HSLF-FS 2016:38

Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land

HSLF-FS

2016:38

Utkom från trycket

den 11 maj 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-4-53

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om erkännande av kiropraktorers och naprapaters

praktiska tjänstgöring i annat EES-land;

beslutade den 3 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 3 kap. 4 § tredje

stycket och 7 § tredje stycket samt 5 kap. 19 § 5 patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369).

1 kap. Författningens innehåll

1 § I denna författning ges bestämmelser om erkännande av kiro-

praktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring som kompletterar

bestämmelserna i

18 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och

– 3 kap. 4 § andra stycket och 7 § andra stycket patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369).

2 § I föreskrifterna används beteckningen EES-land för en stat inom

det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad som anges om

EES-land gäller även för Schweiz.

2 kap. Kiropraktorer

1 § Av 3 kap. 4 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) framgår att praktisk tjänstgöring som kiropraktor enligt

4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska fullgöras

1. under handledning, och

2. under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter

avslutad utbildning.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005

om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/55/EU.

HSLF-FS

2016:38

2

2 § Vid en ansökan om legitimation för yrket ska en kiropraktor få

praktisk tjänstgöring som kiropraktor i ett annat EES-land erkänd, om

han eller hon uppfyller kraven i 3 och 4 §§. Ett erkännande får dock

högst omfatta nio månaders tjänstgöring på heltid eller motsvarande.

Tjänstgöringen ska ha genomförts efter avslutad sådan svensk kiro-

praktorutbildning som avses i 3 kap. 4 § första stycket patientsäker-

hetsförordningen (2010:1369).

3 § Den praktiska tjänstgöringen ska omfatta de delar som ingår

i kiropraktorns yrkesområde. Den ska genomföras inom hälso- och

sjukvård under handledning av en kiropraktor som är behörig att ut-

öva yrket i tjänstgöringslandet.

4 § Kiropraktorn ska vid ansökan om legitimation ge in ett intyg

om den praktiska tjänstgöringen som har utfärdats av handledaren i

tjänstgöringslandet.

Intyget ska innehålla

1. en beskrivning av tjänstgöringens innehåll,

2. handledarens utlåtande över tjänstgöringen, och

3. uppgifter om tjänstgöringens omfattning angiven i kalendertid och

procent.

Kiropraktorn ska även på begäran av Socialstyrelsen ge in ett intyg

som visar att handledaren är behörig att utöva yrket i tjänstgörings-

landet.

3 kap. Naprapater

1 § Av 3 kap. 7 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) framgår att praktisk tjänstgöring som naprapat enligt

4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska fullgöras

1. under handledning, och

2. under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter

avslutad utbildning.

2 § Vid en ansökan om legitimation för yrket ska en naprapat få

praktisk tjänstgöring som naprapat i ett annat EES-land erkänd, om

han eller hon uppfyller kraven i 3 och 4 §§. Ett erkännande får dock

högst omfatta nio månaders tjänstgöring på heltid eller motsvarande.

Tjänstgöringen ska ha genomförts efter avslutad sådan svensk napra-

patutbildning som avses i 3 kap. 7 § första stycket patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369).

HSLF-FS

2016:38

3

3 § Den praktiska tjänstgöringen ska omfatta de delar som ingår i

naprapatens yrkesområde. Den ska genomföras inom hälso- och sjuk-

vård under handledning av en naprapat som är behörig att utöva yrket

i tjänstgöringslandet.

4 § Naprapaten ska vid ansökan om legitimation ge in ett intyg

om den praktiska tjänstgöringen som har utfärdats av handledaren i

tjänstgöringslandet.

Intyget ska innehålla

1. en beskrivning av tjänstgöringens innehåll,

2. en beskrivning av verksamheten där tjänstgöringen har genom-

förts, och

3. uppgifter om tjänstgöringens omfattning angiven i kalendertid och

procent.

Naprapaten ska även på begäran av Socialstyrelsen ge in ett intyg som

visar att handledaren är behörig att utöva yrket i tjänstgöringslandet.

4 kap. Undantagsbestämmelse

1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Gastón Fernández Palma

HSLF-FS

2016:38

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016