HSLF-FS 2016:11

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516011HSLF

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning;

beslutade den 21 mars 2016.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 11 och 12 §§ läkemedels-

förordningen (2015:458) att 1 kap. 2, 3 och 7 §§ i verkets föreskrifter (LVFS

2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Av 4 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel framgår att

öppenvårdsapotek och partihandlare får bedriva detaljhandel till sjukvårds-

huvudman och sjukhus. För leveranser av läkemedel som sker inom ramen

för sådan detaljhandel gäller Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10)

om distanshandel vid öppenvårdsapotek respektive Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2014:8) om partihandel med läkemedel.

Dessa föreskrifter ska tillämpas på övrig distribution till och inom sjukhus

samt på förvaring och annan hantering av läkemedel genom sjukhusapotek

som en vårdgivare enligt 5 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel utför

själv eller genom uppdrag åt andra lämpliga aktörer.

Vad som föreskrivs om läkemedel gäller också varor och varugrupper som

avses i 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315).

3 § I 5 och 6 kap. dessa föreskrifter finns bestämmelser om vad som ska

gälla vid utlämnande av teknisk sprit från sjukhusapotek. I övrigt finns be-

stämmelser om teknisk sprit i alkohollagen (2010:1622), alkoholförordningen

(2010:1636), Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om tek-

nisk sprit, läkemedelslagen (2015:315) och läkemedelsförordningen

(2015:458).

7 § De termer och begrepp som används i läkemedelslagen (2015:315) och

lagen (2009:366) om handel med läkemedel har samma betydelse i dessa

föreskrifter.

I dessa föreskrifter används dessutom följande termer och begrepp med

nedan angiven betydelse.

Farmaceut

: den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller recepta-

rie enligt 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

HSLF-FS

2016:11

Utkom från trycket

den 6 april 2016

HSLF-FS

2016:11

2

Elanders Sverige AB, 2016

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

Signum

: personlig signatur som anges för hand eller i elektronisk form och

som garanterar spårbarhet och identifikation av den som utfört det arbetsmo-

ment som signaturen avser.

Teknisk sprit

: sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).

Utlämnande

: när läkemedel eller teknisk sprit lämnas ut av sjukhusapote-

ket och därigenom blir tillgängliga för användning i hälso- och sjukvården på

sjukhus.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2016.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg