HSLF-FS 2017:56

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

HSLF-FS

2017:56

Utkom från trycket

den 10 oktober 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-10-6

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och

sjukvården vid dödsfall;

beslutade den 12 september 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § andra stycket

första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 8 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15)

om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall ska ha föl-

jande lydelse.

8 § Av 4 kap. 3 § 3 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

framgår att verksamhetschefen ska ansvara för att närstående ome-

delbart underrättas när en patient avlider.

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:56

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017