HSLF-FS 2017:55

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

HSLF-FS

2017:55

Utkom från trycket

den 10 oktober 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-10-5

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om

utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården

m.m.;

beslutade den 12 september 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 2 § hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80) att 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrif-

ter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjuk-

vården m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §1Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säker-

ställer att

1. intyg om någons vård, på begäran av den som vårdats, utfärdas

enligt 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355),

2. intyg om orsaken till någons intagning på sjukhus och om tiden för

intagningen och utskrivningen, på begäran av den som varit inta-

gen, utfärdas enligt 4 kap. 3 § 1 hälso- och sjukvårdsförordningen

(2017:80), och

3. undersökningar och utlåtanden, på begäran av länsstyrelse, dom-

stol, åklagarmyndighet eller polismyndighet och i vissa fall polis-

man, utförs och avges enligt 6 kap. 9 § patientsäkerhetslagen

(2010:659).

1 Senaste lydelse SOSFS 2013:4.

HSLF-FS

2017:55

2

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017