HSLF-FS 2017:61

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

HSLF-FS

2017:61

Utkom från trycket

den 10 oktober 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-10-11

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och

celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk

forskning m.m.;

beslutade den 12 september 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §

andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) att 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso-

och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. ska ha följande ly-

delse.

6 kap.

2 § Om en mottagare har drabbats av eller har riskerat att drabbas

av vårdskada vid användning av vävnader eller celler, ska en anmä-

lan göras enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) och

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41)

om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra

en allvarlig vårdskada (lex Maria).

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2017.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:61

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2017