Patientdatalag (2008:355)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-29
Ändring införd
SFS 2008:355 i lydelse enligt SFS 2023:167
Ikraft
2008-07-01
Upphäver
Lag (1998:544) om vårdregister
Patientjournallag (1985:562)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

[S2]Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.

[S3]Lagen gäller inte vid sådan behandling av personuppgifter som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:447).

Lagens syfte

[K1]2 §  Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.

[S2]Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.

[S3]Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Prop. 2007/08:126: I första stycket slås fast att informationshanteringen inom hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Bestämmelsen ger uttryck för att lagens syfte är att främja en god, säker och kostnadseffektiv vård.

 • AD 2018 nr 48:En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Migrationsverket lämnat uppgifter om patienter som han behandlat, som var asylsökande, och ifrågasatt deras uppgivna ålder. Såväl tingsrätten som Arbetsdomstolen har funnit att han därmed brutit mot tystnadsplikten och sekretessen enligt bl.a. offentlighets- och sekretesslagen. Till skillnad mot tingsrätten har Arbetsdomstolen funnit att det förelegat laga skäl för avskedande.

Definitioner

[K1]3 §  I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

UttryckBetydelse
Antalsberäkning inför klinisk forskningBeräkning som på förfrågan av forskare inför planerad klinisk forskning görs av hur många personer som uppfyller vissa i förväg uppställda kriterier och som därmed kan komma att omfattas av forskningen.
Hälso- och sjukvårdVerksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar samt den upphävda lagen (1944:133) om kastrering.
JournalhandlingFramställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder.
PatientjournalEn eller flera journalhandlingar som rör samma patient.
VårdgivareStatlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Lag (2023:167).

Prop. 2011/12:142: Som en följd av att lagen (1944:133) om kastrering upphävs ändras förevarande paragraf på det sättet att det i definitionen av hälso- och sjukvård i stället hänvisas till den upphävda lagen. Ändringen innebär att patientdatalagens bestämmelser om exempelvis vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården gäller även fortsättningsvis för verksamhet ...

Prop. 2022/23:31: Paragrafen innehåller definitioner av vissa centrala uttryck som används i patientdatalagen.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen innehåller definitioner av vissa i patientdatalagen centrala uttryck. Innebörden av uttrycket hälso- och sjukvård behandlas närmare i avsnitt 6.2.

 • HFD 2013:33:Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

[K1]4 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S2]Vid behandling av personuppgifter som avses i första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[S3]I lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns ytterligare bestämmelser om vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Lag (2022:915).

Kapitlets tillämpningsområde

[K2]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 §.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2 och 7. Enligt paragrafen ska vissa grundläggande bestämmelser om personuppgiftsbehandling – nämligen bestämmelser om den enskildes inställning till personuppgiftsbehandling, ändamål för personuppgiftsbehandlingen, personuppgiftsansvar, personuppgifter som får behandlas och sökbegrepp – som finns intagna ...

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandling

[K2]2 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig den. Det gäller dock inte i de fall som anges i 4 kap. 4 § och 7 kap. 2 § eller om något annat framgår av annan lag eller förordning. Lag (2022:915).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.4. Enligt paragrafen får som huvudregel personuppgiftsbehandling, som är tillåten enligt patientdatalagen, utföras även om den enskilde motsätter sig den. Bestämmelsen ska ses mot bakgrund av artikel 14 a dataskyddsdirektivet, som föreskriver att den enskilde åtminstone i vissa fall ska garanteras en rätt att motsätta ...

[K2]3 §  Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får ändå ske, om den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. Det gäller dock inte om något annat framgår av annan lag eller förordning.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att en behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag inte heller i andra fall får utföras trots att den enskilde lämnat samtycke till behandlingen. Lag (2022:915).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.4. Första stycket innebär ett klargörande av att även sådan personuppgiftsbehandling som i och för sig inte är tillåten enligt patientdatalagen får ske om den enskilde uttryckligen har samtyckt till det och inte annat följer av 6 kap. 5 § patientdatalagen ...

