Hushållets

avslutsorsak,

januari

3

Den huvudsakliga orsaken till att hushållet inte längre

får ekonomiskt bistånd ska anges i enlighet med

kodförteckningen i bilaga 4.

Orsaken ska registreras på den månad som den sista

utbetalningen av ekonomiskt bistånd gäller för.

445

HhAvslut02

Hushållets

avslutsorsak,

februari

3

Se uppgift nr 444.

446

HhAvslut03

Hushållets

avslutsorsak,

mars

3

Se uppgift nr 444.

447

HhAvslut04

Hushållets

avslutsorsak,

april

3

Se uppgift nr 444.

448

HhAvslut05

Hushållets

avslutsorsak,

maj

3

Se uppgift nr 444.

449

HhAvslut06

Hushållets

avslutsorsak,

juni

3

Se uppgift nr 444.

450

HhAvslut07

Hushållets

avslutsorsak,

juli

3

Se uppgift nr 444.

451

HhAvslut08

Hushållets

avslutsorsak,

augusti

3

Se uppgift nr 444.

452

HhAvslut09

Hushållets

avslutsorsak,

september

3

Se uppgift nr 444.

453

HhAvslut10

Hushållets

avslutsorsak,

oktober

3

Se uppgift nr 444.

454

HhAvslut11

Hushållets

avslutsorsak,

november

3

Se uppgift nr 444.

455

HhAvslut12

Hushållets

avslutsorsak,

december

3

Se uppgift nr 444.

HSLF-FS

2015:30

29

Koder för försörjningshinder

Kod Avslutsorsak

111

112

113

114

115

021

022

023

031

032

033

035

036

040

041

051

052

053

061

062

071

072

090

Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd

Arbetslös, väntar på ersättning/stöd

Arbetslös, ingen ersättning/stöd

Otillräcklig etableringsersättning

Väntar på etableringsersättning

Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning

Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning

Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning

Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning

Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar på ersättning

Ingen etableringsersättning (prestationsförmåga ˂25%)

Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd

Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd

Arbetshinder, sociala skäl

Ensamkommande ungdom

1

(18–20 år, gymnasiestuderande)

Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning

Föräldraledig, väntar på föräldrapenning

Saknar barnomsorg

Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst

Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst

Arbetar heltid, otillräcklig inkomst

Arbetar heltid, väntar på inkomst

Utan försörjningshinder

Bilaga 4

1

Enligt 20 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

HSLF-FS

2015:30

30

Kommunala arbetsmarknadsinsatser

Insatser i form av praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som syftar till att utveckla möjligheten

till egen försörjning.

Om kommunen inte erbjuder kommunala arbetsmarknadsinsatser enligt nedan ska utrymmet för uppgiften

lämnas tomt.

Insats

Beskrivning

Arbetsförberedande insatser

Kartläggning av en persons förutsättningar att kunna arbeta samt möjlighet för honom eller henne att träna

sin fysiska, psykiska eller sociala funktions- och arbetsförmåga.

Arbetspraktik

Praktik hos en privat eller offentlig arbetsgivare för att öka möjligheterna till anställning på

arbetsmarknaden.

Jobbsökaraktivitet

Stöd i form av att skriva meritförteckning och jobbansökan, kontakta arbetsgivare, träna på att söka arbete

och öva inför en anställningsintervju.

Kurs

Utbildning som syftar till att leda till en anställning. Innefattar inte studiemedelsberättigad utbildning.

Studie- och yrkesvägledning

Lämna information och kunskap som syftar till att ge den enskilde underlag för beslut inför val av studier

eller yrke.

Övriga kommunala

arbetsmarknadsinsatser

Andra insatser i form av praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet än ovanstående.

Ej aktuellt med kommunala

arbetsmarknadsinsatser

Ej aktuellt med andra kommunala arbetsmarknadsinsatser i form av praktik eller annan kompetenshöjande

verksamhet.

Koder för orsaker till att en sökande, en medsökande samt ett hushåll som helhet inte

längre får ekonomiskt bistånd

Kod Avslutsorsak

221

222

223

224

225

226

227

228

229

Arbete

Studier

Pension

Ersättning p.g.a. arbetslöshet

Annan ersättning/bidrag

Flyttat

Ändrad familjesituation

Annan orsak

Ej avhörd

HSLF-FS

2015:30

31

HSLF-FS

2015:30

32

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016