Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-10-17
Ändring införd
SFS 1985:796 i lydelse enligt SFS 2022:584
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • SOSFS 2009:30: Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler
 • SOSFS 2012:14: Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
 • SOSFS 2009:31: Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
 • HSLF-FS 2017:14: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
 • SOSFS 1997:14: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Inledande bestämmelse

1 §  Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för socialstyrelsen som finns i andra författningar gäller vad som föreskrivs i denna förordning.

Normgivningsbemyndiganden

2 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 1. om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket1-3 och 2 § första stycket 1 lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
 2. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler till skydd för enskilda,
 3. om signeringskravet enligt 3 kap. 10 § patientdatalagen (2008:355) och om undantag från det samt om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring enligt samma lag,
 4. om att
  1. annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare får fullgöra uppgifter som läkare har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
  2. ingrepp enligt samma lag får utföras endast på sjukhus som avses i 7 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller vid en annan enhet inom hälso- och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och
  3. ett sådant sjukhus eller en sådan enhet, där ingrepp för transplantation får utföras, ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en donationsansvarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och information till avlidnas närstående, samt
 5. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och beredskapsplanläggningen inför höjd beredskap ska få en samordnad inriktning. Förordning (2022:584).

3 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

 1. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdatalagen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skriven på svenska språket, och
 2. om vilken kompetens en annan person än en legitimerad läkare ska ha för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, om hur ingreppet i övrigt ska utföras och om vilken information som ska lämnas till pojken och hans vårdnadshavare, enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar. Förordning (2010:1370).

Verkställighetsföreskrifter

4 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av

 1. steriliseringslagen (1975:580),
 2. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
 3. lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, och
 4. 3 kap. och 9 kap.patientdatalagen (2008:355). Förordning (2017:83).

 • SOSFS 2001:6: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten i cigaretter
5 § Har upphävts genom förordning (1991:821).

Ändringar

Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1990:556) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:821) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1279) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1991:1480) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:583) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1294) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:310) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:969) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:93) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-04-15

Förordning (1998:1514) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:311) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:721) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:943) om ändring i förordningen (1985:796) om vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:751) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:1358) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1075) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:298) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1055) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2007:1203) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1340) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-02

Förordning (2008:361) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:18) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:628) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1245) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1370) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:589) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2017:83) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2021:90) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2022:584) om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-01