HSLF-FS 2017:59

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

HSLF-FS

2017:59

Utkom från trycket

den 10 oktober 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-10-9

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om

donation och tillvaratagande av vävnader och celler;

beslutade den 12 september 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §

andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) att 9 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler ska

ha följande lydelse.

9 kap.

2 §1 Om en levande donator har drabbats av en händelse som har

medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada vid ett

ingrepp eller någon annan åtgärd för tillvaratagande av biologiskt

material, ska en anmälan göras enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetsla-

gen (2010:659) och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter

(HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller

hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria).

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Emil Bergschöld

1 Senaste lydelse SOSFS 2013:13.

HSLF-FS

2017:59

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017