HSLF-FS 2016:6

Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering

HSLF-FS

2016:6

Utkom från trycket

den 1 mars 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-25

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om sterilisering;

beslutade den 9 februari 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 4 § 1 för-

ordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen

att meddela föreskrifter m.m.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av de vårdgivare som utför ste-

rilisering.

Föreskrifterna gäller dock inte vid ingrepp som görs som ett led i

behandling av kroppsliga sjukdomar.

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att var-

je vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner

som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som

ställs i dessa föreskrifter.

Sterilisering av personer som har fyllt tjugofem år

3 § För att sterilisering av en person som har fyllt tjugofem år ska få

utföras, måste personen bekräfta att han eller hon har mottagit infor-

mation enligt 5 § steriliseringslagen (1975:580).

För bekräftelsen ska en särskild blankett (bilaga 2) användas.

4 § En läkare som vägrar att sterilisera en person som har fyllt tjugo-

fem år ska upprätta ett skriftligt beslut om detta. I beslutet ska skälen

till vägran anges.

Läkaren ska omedelbart överlämna beslutet till Socialstyrelsen för

prövning. De journaler och övriga handlingar som Socialstyrelsen

behöver för prövningen ska bifogas beslutet.

HSLF-FS

2016:6

2

Sterilisering av personer som har fyllt arton men inte

tjugofem år

5 § En person som har fyllt arton men inte tjugofem år och vill

ansöka hos Socialstyrelsen om sterilisering ska göra det på en särskild

blankett (bilaga 1).

Till ansökan ska fogas

1. en handling som styrker bosättningen i Sverige,

2. en bekräftelse på att information enligt 5 § steriliseringslagen

(1975:580) har mottagits (bilaga 2), och

3. ett läkarutlåtande (bilaga 3).

Den som ska utföra ingreppet

6 § Sterilisering får endast utföras av en läkare som har kompetens

för uppgiften.

7 § Läkaren ska i varje enskilt fall förvissa sig om att den person

som vill bli steriliserad

1. har informerats i enlighet med 5 § steriliseringslagen (1975:580),

och

2. står fast vid sin begäran.

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2016.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2005:1) om verkställighet av steriliseringslagen (1975:580).

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Cecilia Malm

HSLF-FS

2016:6

3

Bilaga 1

1 (1)

HSLF-FS 2016:6 - Bilaga 1

ANSÖKAN

om tillstånd till sterilisering enligt

steriliseringslagen (1975:580)

Rättsliga rådet

Socialstyrelsen

106 30 STOCKHOLM

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnr eller, om utländsk medborgare, passnr/ID-nr

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Åberopad grund för sterilisering enligt 3 § steriliseringslagen

1

Genetisk indikation

Medicinsk indikation

Fastställelse av könstillhörighet

Med hänvisning till bifogade handlingar ansöker jag om tillstånd att bli steriliserad.

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Bifogade handlingar

– Handling som styrker bosättning i Sverige

– Bekräftelse på mottagen information enligt 5 § steriliseringslagen

– Läkarutlåtande

1

Med genetisk indikation för tillstånd till sterilisering avses enligt 3 § 1 steriliseringslagen att det finns beaktansvärd risk för att arvsanlag

som kan medföra allvarlig psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling.

Med medicinsk indikation för tillstånd till sterilisering avses enligt 3 § 2 steriliseringslagen i fråga om kvinna, att graviditet till följd av

sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa.

Med fastställelse av könstillhörighet som grund för tillstånd till sterilisering avses enligt 3 § 3 steriliseringslagen sterilisering i samband

med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i övrigt

föreligger för sådan fastställelse.

Ansöka om tillstånd till sterilisering enligt steriliseringslagen k5.indd 1

2016-02-15 15:37

HSLF-FS

2016:6

4

1 (1)

HSLF-FS 2016:6 - Bilaga 2

BEKRÄFTELSE

på mottagen information enligt

5 § steriliseringslagen (1975:580)

Jag har i enlighet med bestämmelserna i 5 § steriliseringslagen blivit informerad om steriliseringsingreppets

innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga graviditet.

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Den som informerat sökanden

Datum

Namnteckning

Yrkestitel

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnr eller, om utländsk medborgare, passnr/ID-nr

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Bekräftelse på mottagen info steriliseringslagen k6.indd 1

2016-02-15 15:38

Bilaga 2

HSLF-FS

2016:6

5

Bilaga 3

1 (2)

HSLF-FS 2016:6 - Bilaga 3

LÄKARUTLÅTANDE

att bifogas ansökan om sterilisering

enligt steriliseringslagen (1975:580)

Grund för sterilisering

Genetisk indikation enligt 3 § 1 steriliseringslagen

Beaktansvärd risk föreligger för att sökanden kan komma att genom arvsanlag föra över på avkomlingar

allvarlig psykisk störning

svårartad kroppslig sjukdom

svårt lyte av annat slag

Medicinsk indikation enligt 3 § 2 steriliseringslagen

En graviditet skulle komma att medföra allvarlig fara för sökandens liv eller hälsa på grund av hennes

sjukdom

kroppsfel

svaghet

Fastställelse av könstillhörighet enligt 3 § 3 steriliseringslagen

Ansökan om sterilisering i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen ( 1972:119 ) om fastställande av

könstillhörighet i vissa fall har gjorts och förutsättningarna i övrigt för sådan fastställelse föreligger

Anamnes

Uppgifter om bl.a. antalet genomgångna graviditeter, sjukdomar i samband med förlossning och missfall, andra allvarliga

sjukdomar som sökanden har haft – särskilt sådana av psykisk, gynekologisk eller urologisk natur samt uppgifter i övrigt som

kan vara av värde för Socialstyrelsen.

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnr eller, om utländsk medborgare, passnr/ID-nr

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Läkarutlåtande steriliseringslagen k7.indd 1

2016-02-15 15:39

HSLF-FS

2016:6

6

2 (2)

HSLF-FS 2016:6 - Bilaga 3

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personnr eller, om utländsk medborgare, passnr/ID-nr

Nuvarande status (somatisk och psykisk)

Mot bakgrund av vad som hämtats in och vad som kommit fram vid undersökningen

tillstyrker jag ansökan om sterilisering

avstyrker jag ansökan om sterilisering

Datum

Namnteckning

Yrkestitel

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

Läkarutlåtande steriliseringslagen k7.indd 2

2016-02-15 15:39

Bilaga 3

HSLF-FS

2016:6

7

HSLF-FS

2016:6

8

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016