 • HFD 2017:67:En vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen får inte ge ett ombud till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om den enskilde.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

[K2]4 §  Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för

 1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
 2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
 3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
 4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten,
 5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten,
 6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården, eller
 7. antalsberäkning inför klinisk forskning.

[S2]I 7 kap.4 och 5 §§ finns särskilda bestämmelser om ändamålen med behandling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister. Lag (2023:167).

Prop. 2022/23:31: I första stycket anges vissa ändamål som personuppgifter får behandlas för inom hälso- och sjukvården. Som ett förtydligande införs ett nytt ändamål i en ny punkt 7 antalsberäkning inför klinisk forskning. Betydelsen av detta uttryck framgår av 1 kap. 3 §. Tillägget ger stöd för alla vårdgivare, såväl vårdgivare med offentlig huvudman som vårdgivare med privat huvudman, att behandla personuppgifter för antalsberäkning inför klinisk forskning.

Övervägandena finns ...

[K2]5 §  Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:447).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.1. I paragrafen regleras till en början sådant utlämnande av personuppgifter som redan finns i verksamheten därför att de har samlats in för primära ändamål, vanligtvis för vårddokumentation. Sådant uppgiftslämnande kan ske med stöd av 14 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100), som föreskriver att sekretess inte hindrar ...

Personuppgiftsansvar

[K2]6 §  En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför. I en region och en kommun är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

[S2]Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan behandling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den myndighet i en region eller en kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när vårdgivaren eller myndigheten genom direktåtkomst i ett enskilt fall bereder sig tillgång till personuppgifter om en patient hos en annan vårdgivare eller annan myndighet i samma region eller kommun.

[S3]I 7 kap. och i 4 kap. 1 § lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar. Lag (2022:915).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.2. Enligt första stycket är en vårdgivare ansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför. Med detta menas den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vårdgivarens verksamhet och som vårdgivaren ansvarar för. Av definitionen av begreppet vårdgivare i 1 kap. 3 § framgår, när det gäller den hälso- och sjukvård som landstingen och kommunerna ...

Personuppgifter som får behandlas

[K2]7 §  En vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter som behövs för de ändamål som anges i 4 §. Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för ett sådant ändamål. Även en vårdgivare som inte är statlig myndighet, region eller kommun får under dessa förutsättningar behandla uppgifter om lagöverträdelser. Lag (2019:931).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.3. Enligt paragrafen får endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som anges i 4 § samlas in och vidare behandlas med stöd av patientdatalagen. Alla personuppgifter som behövs för det ändamål för vilket en behandling utförs får alltså behandlas. Kravet på att personuppgifterna ska behövas för att få behandlas ...

[K2]7 a §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förordningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:447).

Sökbegrepp

[K2]8 §  Känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser som avses i 7 § får inte användas som sökbegrepp. Inte heller får uppgifter om att någon fått bistånd eller varit föremål för andra insatser inom socialtjänsten eller enligt utlänningslagen (2005:716) användas som sökbegrepp.

[S2]Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som sökbegrepp använda uppgifter om

 1. hälsa, eller
 2. att någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots förbudet i första stycket, får använda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse för smittskyddet samt att någon fått bistånd eller andra insatser inom socialtjänsten eller varit föremål för åtgärder enligt utlänningslagen som sökbegrepp för att göra vissa slags sammanställningar. Lag (2018:447).

Inledande bestämmelse

[K3]1 §  Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.

[S2]I lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns bestämmelser om tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till andra vårdgivares uppgifter om patienter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lag (2022:915).

 • HFD 2013:33:Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.

Syftet med en patientjournal

[K3]2 §  Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

[S2]En patientjournal är även en informationskälla för

 • patienten,
 • uppföljning och utveckling av verksamheten,
 • tillsyn och rättsliga krav,
 • uppgiftsskyldighet enligt lag, samt
 • forskning.

Personer som är skyldiga att föra en patientjournal

[K3]3 §  Skyldig att föra en patientjournal är

 1. den som enligt 4 kap.patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke,
 2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare,
 3. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför samma slags arbetsuppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården som en hälso- och sjukvårdskurator, och
 4. den som utför insatser enligt lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Lag (2019:1299).

