HSLF-FS 2017:60

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

HSLF-FS

2017:60

Utkom från trycket

den 10 oktober 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-10-10

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om

vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.;

beslutade den 12 september 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §

andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) att 11 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. ska ha

följande lydelse.

11 kap.

3 § Om verksamheten vid en vävnadsinrättning innefattar tillvara-

tagande av vävnader och celler för terapeutiska ändamål eller kli-

niska forskningsändamål eller användning av vävnader och celler för

sådana ändamål och om en levande donator eller en mottagare har

drabbats av eller har riskerat att drabbas av vårdskada vid tillvarata-

gandet eller användningen, ska en anmälan göras enligt 3 kap. 5 §

patientsäkerhetslagen (2010:659) och Inspektionen för vård och

omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada

(lex Maria).

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:60

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017