HSLF-FS 2017:3

Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 2017:3 (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling Utkom från trycket den 23 mars 2017 av personuppgifter i hälso- och sjukvården

HSLF-FS

2017:3

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-32

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling

av personuppgifter i hälso- och sjukvården;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 3

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 7 kap. 1 § Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalfö-

ring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska ha

följande lydelse.

7 kap.

1 § Patientsäkerhetsberättelsen ska, utöver vad som anges i 3 kap. 10 §

patientsäkerhetslagen (2010:659), innehålla uppgifter om

1. de uppföljningar av informationssäkerheten som framgår av 3 kap.

6 § 3 och som är av större betydelse,

2. de riskanalyser som har gjorts enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 §,

3. de åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäker-

heten enligt vad som framgår av 3 kap. 6 § 4 och som är av större

betydelse,

4. den utvärdering vårdgivaren har genomfört enligt 3 kap. 18 § av

skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informationssys-

tem, och

5. den granskning som har gjorts enligt 5 kap. 6 § av hälso- och sjuk-

vårdspersonalens journalföring.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:3

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017