Ansvar för uppgifter i en patientjournal

[K3]4 §  Den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen.

En patientjournals innehåll

[K3]5 §  En patientjournal får innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

[K3]6 §  En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

[S2]Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla

 1. uppgift om patientens identitet,
 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
 5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
 6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

[S3]Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Lag (2014:827).

[K3]7 §  Utöver vad som föreskrivs i 5 och 6 §§ får en patientjournal innehålla de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska antecknas i en patientjournal.

[K3]8 §  Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller missvisande, ska det antecknas i journalen.

[K3]9 §  Uppgifter som ska antecknas enligt 6-8 §§ ska föras in i journalen så snart som möjligt.

[K3]10 §  En journalanteckning ska, om det inte är obehövligt eller finns något synnerligt hinder mot det, signeras av den som är ansvarig för uppgiften. Lag (2020:1042).

Prop. 2019/20:164: En journalanteckning ska, om det inte är obehövligt eller finns något synnerligt hinder mot det, signeras av den som är ansvarig för uppgiften.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om signering av journalanteckningar.

Paragrafen har ändrats på så sätt att skyldigheten att signera journalanteckningar, förutom när det finns något synnerligt hinder, inte heller gäller om det är obehövligt. Utrymmet att underlåta signering har således utökats. ...

 • HFD 2013:33:Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.

[K3]11 §  Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut. Detta gäller dock inte utlämnande genom direktåtkomst.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.7 och 10.7. Första meningen motsvarar 7 § andra stycket patientjournallagen (1985:562), se prop. 1984/85:189 s. 43f. I andra meningen, som saknar motsvarighet i dag, finns ett undantag från dokumenteringskravet, nämligen om det ...

[K3]12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. undantag från 6 § andra stycket 1 när det gäller provtagning för viss sjukdom,
 2. signeringskravet enligt 10 § och om undantag från det, och
 3. journalhandlingars innehåll och utformning. Lag (2020:1042).

Prop. 2019/20:164: I paragrafen finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter.

Ett tillägg har gjorts till den del av bemyndigandet som anknyter till 3 kap 10 § om signering av journalanteckningar. Tillägget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har rätt att meddela föreskrifter inte enbart om undantag från signeringskravet utan

även ...

Prop. 2007/08:126: I första stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela undantag från bestämmelsen att en patientjournal alltid ska innehålla uppgift om en patients identitet såvitt gäller provtagning för viss sjukdom och från bestämmelsen att en journalhandling ska, om inte synnerligt hinder möter, signeras av den som svarar för uppgiften. Det förstnämnda bemyndigandet motsvaras av 18 § 1 patientjournallagen ...

 • HFD 2013:33:Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.

Språket i patientjournaler

[K3]13 §  De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara skriven på ett annat språk än svenska.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.4. Den överensstämmer i sak med 5 § och 18 § 2 patientjournallagen (1985:562), se prop. 1984/85:189 s. 42f och 51 och prop. 1991/92:104.

Hantering av journalhandlingar

[K3]14 §  Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 8 kap. 4 §.

[S2]Vid rättelse av en felaktighet ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den.

 • HFD 2013:33:Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.

[K3]15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur journalhandlingar ska hanteras och förvaras.

Skyldighet att utfärda intyg om vården

[K3]16 §  Den som enligt 3 § är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.2. Den överensstämmer helt med 10 § patientjournallagen (1985:562), se prop. 1984/85:189 s. 47. Även uppgifter som finns tillgängliga genom den sammanhållna journalföringen får användas vid utfärdande av intyg, se 6 kap. Den som på patientens ...

Bevarande av journalhandlingar

[K3]17 §  En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än tio år.

[S2]Särskilda bestämmelser om bevarande av journalhandlingar som tagits om hand efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg finns i 9 kap. 4 §. Lag (2012:954).

