HSLF-FS 2016:58

Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

HSLF-FS

2016:58

Utkom från trycket

den 22 juni 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-21

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om statsbidrag till vissa organisationer inom det

sociala området m.m.;

beslutade den 31 maj 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 § fjärde stycket för-

ordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom

det sociala området m.m.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ansökan om statsbidrag

enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisatio-

ner inom det sociala området m.m.

2 § Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen

senast den 20 september året före bidragsåret.

1. Denna författning träder i kraft den 15 juli 2016.

2. Författningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bi-

dragsåret 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Cecilia Malm

HSLF-FS

2016:58

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016