HSLF-FS 2017:58

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter

HSLF-FS

2017:58

Utkom från trycket

den 10 oktober 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-10-8

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om

transfusion av blodkomponenter;

beslutade den 12 september 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §

andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) och 10 § första stycket förordningen (2006:497) om

blodsäkerhet att 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2009:29) om transfusion av blodkomponenter ska ha följande ly-

delse.

6 kap.

2 § Om en blodmottagare har drabbats av eller har riskerat att drab-

bas av vårdskada vid transfusion, ska en anmälan göras enligt 3 kap.

5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och Inspektionen för vård och

omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada

(lex Maria).

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:58

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017