[K3]18 §  För journalhandlingar som utgör allmänna handlingar gäller, med de undantag som följer av 17 §, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen.

Patientjournaler i krig m.m.

[K3]19 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet

Inre sekretess

[K4]1 §  Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst

[K4]2 §  En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

[S2]Personuppgifter som behandlas i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 får inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare. I den lagen finns särskilda bestämmelser om elektronisk åtkomst vid sådana utredningar.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tilldelning av behörighet enligt första stycket för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat. Lag (2022:915).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11. Enligt första stycket ska en vårdgivare bestämma villkoren för hur personalen ska tilldelas behörighet för elektronisk åtkomst till uppgifter om patienter. Bestämmelsen motsvarar delvis 8 § lagen (1998:544) om vårdregister (vårdregisterlagen) ...

Kontroll av elektronisk åtkomst

[K4]3 §  En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket. Lag (2022:915).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11. Av första stycket följer att en vårdgivare är skyldig att dokumentera personalens elektroniska åtkomst samt att systematiskt och fortlöpande kontrollera om obehörig åtkomst till uppgifter om patienter har förekommit. Angående termen elektronisk åtkomst se bl.a. författningskommentaren till 2 §. Skyldigheten att kontrollera elektronisk åtkomst gäller oavsett om landstinget ...

Patientens möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte

[K4]4 §  Personuppgifter som dokumenterats för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess får inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare, om patienten motsätter sig det. I sådana fall ska uppgiften genast spärras.

[S2]Vårdnadshavare till ett barn har dock inte rätt att spärra barnets uppgifter.

[S3]Uppgift om att det finns spärrade uppgifter får vara tillgänglig för andra vårdenheter eller vårdprocesser.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11 och 7.6. I första stycket ges patienter en rätt att begära att vårddokumentation spärras för elektronisk åtkomst för andra vårdenheter alternativt vårdprocesser utanför den till vilken uppgifterna hör. Patienten ges genom denna regel ett inflytande över tillgängligheten till uppgifter om honom eller ...

[K4]5 §  En spärr enligt 4 § första stycket får hävas av en behörig befattningshavare hos vårdgivaren, om

 1. patienten samtycker till det, eller
 2. patientens samtycke inte kan inhämtas och informationen kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver.

[S2]Uppgift om vårdenheter eller vårdprocesser som spärrat uppgifterna ska i det fall som avses i 2 göras tillgängliga. Därefter får bara sådana uppgifter som kan antas ha betydelse för vården av patienten göras tillgängliga.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11. I första stycket föreskrivs att den spärr som en patient har begärt enligt 4 § första stycket under vissa förutsättningar kan hävas av behörig befattningshavare hos vårdgivaren. Vem som är behörig befattningshavare bestäms av vårdgivarna själva. Rätten att häva spärren är inte begränsad till någon viss vårdenhet eller vårdprocess hos vårdgivaren.

Skydd för identitet i vissa fall

[K4]6 §  I 6 kap. 3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till regionerna om förskrivning av läkemedel och andra varor och att uppgifter om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en patients identitet utan att patienten samtycker till det.

[S3]Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och sjukvården och som regionerna ska sambearbeta med sådana uppgifter som avses i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas vid behandlingen. Lag (2019:991).

5 kap. Grundläggande bestämmelser om utlämnande av uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet

Bestämmelser i andra lagar

[K5]1 §  Bestämmelser om rätten att ta del av handlingar och uppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården finns i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).

[K5]2 §  I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser som begränsar möjligheten att lämna ut uppgifter från den enskilda hälso- och sjukvården. Lag (2010:677).

Myndighets skyldighet att lämna uppgift ur journal upprättad inom enskild hälso- och sjukvård

[K5]3 §  En myndighet som enligt 9 kap. har hand om en patientjournal upprättad inom enskild hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för journalen före överlämnandet till myndigheten.

Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande

[K5]4 §  Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.

[S2]Om en region eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård genom flera myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av någon annan sådan myndighet i samma region eller kommun.

