HSLF-FS 2016:86

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder

HSLF-FS

2016:86

Utkom från trycket

den 21 september 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-9-18

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om socialnämndernas skyldighet att lämna

statistiska uppgifter om insatser till äldre och

personer med funktionshinder;

beslutade den 30 augusti 2016.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen

(1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska

uppgifter.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana

processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten

uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Uppgiftsskyldighet

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer som har

beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) vad av-

ser insatser till äldre och personer med funktionshinder.

3 § Uppgifterna ska lämnas i enlighet med vad som framgår av

1. bilaga 1 för beslut om insatser som pågår sista dagen i den kalen-

dermånad som föregår inlämnandemånaden, och

2. bilaga 2 för beslut om insatser som har påbörjats eller avslutats un-

der den kalendermånad som föregår inlämnandemånaden.

Uppgifterna ska lämnas senast den 15:e varje månad.

4 § Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen genom myndighe-

tens elektroniska tjänster för filöverföring eller på motsvarande sätt

HSLF-FS

2016:86

2

till den som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för att samla in

uppgifterna.

Undantagsbestämmelse

5 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska upp-

gifter.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Marie Zernig

HSLF-FS

2016:86

3

Bilaga 1

Rapportering av uppgifter om pågående insatser till äldre och personer

med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453)

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn: SOL1_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Läns- och kommun-

kod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska central-

byråns förteckning över läns- och

kommunkoder.

2

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

2

Ska lämnas av kommuner med stads-

delsnämnd eller motsvarande.

3

År och månad

6

ÅÅÅÅMM

Det år och den månad som uppgifterna

gäller för.

4

Personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN

Om personnummer inte finns, ska sam-

ordningsnummer anges.

5

Boendeform

1

1 = ordinärt boende

2 = särskilt boende

3 = annat boende

Hemtjänst

Om det inte finns något beslut om hemtjänst, ska uppgifterna 7–13 anges som ”ej tillämpligt”.

6

Insatser enligt beslut

om hemtjänst

1

1 = ja

0 = nej

7

Antal timmar/månad

beviljad hemtjänst

1–3

0–744 = antal timmar

777 = omsorg dygnet runt

888 = ej tillämpligt

999 = uppgift saknas

Om hemtjänstinsatsen utförs av fler än

en personal, ska uppgiften om antal

timmar ändå anges som om insatsen

utförs av endast en personal.

Delinsatser inom ramen för beslut om hemtjänst

8

Service

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

9

Personlig omvård-

nad

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

10

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

HSLF-FS

2016:86

4

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

11

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

12

Service i form av

matdistribution

1

1 = enbart matdistribution

2 = matdistribution som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

13

Personlig omvård-

nad i form av

trygghetslarm

1

1 = enbart trygghetslarm

2 = trygghetslarm som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

Insatser enligt separat biståndsbeslut

14

Matdistribution

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

15

Trygghetslarm

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

16

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

17

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

18

Dagverksamhet

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

19

Boendestöd

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

20

Kontaktfamilj

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

21

Kontaktperson

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

22

Korttidsplats

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

Deluppgifter inom ramen för beslut om korttidsplats

Om det inte finns något beslut om korttidsplats, ska uppgifterna 22 a och 22 b anges som ”ej tillämpligt”.

22 a

Insatsen utfördes

den sista dagen i

månaden

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

HSLF-FS

2016:86

5

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

22 b

Antal dygn under

månaden som

insatsen utfördes

1–2

0–31 = antal dygn

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

23

Andra vård- eller

omsorgsinsatser än

uppgifterna 1–22

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

HSLF-FS

2016:86

6

Rapportering av uppgifter om påbörjade eller avslutade insatser till

äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen

( 2001:453 )

• Uppgifterna ska lämnas i en (1) textfil.

• Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.

LLKK står för läns- och kommunkod som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMM står för det år och den månad som uppgifterna gäller för.

ÅÅÅÅMMDDTHHMM står för tidpunkten när uppgifterna lämnas.

• Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).

• En rad får inte avslutas med semikolon.

Filnamn: SOL2_LLKK_ÅÅÅÅMM_ÅÅÅÅMMDDTHHMM.txt

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Grunduppgifter

1

Läns- och kommun-

kod

4

LLKK

Ska registreras enligt Statistiska central-

byråns förteckning över läns- och

kommunkoder.

2

Stadsdelsnämnd/

motsvarande

2

Ska lämnas av kommuner med stads-

delsnämnd eller motsvarande.

3

År och månad

6

ÅÅÅÅMM

Det år och den månad som uppgifterna

gäller för.

4

Personnummer

12

ÅÅÅÅMMDDNNNN/

ÅÅÅÅMMNNNNNN

Om personnummer inte finns, ska sam-

ordningsnummer anges.

Påbörjad verkställighet

5

Verkställighet har

påbörjats under

månaden

1

1 = ja

0 = nej

6

Datum för bistånds-

beslut

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

7

Datum när verk-

ställigheten på-

börjades

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

8

Boendeform när

verkställigheten

påbörjades

1

1 = ordinärt boende

2 = särskilt boende

3 = annat boende

8 = ej tillämpligt

Avslutad verkställighet

9

Verkställighet har

avslutats under

månaden

1

1 = ja

0 = nej

10

Datum för bistånds-

beslut

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

11

Datum när verk-

ställigheten på-

börjades

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

12

Datum när verk-

ställigheten av-

slutades

8/2

ÅÅÅÅMMDD/

NN

88 = ej tillämpligt

99 = uppgift saknas

13

Boendeform när

verkställigheten

avslutades

1

1 = ordinärt boende

2 = särskilt boende

3 = annat boende

8 = ej tillämpligt

Bilaga 2

HSLF-FS

2016:86

7

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Insatser

14

Särskilt boende

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

15

Hemtjänst

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

16

Matdistribution

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

17

Trygghetslarm

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

18

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

19

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

20

Dagverksamhet

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

21

Boendestöd

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

22

Kontaktfamilj

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

23

Kontaktperson

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

24

Korttidsplats

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

25

Andra vård- och

omsorgsinsatser än

uppgifterna 1–24

1

1 = ja

0 = nej

9 = uppgift saknas

Hemtjänst

Om det inte finns något beslut om hemtjänst, ska uppgifterna 26–32 anges som ”ej tillämpligt”.

26

Antal timmar/månad

beviljad hemtjänst

1–3

0–744 = antal timmar

777 = omsorg dygnet runt

888 = ej tillämpligt

999 = uppgift saknas

Om hemtjänstinsatsen utförs av fler än

en personal, ska uppgiften om antal

timmar ändå anges som om insatsen

utförs av endast en personal.

HSLF-FS

2016:86

8

Uppgift

nr

Uppgift

Antal

tecken

Format

Beskrivning

Delinsatser inom ramen för beslut om hemtjänst

27

Service

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

28

Personlig omvård-

nad

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

29

Ledsagning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

30

Avlösning

1

1 = ja

0 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

31

Service i form av

matdistribution

1

1 = enbart matdistribution

2 = matdistribution som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

32

Personlig omvård-

nad i form av

trygghetslarm

1

1 = enbart trygghetslarm

2 = trygghetslarm som delinsats

3 = nej

8 = ej tillämpligt

9 = uppgift saknas

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016