HSLF-FS 2016:41

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel

HSLF-FS

2016:41

Utkom från trycket

den 13 juni 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-4-55

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och

hantering av läkemedel;

beslutade den 3 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 § 7 och 7 kap.

4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Författningens innehåll

1 § Författningen innehåller bestämmelser om vilka kompetenskrav

en optiker ska uppfylla för att ha behörighet att rekvirera och hantera

läkemedel.

2 § Bestämmelser om behörighet och vilka läkemedel en optiker får

rekvirera finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34)

om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Kompetenskrav

3 § För att få rekvirera läkemedel ska en legitimerad optiker genom

utbildning ha uppnått goda kunskaper och goda kliniska färdigheter i

1. ögats sjukdomar och diagnostik,

2. neurooptometri,

3. okulär farmakologi,

4. diagnostisk undersökningsmetodik,

5. diagnostisk klinik, och

6. pediatrisk optometri.

Allmänna råd

Utbildningen bör omfatta minst 30 högskolepoäng.

4 § Efter ansökan prövar Socialstyrelsen om en optiker uppfyller

kompetenskraven i 3 §.

HSLF-FS

2016:41

2

Hantering av läkemedel

5 § Endast en optiker som är behörig att rekvirera ett läkemedel får

ordinera, iordningställa eller administrera läkemedlet.

Optikern får dock inte ordinera, iordningställa eller administrera

läkemedlet till barn under åtta år.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2016.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jessica Storm

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016