[S3]Ytterligare bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande finns i 5 §, 7 kap. 9 § och i lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lag (2022:915).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.6 och 13.2. I paragrafens första stycke föreskrivs att en vårdgivare inte får lämna ut personuppgifter genom att medge direktåtkomst till personuppgifterna i annan utsträckning än som följer av lag eller förordning. Skälet till denna bestämmelse är att direktåtkomst är en särskilt integritetskänslig ...

 • HFD 2017:67:En vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen får inte ge ett ombud till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om den enskilde.

[K5]5 §  En vårdgivare får medge en enskild tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den enskilde får under samma förutsättningar medges tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande som avses i första stycket. Lag (2022:915).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 12.2. Av första stycket framgår att en enskild kan medges direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv som behandlas för ändamålet vårddokumentation och som får lämnas ut till honom eller henne. Paragrafen innebär inget åliggande för en vårdgivare att tillhandahålla enskilda direktåtkomst utan endast en möjlighet till detta. Paragrafen syftar till att en vårdgivare ska kunna ...

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

[K5]6 §  Får en personuppgift lämnas ut, kan det ske på medium för automatiserad behandling.

Utlämnande av resultatet efter antalsberäkning inför klinisk forskning

[K5]7 §  Resultatet av antalsberäkning inför klinisk forskning får lämnas ut till den som gjort förfrågan endast i form av uppgift om det antal personer som uppfyller de i förväg uppställda kriterierna. Resultatet får anges med ett exakt antal eller som ett intervall. Lag (2023:167).

[S2]6 kap. Kapitlet har upphävts genom lag (2022:915).

Prop. 2022/23:31: Paragrafen är ny. Bestämmelsen reglerar som en skyddsåtgärd hur resultatet av en antalsberäkning inför klinisk forskning får lämnas ut.

Inledande bestämmelse

[K7]1 §  Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.

Den enskildes inställning till behandling i kvalitetsregister

[K7]2 §  Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om den enskilde motsätter sig det.

[S2]Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.5. Av första stycket framgår att en enskild har rätt att slippa bli registrerad i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. I lagen uppställs inget krav på något samtycke från den enskilde i den mening som avses i personuppgiftslagen (1998:204) som förutsättning för personuppgiftsbehandling i ett nationellt ...

[K7]2 a §  För den enskilde som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 2 § första stycket får personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om

 1. hans eller hennes inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts, och 2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

[S2]Personuppgifter i ett kvalitetsregister ska så snart som möjligt utplånas, om det efter att personuppgiftsbehandlingen har påbörjats finns anledning att anta att den enskilde skulle motsätta sig den. Lag (2014:829).

Prop. 2013/14:202: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2.

Paragrafen första stycke innebär att det ska vara möjligt att behandla personuppgifter avseende personer med nedsatt förmåga att ta ställning till att omfattas av ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Ett villkor för att personuppgifterna, med stöd av denna paragraf, ska få behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ...

Information

[K7]3 §  Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig se till att den enskilde, utöver den information som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information om rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret.

[S2]Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter. Lag (2018:447).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.6. Av första stycket framgår att den enskilde ska informeras om personuppgiftsbehandlingen i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att informationen lämnas. Vem som faktiskt ska lämna informationen regleras inte i lagen. Informationsskyldigheten följer av patientdatalagens ...

Kvalitetsregisters ändamål

[K7]4 §  I stället för vad som anges i 2 kap.4 och 5 §§ gäller att personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

[K7]5 §  Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får också behandlas för ändamålen

 1. framställning av statistik,
 2. antalsberäkning inför klinisk forskning,
 3. forskning inom hälso- och sjukvården,
 4. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål som anges i 1 och 3 eller i 4 §, och
 5. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2023:167).

[K7]6 §  Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får inte behandlas för några andra ändamål än de som anges i 4 och 5 §§.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.2. Av paragrafen framgår att de ändamål för vilka personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister får behandlas enligt 4 och 5 §§ är uttömmande. Det är av hänsyn till enskildas personliga integritet som inga andra ändamål är tillåtna. Detta innebär bl.a. att personuppgifter som redan har samlats in för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens ...

Personuppgiftsansvar

[K7]7 §  Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får vara personuppgiftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om undantag från första stycket.

[S3]I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om personuppgiftsansvar.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.3. Enligt den grundläggande bestämmelsen i 2 kap. 6 § om personuppgiftsansvar vid behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen är varje vårdgivare personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför. I landsting och kommuner är dock en myndighet personuppgiftsansvarig för den ...

Personuppgifter som får behandlas

[K7]8 §  Endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som anges i 4 § får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

[S2]En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister endast om det inte är tillräckligt för ändamål som anges i 4 § att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt kan hänföras till den enskilde.

[S3]Uppgifter om hälsa får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister. Andra känsliga personuppgifter får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister endast om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.

[S4]Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:447).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.4. I första stycket föreskrivs att det bara är sådana uppgifter som får behandlas som behövs för det primära ändamålet att i nationella och regionala kvalitetsregister systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Någon närmare precisering än så finns alltså inte när det gäller vilka uppgifter som får tas in i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, ...

[K7]8 a §  Uppgifter om lagöverträdelser som avses i 2 kap. 7 § får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister endast om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det. Lag (2018:447).

Utlämnande genom direktåtkomst

[K7]9 §  En vårdgivare får ha direktåtkomst till de uppgifter som vårdgivaren lämnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Bevarande och gallring

[K7]10 §  Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska gallras när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 4 §.

[S2]En arkivmyndighet inom en region eller en kommun får dock föreskriva att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som förs inom regionen eller kommunen får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

[S3]Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har meddelat föreskrifter enligt 7 § andra stycket, får regeringen eller myndigheten också föreskriva att personuppgifter får bevaras för sådana ändamål. Lag (2019:931).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.8. Enligt första stycket ska personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister gallras när de inte längre behövs för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kravet på gallring är uppfyllt om personuppgifterna avidentifieras så att de inte längre kan knytas till den enskilde. Handlar det om kodade uppgifter, kan det ...

Rätt att ta del av uppgifter

[K8]1 §  Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:525).

Prop. 2007/08:126: Paragrafen innehåller en erinran om den enskildes rätt att ta del av allmänna handlingar hos den allmänna hälso- och sjukvården och begränsningarna i denna rätt. En begäran om att få del av en allmän handling kan exempelvis aktualiseras om en patient begär att få en utskrift av en logglista enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen. Någon motsvarande rätt har inte patienter att få logglistor från den enskilda hälso- och sjukvården. ...

[K8]2 §  En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycketpatientsäkerhetslagen (2010:659).

[S2]Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas av den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning. Lag (2012:954).

3 § Har upphävts genom lag (2018:447).

Förstörande av patientjournal

[K8]4 §  På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att

 1. godtagbara skäl anförs för ansökan,
 2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och
 3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

[S2]Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhandling som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig. Lag (2012:954).

Information

[K8]5 §  En vårdgivare ska på begäran av en patient lämna information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten som förekommit.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om information enligt första stycket.

[K8]6 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna information till den registrerade om

 1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
 3. rätten enligt 4 kap. 4 § att i vissa fall begära att uppgifter spärras,
 4. rätten enligt 5 § att få information om den åtkomst som förekommit,
 5. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag, och
 6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och annat elektroniskt utlämnande.

[S2]I 7 kap. 3 § och i 2 kap. 2 § lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns ytterligare bestämmelser om vilken information som ska lämnas i vissa fall. Lag (2022:915).

Andra rättigheter

[K8]7 §  I denna lag finns föreskrifter om andra rättigheter för den enskilde i 3 kap. 8 § och 4 kap. 4 § samt 7 kap.2 och 3 §§. Sådana föreskrifter finns även i 2 kap. 3 § första stycket lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lag (2022:915).

Förutsättningar för omhändertagande

[K9]1 §  Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att patientjournalerna ska tas om hand.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg får också besluta om omhändertagande av patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård, om

 1. den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det, och
 2. det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand. Lag (2012:954).

