HSLF-FS 2016:39

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer

HSLF-FS

2016:39

Utkom från trycket

den 11 maj 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-4-54

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om

praktisk tjänstgöring för psykologer;

beslutade den 3 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver1 med stöd av 3 kap. 9 § tredje stycket, 5 kap.

19 § 5, 6 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsä-

kerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrif-

ter (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer

dels att 1 § ska upphöra att gälla,

dels att 2–6 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den upphävda 1 § ska sättas närmast

före 2 §,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 och 8–12 §§, samt när-

mast före 1, 8 och 12 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Författningens innehåll

1 § I denna författning ges bestämmelser om praktisk tjänstgöring

som psykolog som kompletterar bestämmelserna i

18 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och

– 3 kap. 9 § första och andra styckena samt 6 kap. 1 § första stycket 1

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

I föreskrifterna används beteckningen EES-land för en stat inom det

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad som anges om EES-

land gäller även för Schweiz.

2 § Den praktiska tjänstgöringen ska genomföras på ett sådant sätt

att den ger övning och fördjupning i psykologyrket med utgångspunkt

i kraven som ställs för svensk psykologexamen.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005

om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/55/EU.

HSLF-FS

2016:39

2

Verksamheten där tjänstgöringen genomförs ska ha en sådan om-

fattning att den kan ge en allsidig och bred erfarenhet av psykolog-

yrket med utgångspunkt i kraven som ställs för svensk psykologexa-

men.

Psykologen ska under tjänstgöringen arbeta under eget yrkesansvar

på en befattning som har inrättats för psykologarbete.

3 § Den praktiska tjänstgöringen ska fullgöras på minst halv-

tid under en period som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring.

Tjänstgöringen på en och samma arbetsplats ska motsvara minst fyra

månaders heltidstjänstgöring.

4 § Den praktiska tjänstgöringen ska fullgöras inom verksamhets-

områden som omfattar såväl individinriktat psykologarbete som övrigt

psykologarbete och ska ge psykologen förutsättningar att tillämpa och

utveckla sina kunskaper och erfarenheter från grundutbildningen.

Minst hälften av den totala tjänstgöringen ska omfatta individinrik-

tat psykologarbete, vilket innebär psykologisk utredning och bedöm-

ning samt behandling och rådgivning.

Minst en fjärdedel av den totala tjänstgöringen ska omfatta övrigt

psykologarbete, som t.ex. psykologisk utredning avseende grupper

och organisationer, förebyggande insatser, arbete med organisations-

förändring, rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärde-

ring samt handledning och undervisning.

Utbildning från annat land än EES-land

5 § Psykologer med en sådan utländsk utbildning som avses i 6 kap.

1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska för att få legitima-

tion för yrket ha fullgjort ett års praktisk tjänstgöring som psykolog.

Minst sex månader av den tjänstgöringen ska ha fullgjorts i Sverige.

6 § Av 3 kap. 9 § första och andra styckena patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369) framgår att praktisk tjänstgöring som psykolog

kan fullgöras i privat verksamhet som har godkänts för sådan tjänst-

göring av Socialstyrelsen.

En ansökan om godkännande ska innehålla uppgifter om

1. verksamhetens organisation och ledning,

2. samverkan och kontakter med andra verksamheter,

3. patient- och klientkategorier,

4. handledning, och

5. de arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen.

HSLF-FS

2016:39

3

Praktisk tjänstgöring från annat EES-land

8 § Vid en ansökan om legitimation för yrket ska en psykolog få

praktisk tjänstgöring som psykolog i ett annat EES-land erkänd, om

han eller hon uppfyller kraven i 9–11 §§.

Ett erkännande får högst omfatta åtta månaders tjänstgöring på hel-

tid eller motsvarande. För erkännande krävs även att tjänstgöringen

fullgörs på minst halvtid och att den på en och samma arbetsplats

motsvarar minst fyra månaders heltidstjänstgöring.

Tjänstgöringen ska ha genomförts efter avlagd svensk psykologexa-

men.

9 § Den praktiska tjänstgöringen ska genomföras under handled-

ning av en psykolog som är behörig att utöva yrket i tjänstgörings-

landet. Handledaren ska ha minst tre års erfarenhet av psykologyrket.

Handledaren ska vid utförandet av sitt uppdrag uppfylla de krav

som anges i 7 § andra stycket.

Handledningen ska omfatta minst en timme per vecka.

10 § Psykologen ska vid ansökan om legitimation ge in ett intyg

om den praktiska tjänstgöringen som har utfärdats av handledaren i

tjänstgöringslandet.

Intyget ska innehålla

1. en beskrivning av tjänstgöringens innehåll,

2. ett utlåtande om psykologens lämplighet för att arbeta som psyko-

log i självständig ställning,

3. sådana uppgifter om verksamheten där tjänstgöringen har genom-

förts som anges i 6 § andra stycket,

4. uppgifter om tjänstgöringens omfattning angiven i kalendertid och

procent, och

5. uppgifter om hur stor del av tiden som psykologen har ägnat åt in-

dividinriktat psykologarbete i enlighet med 4 § andra stycket res-

pektive övrigt psykologarbete i enlighet med 4 § tredje stycket.

Psykologen ska även på begäran av Socialstyrelsen ge in ett intyg som

visar att handledaren är behörig att utöva yrket i tjänstgöringslandet

samt att handledaren har minst tre års erfarenhet av yrket.

11 § För den praktiska tjänstgöringen ska även gälla kraven om

1. genomförandet av tjänstgöringen i 2 § första stycket,

2. verksamheten där den genomförs i 2 § andra stycket, och

3. fullgörandet av tjänstgöringen i 4 § första stycket.

Därutöver ska psykologen under tjänstgöringen arbeta under eget

yrkesansvar.

HSLF-FS

2016:39

4

Undantagsbestämmelse

12 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Gastón Fernández Palma

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016