HSLF-FS 2017:65

Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517065HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Läkemedelsverkets föreskrifter

om medicintekniska produkter och medicintekniska

produkter avsedda för in vitro-diagnostik;

beslutade den 30 oktober 2017.

Läkemedelsverket föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen

(1993:876) om medicintekniska produkter.

1 § Handlingar som skickas in till Läkemedelsverket i samband med an-

sökan om att utses till anmält organ enligt artiklarna 38 och 39 Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter

och artiklarna 34 och 35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ska vara upp-

rättade på svenska eller engelska.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 november 2017.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Linda Melkersson

HSLF-FS

2017:65

Utkom från trycket

den 15 november 2017

Elanders Sverige AB, 2017

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer