HSLF-FS 2016:37

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

HSLF-FS

2016:37

Utkom från trycket

den 11 maj 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-4-52

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om

allmäntjänstgöring för läkare;

beslutade den 3 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver1 med stöd av 3 kap. 5 § fjärde stycket och

5 kap. 19 § 5 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att det i Soci-

alstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för

läkare ska införas åtta nya paragrafer, 1 kap. 11–18 §§, samt närmast

före 1 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

AT i annan stat inom EES eller i Schweiz

11 § Vid en ansökan om legitimation för yrket ska AT-läkaren få

AT som har genomförts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz erkänd, om han eller hon

uppfyller kraven i 12–17 §§.

Ett erkännande får högst omfatta nio månaders tjänstgöring på hel-

tid eller motsvarande. Vid deltidstjänstgöring, dock lägst halvtid, ska

AT-läkaren få tjänstgöringen erkänd i proportion till dess omfattning.

AT ska ha genomförts efter avlagd svensk läkarexamen.

12 § AT får endast genomföras inom dels invärtesmedicinska spe-

cialiteter och barn- och ungdomsmedicin, dels kirurgiska specialite-

ter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre

månader.

13 § AT-läkaren ska genomföra AT under handledning och inom

ramen för en anställning.

AT-läkaren ska för respektive tjänstgöringsavsnitt uppfylla de mål

som anges i 3 och 4 kap.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005

om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/55/EU.

HSLF-FS

2016:37

2

14 § Arbetsgivaren ska utforma en handlingsplan för AT hos denne.

Till grund för planen ska ligga målbeskrivningen i de delar som gäl-

ler för den aktuella tjänstgöringen. Handlingsplanen ska garantera att

målbeskrivningen i dessa delar uppfylls.

15 § Arbetsgivaren ska ansvara för handledningen. Den ska fullgö-

ras dels av en specialistläkare under varje tjänstgöringsavsnitt (person-

lig handledare), dels av någon annan befattningshavare med ett över-

gripande ansvar för AT-läkarens sammanhållna kompetensutveckling

(huvudhandledare). Den personliga handledaren ska vara behörig att

utöva yrket specialistläkare i tjänstgöringslandet och därutöver ha

1. en specialistläkarutbildning som uppfyller de krav som framgår av

artikel 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av

den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i ly-

delsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU,

eller

2. förvärvat rättigheter till yrket som specialistläkare med stöd av ar-

tikel 23 i direktivet.

Den personliga handledaren ska i samråd med AT-läkaren planlägga

litteraturstudier och kursdeltagande.

För handledningen ska även gälla de krav som anges i 9 § andra–

fjärde styckena.

16 § AT-läkaren ska vid ansökan om legitimation ge in intyg om AT.

Efter varje tjänstgöringsavsnitt som AT-läkaren har fullgjort ska

chefen för verksamheten skriftligen intyga att AT-läkaren uppfyller

de krav som anges i målbeskrivningen för avsnittet. Intyget ska inne-

hålla uppgifter om tjänstgöringens omfattning angiven i kalendertid

och procent.

AT-läkaren ska även på begäran av Socialstyrelsen ge in ett intyg

som visar att den personliga handledaren uppfyller de krav som anges

i 15 § första stycket.

17 § För AT ska även gälla kraven om

1. profil och avgränsning i 4 § och 5 § första stycket 1–3 och andra

stycket,

2. ledarskap och utvecklingsarbete i 6 §, och

3. teoretisk utbildning i 7 § första meningen.

18 § AT-läkaren ska efter tjänstgöringen i den andra EES-staten

eller Schweiz genomföra minst sex månaders AT inom allmänmedicin

i Sverige. Detta tjänstgöringsavsnitt ska ligga sist i AT.

HSLF-FS

2016:37

3

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Gastón Fernández Palma

HSLF-FS

2016:37

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016