Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2011-10-13
Ändring införd
SFS 2011:1062 i lydelse enligt SFS 2022:258
Ikraft
2011-11-15
Upphäver
Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom ett eller flera av följande områden:

 • alkohol och narkotika,
 • utsatta barn och deras familjer,
 • att ge stöd till efterlevande personer,
 • att främja en god hälsa i befolkningen, dock genom andra verksamheter än idrotts- och friluftsverksamheter, och
 • att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg. Förordning (2022:258).

Statsbidragets syfte

2 §  Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att

 1. stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till
  1. att människor, som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen, eller
  2. skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen,
 2. inom de angivna områdena ge stöd till organisationernas
  1. informations- och opinionsbildande arbete,
  2. förebyggande och socialt stödjande arbete, för människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation,
  3. hälsofrämjande verksamhet, och
 3. främja nationella insatser för riksorganisationerna eller de organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse genom att statsbidraget kommer organisationernas lokala eller samordnande arbete till del samt stödja organisationer som främjar förutsättningar för sådant socialt arbete som avses i 1 §.

[S2]Med ett riksintresse avses i denna förordning att organisationen bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt. Förordning (2012:461).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

 1. är en juridisk person,
 2. bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser inom ett eller flera av de områden som anges i 1 §,
 3. är en rikstäckande organisation vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse,
 4. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad,
 5. har bedrivit verksamhet inom något eller några av de områden som anges i 1 § under minst två år,
 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 7. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat och har fastställt en plan, för en period om två år eller mer, som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp, och
 8. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

[S2]Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

[S3]Bidrag får inte heller lämnas till en organisation som har fått annat statsbidrag för samma verksamhet.

4 §  Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller det villkor som anges i 3 § första stycket 5, om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det område där organisationen är verksam eller om verksamheten har riksintresse.

[S2]Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för vissa kostnader för administration av organisationens verksamhet.

Formen för statsbidraget

5 §  Statsbidraget lämnas i form av verksamhetsbidrag. Att ett sådant bidrag även får avse vissa kostnader för administration av organisationens verksamhet följer av 4 § andra stycket.

Handläggningen av statsbidraget

6 §  Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

Ansökan

7 §  Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:50).

8 §  Ansökan ska innehålla

 1. den sökande organisationens stadgar,
 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen,
 3. verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelser för närmast föregående räkenskapsår,
 4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är målet med aktiviteterna, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget, och
 5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, som visar sökta och beviljade bidrag.

9 §  Sökanden ska till Socialstyrelsen lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

10 §  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick. Förordning (2019:50).

Beslut

11 §  Innan Socialstyrelsen beviljar statsbidrag enligt denna förordning ska myndigheten höra Folkhälsomyndigheten.

[S2]Ett beslut om bidrag får avse en tidsperiod om högst ett år. Förordning (2013:914).

12 §  Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning.

13 §  I ett beslut om statsbidrag ska det anges

 1. för vilka mål och aktiviteter bidraget beviljas,
 2. vilka villkor som ska gälla för bidraget,
 3. för vilken tidsperiod bidraget beviljas, och
 4. vilka skälen är för en prioritering enligt 12 §.

[S2]Beslutet ska även innehålla en upplysning om bestämmelserna i 14, 17 och 18 §§.

Redovisning

14 §  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska senast den 30 april året efter bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en årlig redovisning av hur medlen har använts. Redovisningen ska göras på en blankett som överensstämmer med det formulär som Socialstyrelsen fastställer.

[S2]Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådant formulär.

[S3]Redovisningen ska innehålla

 1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till,
 2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som bidraget beviljats för och det syfte som anges i 2 §,
 3. uppgift om antalet medlemmar i organisationen, samt
 4. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

[S4]En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §  Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad redovisning av det statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning. Socialstyrelsen ska redovisa fördelningen av medel uppdelat på områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, stöd till efterlevande personer, att främja en god hälsa i befolkningen samt att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg. Redovisningen ska innehålla

 1. uppgifter om vilka som har fått statsbidrag, med hur stort belopp och för vilka mål och aktiviteter, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till de mål som bidragen beviljats för, och
 2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 § samt hur behoven av verksamheten har beaktats vid bedömningen av beviljande av bidrag.

[S2]Socialstyrelsen ska vart femte år genomföra en oberoende utvärdering av bidragsgivningen. Vid utvärderingen ska det särskilt beaktas hur bidragsgivningen uppfyller det syfte som anges i 2 §. Förordning (2022:258).

Utbetalning

16 §  Bidragen ska betalas ut i förskott med högst hälften av bidraget för ett år per halvår.

Återbetalning

17 §  Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för,
 4. den som har mottagit bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

18 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

[S2]Socialstyrelsen får besluta att efterge återkrav helt eller delvis, om det finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande

19 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:50).

Överklagande

20 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:50).

Övrigt

21 §  För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget ska Socialstyrelsen utse ett råd med representanter för sådana organisationer som avses i 1 §.

[S2]Socialstyrelsen ska vart tredje år utlysa medel för att organisationer som fått statsbidrag enligt denna förordning i samverkan ska följa upp de aktiviteter som bidragen har beviljats för. Uppföljningen ska särskilt avse aktiviteternas effekter i förhållande till de mål som bidragen beviljats för och det syfte som anges i 2 §.

[S3]I fråga om fördelningen av medel enligt andra stycket tillämpas bestämmelserna i 7, 9-11, 13 och 16-20 §§. Förordning (2019:50).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2012. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.
 2. Bestämmelserna i 3 § första stycket 7 såvitt avser fastställd plan och 7 § andra stycket om hur en ansökan ska göras tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2013.
 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 15 november 2011.
 4. En ansökan om statsbidrag som avser området att främja utvecklingen av idéburen vård och omsorg för bidragsåret 2018 ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 december 2017. Förordning (2017:889).
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2012:461) om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för år 2013.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 15 §§
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2013:914) om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2017:889) om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Omfattning
ändr. 1 §; ny p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2017-10-16

Förordning (2019:50) om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Omfattning
nuvarande 19, 20 §§ betecknas 20, 21 §§; ändr. 7, 10, den nya 21 §§, rubr. närmast före 19, 20 §§ sätts närmast före 20, 21 §§; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
2019-03-25

Förordning (2022:258) om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 15 §§
Ikraftträder
2023-01-01