Förutsättningar för återlämnande

[K9]2 §  En omhändertagen patientjournal ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen. Lag (2012:954).

Ansvaret för omhändertagna journaler

[K9]3 §  Patientjournaler som omhändertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den region eller, i fråga om en kommun som inte tillhör någon region, den kommun där journalerna finns. Inspektionen för vård och omsorg ska i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras. Lag (2019:931).

Bevarande av omhändertagna journaler

[K9]4 §  Omhändertagna journalhandlingar ska bevaras minst tio år från det att de kom in till arkivmyndigheten.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.8. Paragrafen överensstämmer helt med 12 § andra stycket patientjournallagen (1985:562), se prop. 1991/92:104 s. 24.

Verkställighet av beslut om omhändertagande

[K9]5 §  Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får verkställas även om det inte vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivits i beslutet.

[S2]Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av patientjournaler.

Prop. 2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 9.8. Paragrafen överensstämmer helt med 13 § patientjournallagen (1985:562), se prop. 1991/92:104 s. 20f.

10 kap. Överklagande

1 § Har upphävts genom lag (2018:447).

[K10]2 §  Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap.1 och 2 §§, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 8 kap. 2 § andra stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap.711 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S3]Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2018:447).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Patientdatalag (2008:355)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister ska upphöra att gälla.
 2. Bestämmelserna i 7 kap. ska inte börja tillämpas förrän den 1 juli 2009 i fråga om nationella och regionala kvalitetsregister som börjat föras före denna lags ikraftträdande.
 3. Bestämmelserna i 7 kap.2 och 3 §§ gäller inte för personuppgifter som behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister före den 1 juli 2009.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:207, Prop. 2007/08:126, Bet. 2007/08:SoU16
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:958) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:39
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträder
2008-12-01

Lag (2009:525) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:413) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:288, Prop. 2009/10:138, Bet. 2009/10:SoU23
Omfattning
ny 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:677) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 §, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:458) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:259, Prop. 2011/12:142, Bet. 2011/12:SoU23
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:954) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 3 kap. 17 §, 8 kap. 2, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1024) om ändring i lagen (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 § i 2013:622

Lag (2014:827) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:327, Prop. 2013/14:106, Bet. 2013/14:SoU24
Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:829) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:328, Prop. 2013/14:202, Bet. 2013/14:SoU20
Omfattning
ändr. 6 kap. 3, 5 §§; nya 6 kap. 2 , 3 a §§, 7 kap. 2 a §
Ikraftträder
2014-10-01

Lag (2017:60) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2018:447) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 §, 10 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 5, 7, 8 §§, 7 kap. 3, 8, 10 §§, 8 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, rubr. till 10 §; nya 2 kap. 7 a §, 7 kap. 8 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:747) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:350, Prop. 2017/18:224, Bet. 2017/18:SfU22
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1127) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:355, Prop. 2017/18:138, Bet. 2017/18:SoU28
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:369, Prop. 2017/18:223, Bet. 2017/18:SoU35
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 §
Ikraftträder
2021-05-01

Lag (2019:931) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 6, 7 §§, 4 kap. 6 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 10 §, 9 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2019:991) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 § i 2018:1214

Lag (2019:1299) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:125, Prop. 2019/20:1, Bet. 2019/20:SfU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-02-01

Lag (2020:307) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Prop. 2019/20:158, Bet. 2019/20:SoU22
Omfattning
ändr. ikrafttr. i 2018:1214

Lag (2020:1042) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:61, Prop. 2019/20:164, Bet. 2020/21:SoU2
Omfattning
ändr. 3 kap. 10, 12 §§
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:365) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:274, Prop. 2020/21:57, Bet. 2020/21:SoU22
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2022:915) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:381, Prop. 2021/22:177, Bet. 2021/22:SoU30
Omfattning
upph. 6 kap.; ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 2, 3, 6 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 2, 3 §§, 5 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 §, 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:167) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:152, Prop. 2022/23:31, Bet. 2022/23:SoU23
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 7 kap. 5 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2023-05-01