HSLF-FS 2016:36

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

HSLF-FS

2016:36

Utkom från trycket

den 11 maj 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-4-51

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiserings-

tjänstgöring;

beslutade den 3 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver1 med stöd av 4 kap. 5 § 1–5, 6 kap. 4 § och

8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

dels att 2 kap. 1 och 2 §§ samt 6 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 § I föreskrifterna och de allmänna råden används beteckningen

EES-land för en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsom-

rådet. Vad som anges om EES-land gäller även för Schweiz.

Beteckningen tredjeland används för ett land som inte omfattas av

första stycket.

2 § Av 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår

att för att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens ska han

eller hon förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som

föreskrivs för specialistkompetensen genom specialiseringstjänstgö-

ring under minst fem år. Den ska fullgöras genom tjänstgöring som

läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande

utbildning. Meriter från utbildning som ligger till grund för tidigare

uppnådd specialistkompetens eller från utbildning på forskarnivå får

tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005

om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/55/EU.

HSLF-FS

2016:36

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016

6 kap.

1 § Om en läkare med specialistkompetens vill uppnå specialistkom-

petens i ytterligare en bas-, gren- eller tilläggsspecialitet, får tidigare

specialiseringstjänstgöring tillgodoräknas efter prövning förutsatt att

samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen för den ytterligare spe-

cialiteten är uppfyllda.

Den specialiseringstjänstgöring som tillgodoräknas får inte minska

tjänstgöringstiden i den senare specialiteten med mer än två och ett

halvt år.

3 § För specialistläkare som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer

i ett annat EES-land än Sverige eller fått dem erkända i ett sådant land

finns bestämmelser i

1. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

2. förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

3. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), samt

4. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:23) om erkännande av

yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården.

Även för legitimerade läkare som har fullgjort föreskriven praktisk

utbildning i ett annat EES-land än Sverige eller fått sådana yrkeskva-

lifikationer erkända i ett sådant land finns bestämmelser i de författ-

ningar som anges i första stycket.

3. Den upphävda författningen gäller fortfarande för läkare som har

fått legitimation i Sverige eller motsvarande bevis om behörighet i ett

annat EES-land före den 1 maj 2015 under förutsättning att läkaren

begär att få sin ansökan prövad enligt den författningen och ansökan

inkommer senast den 30 april 2022. Dock gäller därutöver vad som

anges i 6 kap. 1 § i den nya författningen.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Gastón Fernández Palma