HSLF-FS 2017:57

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

HSLF-FS

2017:57

Utkom från trycket

den 10 oktober 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-10-7

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om

blodverksamhet;

beslutade den 12 september 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §

andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) och 10 § första stycket förordningen (2006:497) om

blodsäkerhet att 9 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2009:28) om blodverksamhet ska ha följande lydelse.

9 kap.

3 § Om en händelse har inneburit att en blodgivare har drabbats av

eller har riskerat att drabbas av vårdskada vid blodtappning, ska en

anmälan göras enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41)

om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat med-

föra en allvarlig vårdskada (lex Maria).

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:57

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017